Law

موسسه حقوقی عدل فردوسی به شماره ثبتی ۲۷۷۹۴

پیگیری کلیه دعاوی خود را با اطمینان به ما بسپارید.

دعاوی خانواده

کلیه دعاوی حقوقی خانوادگی اعم از مطالبه مهریه ، حضانت فرزند ، تمکین و طلاق را به ما بسپارید.

دعاوی ملکی

برای پیگیری دعاوی ملکی اعم از سرقفلی ، حق کسب ، پیشه ، تجارت و تخلیه اماکن مسکونی و تجاری با ما تماس بگیرید.

دعاوی کیفری

برای پیگیری کلیه دعاوی کیفری اعم از چک بلامحل كيفري، فروش مال غیر ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و ... با ما تماس بگیرید.

دعاوی حقوقی

برای پیگیری کلیه دعاوی حقوقی اعم از چک ، مطالبه خسارت ، سفته ، رسید ،دعاوي مالي ، ارث ، سهم الارث ، وصیت با ما تماس بگیرید.

دعاوی شهرداری ها

این موسسه کلیه دعاوی شهرداری ها مانند دریافت غرامت طرح‌هاي دولتي ، کمسیون ماده ۱۰۰ و غیره را نیز می پذیرد.

دعاوی دیوان عدالت

این موسسه دعاوی مرتبط با کمسیونهای ماده ۱۰۰شهرداری ها و غیره را در دیوان عدالت اداری می پذیرد.

907

مقالات حقوق جزایی

548

مقالات حقوق خانواده

965

مقالات حقوق خصوصی

تشخيص نوع زمين و ابطال سند (نمونه آراي حقوقي محاکم )

شناسنامه رأي

نوع رأي: حقوقي

موضوع رأي: ابطال سند

سال صدور رأي: 1385

استان محل صدور: کهگيلويه و بويراحمد

شهر محل صدور: ياسوج

شـعـبـه صـادر کننده: شعبه اول محاکم تجديدنظر استان کهگيلويه و بويراحمد

هيئت شعبه: آقايان گشتاسبي و سليماني

سمت صادر کنندگان: مستشار شعبه و دادرس

تأييد رأي: رأي به صورت قطعي صادر گرديده است

نکات آموزشي رأي:

1-رأي دادگاه تجديدنظر اقدامات دادگاه و خلاصه رأي بدوي را با خود همراه دارد.

2-رأي دادگاه تجديدنظر بيان‌کننده توجه و دقت نظر اين دادگاه در انتخاب هيئت کارشناسي براي بررسي موضوع است.

3-اسـتـنـبـــاط، اســتـــدلال و نــتــيــجـــه‌گـيــري دادگــاه تجديدنظر قابل توجه است.

4-رأي دادگـاه تجديدنظر رسيدگي تخصصي به موضوع تشخيص نوع زمين را نشان مي‌دهد.

کلاسه: 1324/84 – ش اول ت ج

دادنامه: …

تجديدنظر خواهان:

 ‌1- اداره منابع طبيعي استان کهگيلويه و بويراحمد

 ‌2- اداره مـسـکـن و شـهرسازي استان کهگيلويه و بويراحمد

تـجـديدنظر خوانده: منصور … به وکالت از ورثه مرحوم علي … ،ياسوج خيابان … نبش … ساختمان دکتر…

تجديدنظر خواسته: دادنامه شماره … صادره از شعبه … دادگاه عمومي ياسوج

مرجع رسيدگي کننده: شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان کهگيلويه و بويراحمد

رأي دادگاه

 

 

1- در اين پرونده بدواً آقاي علي … با وکالت آقاي مـنصور … دادخواستي به‌خواسته اعتراض به رأي کميسيون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع و همچنين ابطال اسناد مأخوذه توسط خوانده رديف دوم مقوم به مبلغ 3ميليون و 200هزار ريال جهت ابطال تمبر، پرداخت هزينه دادرسي، خسارات دادرسي و حق‌الوکاله وکيل به طرفيت اداره منابع طبيعي استان کهگيلويه و بويراحمد

 

 ‌2- اداره مسکن و شهرسازي استان کهگيلويه و بويراحمد در تاريخ 11 آذر 1381 مطرح که جهت رسيدگي به شعبه نهم دادگاه عمومي ياسوج ارجاع گرديده است. خواهان در دادخواست تقديمي اظهار داشته که اينجانب به موجب سند زراعي شماره 321 مورخ 24 فروردين 1349 که در اجراي قانون اصلاحات ارضي و احراز شرايط مندرج در قانون موصوف و اصلاحيه آن پس از جري تشريفات قانوني و احراز تصرفات مالکانه و زارعانه به نام حقير صادر گرديده، مالک رسمي و قانوني قطعه زمين موازي 2 هزار مترمربع در منطقه دولت آباد ياسوج مي‌باشد.

 ‌بـديـهـي اسـت؛ صـدور اسناد زراعي بر زمين موصوف مستنداً به سابقه کشت و زرع و تصرفات زارعانه بوده که قرارداد مورخ 1317 تنظيمي في‌مابين عباسقلي‌خان و شاه محمد … و اولادش که زارعان منطقه دولت آباد ياسوج بوده‌اند، به خوبي مبين خاصيت زراعي املاک موصوف است. متأسفانه به دليل حدوث اختلاف في‌مابين مالکان دولت آباد و وجود اختلاف در محدوده اراضي ملي منطقه دولت آباد وجود داشته است، برخلاف قوانين و مقررات و دقت در شرايط مقرره در قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها که اراضي ملي را داراي نوعي بافت خاص و شيب زياد و جنگ‌هاي طبيعي مي‌دانسته اراضي زراعي منطقه دولت آباد را ملي اعلام نموده که مورد اعتراض واقع شده و متأسفانه هيچ‌گونه توجهي نشده و بر اين اساس دعواي خود را مطرح نموده است. وقت رسيدگي  جهت روز4 دي 1381 تعيين شده در موعد مقرر وکيل خواهان ضمن افزايش خواسته موکل خود به مقدار 500 متر مربع با همان ارزش تقويم شده در ستون خواسته، خواسته دعواي خود را اولاً به تقاضاي اعلان بطلان نظريه کميسيون ماده 56 در اراضي متنازع فيه با جلب نظر کارشناس، ثانياً تقاضاي ابطال اقدامات في‌مابين خواندگان رديف اول و دوم و هـمچنين تقاضاي الزام خواندگان به پرداخت هزينه دادرسي خسارت وارده شده و حق‌الوکاله تغيير داده است. نماينده حقوقي خوانده رديف اول به شرح منعکس در صورتجلسه مورخ 4 دي 1381 ضمن پاسخ و دفاع اظهار نموده که اراضي مورد ادعاي خواهان کليه مقررات اجراي ماده 56 را طي و قطعيت يافته و در موعد مقرر از ناحيه شخص و يا اشخاص مورد اعتراض واقع نشده و با توجه به اين‌که اراضي مذکور در محدوده شهر واقع گرديده بود، ناگزير اداره منابع طبيعي آن را به مسکن و شهرسازي واگذار نموده، نماينده حـقـوقـي خوانده رديف دوم به شرح منعکس در صورتجلسه مورخ 4 دي 1381 اظهار نموده که زمين متنازع فيه قسمتي از اراضــي اســت کــه بــه موجب صورت‌مجلس مورخ 21 تـيــر 1362 بـه سـازمـان مـسـکـن و شهرسازي واگذار گرديده و اداره زمين شهري در اجراي تبصره يک ماده 38 آيين‌نامه زمين شهري پس از طي تشريفات قانوني طي ثبت شـمـاره 3346 مـورخ 16 تـيـر 1371  شماره پلاک 473/827 سند ثبتي اراضي مذکور را اخذ نموده است. دادگاه بدوي در راستاي اظهارات طرفين و پيرامون سابقه کشت و زرع در زمين موصوف قرار ارجاع امر به کارشناسي صادر که کارشناس منتخب به شرح منعکس در نظريه خويش اراضي متنازع فيه را زراعي اعلام نموده و درنهايت در تاريخ 6 ارديبهشت 1382 با اعلام ختم و کفايت دادرسي به موجب دادنامه معترض عنه 82/162 وفق خواسته خواهان بدوي انشاي رأي نموده است. دادنامه صادرشده از ناحيه سازمان مسکن و شهرسازي مورد اعتراض واقع و به اين شعبه ارجاع گرديده و در راستاي اظهارات نماينده تجديدنظر خواه و اعتراض معموله و به جهت فني بودن، موضوع را به هيئت کـارشـناسي ارجاع نموده است. در خلال رسيدگي، اصحاب دعوا دادخواستي به‌طرفيت اداره منابع طبيعي استان کهگيلويه و بويراحمد، سازمان مسکن و شهرسازي استان کهگيلويه و بويراحمد وعلي جان… به‌خواسته ورود ثالث در پرونده کلاسه 82/887 مطروحه در شعبه اول دادگـاه تـجديدنظر و اعتراض به اجراي مقررات ماده 56 و رأي صادر شده از قاضي عضو کميسيون و صدور حکم به مزروعي بودن اراضـي و ابـطـال اسـنـاد صادر شده توسط خواندگان رديف اول و دوم و خلع يد از اراضي تقديم نموده و اظهار داشته‌اند که اراضي مورد ادعاي خوانده رديف سوم به‌صورت مشاعي متعلق به همه اهالي بوده و در اجراي قانون اصلاحات اراضي و نسقي زراعتي آنها به نام ما صادر گرديده و تا قبل از تملک اراضي به‌وسيله خواندگان رديف اول و دوم به‌صورت مشاعي در آن کشت و زرع مي‌نموديم و در تصرف ما بوده و حال خوانده رديف سوم مدعي گرديده که اراضي متعلق به خودش مي‌باشد و اين در صورتي است که اراضي موصوف متعلق به ما بوده و تمام همجوران، مطلعان و معتمدان علم و آگاهي کامل دارند که اراضي را که خواندگان رديف اول و دوم تملک نموده‌اند، قبل از تملک جزو اراضي مزروعي دولت آباد بوده که زارعان صاحب نسق در آن مشغول به کشت و زرع بوده‌اند و ادعاي خوانده رديف سوم که اراضي فقط متعلق به ايشان بوده ادعاي واهي و بدون دليل بوده و جهت اثبات اين ادعاي خويش مبني بر اين‌که اراضي مذکور جزو اراضي مزروعي بوده و متعلق به خوانده رديف سوم نبوده و بر اين اساس دعواي خود را مطرح نموده‌اند با وصول نظريه هيئت 3 نفره کارشناسي و به شرح منعکس در نظريه خود اظهار داشته‌اند: … بنابر عرايض معروضه در محل امارات و شواهدي که گوياي سابقه زراعت باشد، ملاحظه نمي‌شود. پس از ابــلاغ نـظــريــه هـيـئــت ســه نـفــره کـارشـنـاسـي مـورد اعتراض وکـيـــل مــحــتــرم خــواهــان بدوي واقع گرديده متعاقب ارجاع موضوع ه هيئت 5 نفره کارشناسي و حسب گواهي مأمور ابـلاغ مـبني بر فوت خواهان بدوي به موجب دادنامه شماره 84/1164 اين مرجع قرار توقيف دادرسي صادر گرديده پس از تعرفه وراث متوفي به موجب گواهي انحصار وراثت شماره 84/643 به نام‌هاي 1- ماخاتي … همسر متوفا 2- مندني … 3- علي … 4- کرمعلي … 5- حسين علي … 6- ثريا … 7- زواره … فرزندان متوفا مجدداً پرونده در روند رسيدگي قرار گرفته، پس از وصول نظريه هيئت 5نفره کارشناسي اظهار داشته‌اند: … از زمين مورد بحث با مقياس و نقاط ثابت مورد لزوم نقشه تهيه شد و نقشه چاپ يکم سازمان جغرافيايي کشور در سال 1352 که توسط سازمان جغرافيايي مزبور با استفاده از عکس‌هاي هوايي سال 1334 به طريق فتوگرامتري تهيه شده تطبيق داده شد.

 هيئت دادگاه با عنايت به محتويات پرونده و نظر به ايـن‌کـه خـواهـان حسب رأي شماره 575/77 قاضي کـمـيـسيون ماده واحده هيئت تعيين تکليف اراضي اختلافي مستقر در اداره منابع طبيعي فقط نسبت به 5/735 متر مربع اعتراض نموده که به موجب رأي مــــذکـــور اراضـــي مـــورد ادعـــاي مشاراليه زراعي اعلام گرديده و واردين ثالث نيز در دادخواست تـقـديـمـي خـود هيچ‌گونه ســــــابـــقـــــه اعـــتـــــراض در کميسيون ماده واحده هيئت تـعـيـيـن تـکـلـيف اراضي اختلافي مستقر در اداره منابع طبيعي شهرستان بويراحمد مطرح شده باشد را ارائه ننموده‌اند و فقط بصورت کلي اقدام به تقديم دادخواست ورود ثالث به کيفيت مذکور نموده‌اند. مضافاً اين‌که حسب صورت مجلس کميسيون ماده 56 مذکور در پرونده کلاسه 7/56 مربوط به دولت آباد و تل زالي رسيده و قيد شده با ملاحظه اعتراض معترضان و بازديد از مرتع مورد بحث ز ميني است به مساحت يک ميليون‌و794 هزار هکتار بر حسب نقشه ترسيمي موجود در پرونده با حدود اربعه شمال اراضي ملي شده جدول فرامرزي و مستثنيات بن سنجان جنوب، مستثنيات قراء دولت آباد و تل زالي ياسوج مشرق جاده ياسوج سي سخت غرب، مستثنيات قرا دولت آباد تل زالي و اين‌که در زمين مورد بحث هيچ‌گونه آثار زراعت و باغ و ساختمان ديده نشده و در قسمت‌هاي شمالي آن زمين رستني‌ها و درخت‌هاي خودرو از نوع بادام کوهي و بلوط فراوان بوده که در تاريخ 30 دي 1354 رأي بر ملي بودن يک ميليو‌ن‌و794 هزار هکتار صادر شده و هيچ‌گونه اعتراضي از ناحيه خواهان بدوي و واردين ثالث در کميسيون مربوطه به استثنا اعتراض موضوع رأي شماره 575/77 صادر شده از ناحيه قاضي کميسيون ماده واحده تا صدور رأي اعلام قطعيت پلاک‌هاي اراضي دولت‌آباد و تل زالي تحت شماره 852 مورخ يک آذر 1379 ملاحظه و ارائه نشده و مضافاً اين‌که اعضاي هيئت‌ 3و 5 نفره کارشناسي نيز بر ملي بودن اراضي مورد ادعاي خـواهـان بـدوي و واردين ثالث اظهارنظر نموده‌اند، بنابراين اولاً درخصوص دادخواست واردين ثالث به شرح مذکور با عنايت به لايحه شماره 84/534 و اعلام رضايت منجز و بي‌قيد و شرط خود نسبت به خوانده رديف سوم دعواي ورود ثالث به نام آقاي علي … مستنداً به بند (ج) ماده 107 قانون آيين دادرسي مدني ضمن لحاظ مواد 134 و 356 قانون مذکور قرار سقوط دعواي واردين ثالث در اين بخش صادر ثانياً درخصوص تجديدنظرخواهي سازمان مسکن و شهرسازي با عنايت به جميع مراتب مذکور و مستنداً به ماده 358 قانون آيين دادرسي مدني دادنامه شماره 82/162 صادر شده از شعبه نهم دادگاه عمومي ياسوج نقض و مستنداً به اصل 45 قانون اساسي رأي بر بطلان دعواي خواهان اصلي و واردين ثالث نسبت به خواندگان رديف‌هاي اول و دوم دعواي ورود ثالث صادر و اعلام مي‌نمايد. رأي صادر شده قطعي است.

مستشار دادگاه تجديدنظر استان کهگيلويه و بويراحمد، الماس گشتاسبي

دادرس دادگاه تجديدنظر استان کهگيلويه و بويراحمد، اميدوار سليماني

رأي دادگاه

درخصوص دادخواست آقاي علي … به‌طرفيت اداره منابع طبيعي استان کهگيلويه و بويراحمد و اداره مسکن و شهرسازي استان مذکور با وکالت آقاي منصور … عبارت است از اعتراض به رأي کميسيون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع و نيز ابطال سند مأخوذه ناشي از رأي مذکور توسط خوانده رديف دوم مقوم به 3 ميليون و 200 هزار ريال و چنين توضيح داده که به موجب سند زراعي شماره 221 موضوع 24 فروردين 1349 در اجراي قانون اصلاحات اراضي و احراز شرايط مندرج در قانون موصوف و اصلاحيه آن پس از جري تشريفات قانوني و احراز تصرفات مالکانه و زارعانه به نام موکل صادر گرديده و مالک رسمي و قانوني قطعه زمين موازي 2هزار و500 متر زمين از منطقه دولت آباد ياسوج بوده و تمامي شواهد و دلايل دلالت بر زراعي بودن اراضي تحت تصرفي موکل داشته که در نهايت خوانده رديف اول به خوانده رديف دوم واگذار نموده است، دادگاه با عنايت به مجموع اوراق پرونده، اسناد و مدارک ابرازي طرفين،باتوجه به آراي صادر شده کميسيون درخصوص اراضي همجوار و نيز نظريه مبسوط کارشناس منتخب و رسمي دادگاه که صريحاً به مشمول نسق خواهان بودن اراضي مذکور دلالت دارد و به نظريه کارشناسي مذکور نيز با وصف ابلاغ و اطلاع خواندگان ايراد و اعتراض مؤثري به عمل نيامده است، ضمن پذيرش دعواي خواهان به زراعي بودن اراضي مذکور در چارچوب خواسته و نظريه کارشناس و نيز ابطال و اصلاح سند مأخوذ خوانده رديف دوم از جهت اراضي متعلق به خواهان که توسط اجراي احکام اجرا خواهد شد اعلام رأي مي‌نمايد، رأي صادر شده حضوري و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجديدنظر استان است.

رئيس شعبه نهم دادگاه عمومي ياسوج، عربي  ‌

 

منبع:

http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/4936/Default.aspx

برچسب ها:

حل مشکلات

موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری سعی در حل مشکلات حقوقی شما دارد.

تماس با ما

ارتباط با ما

شما میتوانید برای حل کلیه مشکلات حقوقی خود با موسسه حقوقی عدل فردوسی تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما

کمک به شما

شما می توانید برای حل کلیه دعاوی حقوقی خود اعم از کیفری ، جزایی ، خانوادگی و.. از وکلای موسسه حقوقی عدل فردوسی استفاده فرمایید.

تماس با ما

بانک جامع مقالات

مقالات موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از بانکی بالغ بر ۳۰۰۰ مقاله ی حقوقی در اختیار شما می باشد.

تماس با ما