Law

موسسه حقوقی عدل فردوسی به شماره ثبتی ۲۷۷۹۴

پیگیری کلیه دعاوی خود را با اطمینان به ما بسپارید.

دعاوی خانواده

کلیه دعاوی حقوقی خانوادگی اعم از مطالبه مهریه ، حضانت فرزند ، تمکین و طلاق را به ما بسپارید.

دعاوی ملکی

برای پیگیری دعاوی ملکی اعم از سرقفلی ، حق کسب ، پیشه ، تجارت و تخلیه اماکن مسکونی و تجاری با ما تماس بگیرید.

دعاوی کیفری

برای پیگیری کلیه دعاوی کیفری اعم از چک بلامحل كيفري، فروش مال غیر ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و ... با ما تماس بگیرید.

دعاوی حقوقی

برای پیگیری کلیه دعاوی حقوقی اعم از چک ، مطالبه خسارت ، سفته ، رسید ،دعاوي مالي ، ارث ، سهم الارث ، وصیت با ما تماس بگیرید.

دعاوی شهرداری ها

این موسسه کلیه دعاوی شهرداری ها مانند دریافت غرامت طرح‌هاي دولتي ، کمسیون ماده ۱۰۰ و غیره را نیز می پذیرد.

دعاوی دیوان عدالت

این موسسه دعاوی مرتبط با کمسیونهای ماده ۱۰۰شهرداری ها و غیره را در دیوان عدالت اداری می پذیرد.

907

مقالات حقوق جزایی

548

مقالات حقوق خانواده

965

مقالات حقوق خصوصی

ثبت در آيين‌نامه قوانين و مقررات مربوط به اجراي احكام

علي بابايي، كارشناس حقوق بين‌الملل سازمان ثبت اسناد و املا‌ك كشور

ماده 96 از حقوق و مزاياي كاركنان سازمان‌ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت، شركت‌هاي دولتي، شهرداري‌ها، بانك‌ها، شركت‌ها و بنگاه‌هاي خصوصي و نظاير آن در صورتي كه داراي زن يا فرزند باشند، ربع و در غير اين صورت ثلث توقيف مي‌شود.

تبصره يك: توقيف و كسر يك چهارم حقوق بازنشستگي يا وظيفه افراد موضوع اين ماده جايز است؛ مشروط بر اين كه دين مربوط به شخص بازنشسته يا وظيفه‌بگير باشد.

تبصره 2: حقوق و مزاياي نظامياني كه در جنگ هستند، توقيف نمي‌شود.

ماده 97 درمورد ماده فوق مدير اجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلا‌غ مي‌نمايد و رئيس يا مدير سازمان مكلف است از حقوق ومزاياي محكوم عليه كسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد.

ماده99 قسمت اجرا توقيف مال غيرمنقول را با ذكر شماره پلا‌ك و مشخصات ملك به طرفين و اداره ثبت محل اعلا‌م مي‌كند.

ماده 100 اداره ثبت پس از اعلا‌م توقيف در صورتي كه ملك به نام محكوم‌عليه ثبت شده باشد، مراتب را در دفتر املا‌ك و اگر ملك در جريان ثبت باشد، در دفتر ملك بازداشتي و پرونده ثبتي قيد نموده و به قسمت اجرا اطلا‌ع مي‌دهد و اگر ملك به نام محكوم‌عليه نباشد، فوراً به قسمت اجرا اعلا‌م مي‌دارد.

ماده 101 توقيف مال غيرمنقول كه سابقه ندارد، به عنوان مال محكوم‌عليه وقتي جايز است كه محكوم‌عليه در آن تصرف مالكانه داشته و يا به موجب حكم نهايي مالك شناخته شده باشد.

در موردي كه حكم بر مالكيت محكوم‌عليه صادر شده؛ اما به مرحله نهايي نرسيده باشد، توقيف مال مزبور در ازاي بدهي محكوم عليه جايز است؛ اما ادامه عمليات اجرايي موكول به صدور حكم نهايي مي‌باشد.

ماده 102 در صورتي كه عوايد يك‌ساله مال غيرمنقول به تشخيص دادگاه براي اداي محكوم‌به و هزينه اجرايي كافي باشد و محكوم‌عليه حاضر گردد كه محكوم‌به از عوايد آن ملك داده شود، عين ملك توقيف نمي‌شود و فقط عوايد توقيف و محكوم‌به از آن وصول مي‌گردد. در اين صورت قسمت اجرا مكلف است مراتب را به ثبت محل اعلا‌م نمايد.

ماده 103 توقيف مال غير‌منقول موجب توقيف منافع آن نمي‌گردد.

ماده 104 توقيف محصول املا‌ك و باغ‌ها با رعايت مقررات مواد 254 تا 257 قانون آيين دادرسي مدني به عمل مي‌آيد.

ماده 106 مراتب زير بايد در صورت اموال غيرمنقول قيد شود:

1 تاريخ و مفاد ورقه اجراييه

2 محلي كه مال غيرمنقول در آنجا واقع است.

3 وصف مال غيرمنقول با ذكر مشخصات ملك و مالك و اين كه ملك مشاع است يا مفروز و اشخاص ديگر نسبت به آن حقي دارند يا نه و اگر حقي دارند چه نوع حقي است و منافع ملك به كسي واگذار شده است يا خير.

4 حدود ملك و مجاور آن.

ماده 108 محكوم‌عليه هنگام تنظيم صورت بايد اسناد راجع به ملك يا مال غيرمنقول را به دادورز (مأمور اجرا) ارائه دهد.

ماده 138 در آگهي فروش بايد نكات زير تصريح شود:

1 نام و نام خانوادگي صاحب ملك

 2 محل وقوع ملك و توصيف اجمالي آن و تعيين اين كه ملك محل سكونت يا كسب و پيشه يا تجارت يا زراعت و غيره است.

3 تعيين اين كه ملك ثبت شده است يا نه.

4 تعيين اين كه ملك در اجاره است يا نه و اگر در اجاره است، مدت و ميزان اجاره.

5 تصريح به اين كه ملك مشاع است يا مفروز و چه مقدار از آن فروخته مي‌شود.

6 تعيين حقوقي كه اشخاص نسبت به آن ملك تحت هر عنوان دارند.

7 قيمتي كه مزايده از آن شروع مي‌شود.

8 ساعت و روز و محل مزايده.

ماده 140 هرگاه ملك مشاع باشد فقط سهم محكوم عليه به فروش مي‌رسد؛ مگر اين كه ساير شركا فروش تمام ملك را بخواهند. در اين صورت طلب محكوم‌له و هزينه‌هاي اجرايي از حصه محكوم‌عليه پرداخت مي‌شود.

ماده 142 شكايت راجع به تنظيم صورت ملك و ارزيابي آن و تخلف از مقررات مزايده و ساير اقدامات دادورز (مأمور اجرا) ظرف يك هفته از تاريخ وقوع به دادگاهي كه دادورز (مأمور اجرا) در آنجا مأموريت دارد، داده مي‌شود. دادگاه در وقت فوق‌العاده به موضوع شكايت رسيدگي و در صورتي كه شكايت را وارد و مؤثر دانست، اقدامي‌را كه خلا‌ف مقررات شده است، ابطال و دستور مقتضي صادر خواهد نمود. قبل از اين كه دادگاه در موضوع شكايت اظهار نظر نمايد، سند انتقال داده نمي‌شود.

ماده 143 دادگاه در صورت احراز صحت جريان مزايده دستور صدور سند انتقال را به نام خريدار مي‌دهد و اين دستور قطعي است.

ماده 145 هرگاه مالك حاضر به امضاي سند انتقال به نام خريدار نشود، نماينده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمي به نام خريدار امضا مي‌نمايد.

منبع:

  maavanews.ir/tabid/53/ctl/Edit/mid/373/Code/2759/Default.aspx

برچسب ها:

حل مشکلات

موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری سعی در حل مشکلات حقوقی شما دارد.

تماس با ما

ارتباط با ما

شما میتوانید برای حل کلیه مشکلات حقوقی خود با موسسه حقوقی عدل فردوسی تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما

کمک به شما

شما می توانید برای حل کلیه دعاوی حقوقی خود اعم از کیفری ، جزایی ، خانوادگی و.. از وکلای موسسه حقوقی عدل فردوسی استفاده فرمایید.

تماس با ما

بانک جامع مقالات

مقالات موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از بانکی بالغ بر ۳۰۰۰ مقاله ی حقوقی در اختیار شما می باشد.

تماس با ما