Law

موسسه حقوقی عدل فردوسی به شماره ثبتی ۲۷۷۹۴

پیگیری کلیه دعاوی خود را با اطمینان به ما بسپارید.

دعاوی خانواده

کلیه دعاوی حقوقی خانوادگی اعم از مطالبه مهریه ، حضانت فرزند ، تمکین و طلاق را به ما بسپارید.

دعاوی ملکی

برای پیگیری دعاوی ملکی اعم از سرقفلی ، حق کسب ، پیشه ، تجارت و تخلیه اماکن مسکونی و تجاری با ما تماس بگیرید.

دعاوی کیفری

برای پیگیری کلیه دعاوی کیفری اعم از چک بلامحل كيفري، فروش مال غیر ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و ... با ما تماس بگیرید.

دعاوی حقوقی

برای پیگیری کلیه دعاوی حقوقی اعم از چک ، مطالبه خسارت ، سفته ، رسید ،دعاوي مالي ، ارث ، سهم الارث ، وصیت با ما تماس بگیرید.

دعاوی شهرداری ها

این موسسه کلیه دعاوی شهرداری ها مانند دریافت غرامت طرح‌هاي دولتي ، کمسیون ماده ۱۰۰ و غیره را نیز می پذیرد.

دعاوی دیوان عدالت

این موسسه دعاوی مرتبط با کمسیونهای ماده ۱۰۰شهرداری ها و غیره را در دیوان عدالت اداری می پذیرد.

907

مقالات حقوق جزایی

548

مقالات حقوق خانواده

965

مقالات حقوق خصوصی

دادنامه شماره 107 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع استفاده تجاري از قسمتهايي از ملك

 

شماره هـ/91/223                             10/3/1391

تاريخ دادنامه: 1/3/1391      شماره دادنامه: 107      کلاسه پرونده: 91/223

مرجع رسيدگي:هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاكي:آقاي رسول عبدالملکي

موضوع شکايت و خواسته:اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري

گردش کار:آقاي رسول عبدالملکي به موجب لايحه‌اي اعلام کرده است که در موضوعاعتراض به آراء کميسيون ماده 100 شهرداري که تبديل پارکينگ و پيلوت به تجاري را غيرقانوني اعلام کرده است شعب ديوان عدالت اداري آراء معارض صادر کرده‌اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است:

الف:شعبه28 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 8909980900012939با موضوع دادخواست آقاي رسول عبدالملکي به طرفيت شهرداري هشتگرد و به خواسته اعتراض به رأي شماره92/89/100/ت ـ31/5/1389 کميسيون تجديدنظر مادهصد به موجبدادنامه شماره 8909970902801307 ـ4/10/1390 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است.

نظر به اين که ايراد و اعتراض موثر و موجهي که موجب نقض رأي معترض‌به شود ابراز و اقامـه نشده است و رأي صـادر شده صحيـح صادر و مبانيـت و مغـايرتي با موازين قانوني نداشته است و تخلفي از قوانين که موجب تضييع حقوق شاکي شده باشد در آن مشهود نيست بنابراين دعواي طرح شده را وارد تشخيص نمي‌دهد و به استناد مواد 7 و 13 قـانون ديوان به رد شـکايت حکم صادر و اعـلام مي‌شود. اين رأي قطعي است.

ب: شعبه 27 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره27/87/1255 با موضوعدادخواست آقاي فتحعلي خلج‌کردشاني به طرفيت شهرداري هشتگرد و به خواسته اعتراضبه رأي شماره 84/87800/ت ـ23/5/1387 کميسيون تجديدنظر ماده صد به موجب دادنامه شماره 97ـ23/1/1388، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:

در خصوص شکايت آقاي فتحعلي خلج کردشاني با وکالت آقاي حاج علي فتحي به طرفيت شهرداري هشتگرد به خواسته مذکور با توجه به مجموع محتويات پرونده و لايحهدفاعيه طرف شکايت که به شماره 41ـ11/1/1388 ثبت دفتر لوايح اين شعبه شده است و با ملاحظه و مداقه در پرونده استنادي خوانده و با عنايت به اين که شاکي اظهار داشته است در زمان تخلف به اينجانب اعلام نشد که تغييرکاربري تخلف قانوني است و در خصوص يکي از همسايگان عمليات اجرايي آن مثل اينجانب بود و در آخر جريمه تعيين شد و شهرداري براي ملک همجوار جريمه تعيين کرده بود ملاحظه مي‌شود شاکي در خصوص جريمه تعييني معترض نيست و لذا آن قسمت از رأي کميسيون با قانون مغايرت ندارد و شکايت مردود است و در خصوص قسمت اخير رأي مبني بر اعاده به وضع سابق که در رأي ضرورتي که موجب تخريب و قلع با وجود راهکارهاي ديگر باشد احراز نشده است. بنابراين دعواي طرح شده را وارد تشخيص و به استناد مواد 7 و 14 قانون ديوان عدالت اداري رأي معترض به نقض و مقرر مي‌دارد کميسيون همعرض با در نظر گرفتن مراتب فوق‌الاشعار وفق مقررات قانوني مجدداً به موضوع رسيدگي کند. اين رأي قطعي است.

ج: شعبه 28 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 28/86/881 با موضوع دادخواست آقاي کريم کمالي به طرفيت شهرداري هشتگرد و به خواسته اعتراض به رأي کميسيون تجديدنظر ماده صد به شماره 35/86/100/ت، به موجب دادنامه شماره 1668ـ31/6/1387، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است.

در خصوص شکايت آقاي کريم کمالي به طرفيت شهرداري هشتگرد داير به اعتراض به رأي کميسيون تجديدنظر ماده صد به شماره 35/86/100/ت ـ 25/2/1386 که وي را به علت تبديل فضاي پارکينگ به تجاري به مساحت 36 متر مربع به قلع قمع بنا ملزم کرده است، با عنايت به اين که در بند24 ماده 55 تبديل بناي مسکوني در منطقه غيرتجاريبه تجاري منع شده استکهمفهوم مخالف آن دلالت بر جواز تغييرکاربري مسکوني به تجاري در منطقه‌اي که داراي بافت تجاري است، بوده است و کميسيون مي‌تواند در صورت اخير مالک را به پرداخت جريمه ملزم سازد. فلذا ضمن وارد دانستن شکايت و نقض رأيفوق‌الاشعار موضوع جهت رسيدگي مجدد به کميسيون همعرض تجديدنظر ارجاع تا نسبتبه بررسي و رسيدگي مجدد و صدور رأي مقتضي اقدام کنند. رأي ديوان قطعي است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوانتشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده بهصدور رأي مبادرت ميکند.

 

رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است.

ثانياً: به موجب حکم مقرر در تبصره ذيل بند 24 ماده 55 قانون شهرداري مصوب 11/4/1334، در صورتي که بر خلاف مندرجات پروانه ساختماني، در منطقه غيرتجاري، محل کسب يا پيشه و ياتجارت داير شود، موضوع در کميسيون مقرر در تبصره يک ماده100قانون مطرح و در مورد تعطيل محل کسب يا پيشه و يا تجارت اتخاذ تصميم خواهد شد. با توجه به مراتب مذکور، استفاده تجاري از قسمتهايي از ملک که در پروانه ساختماني کاربري غيرتجاري دارد تخلف محسوب و قابل رسيدگي در کميسيونهاي ماده 100 شهرداري و حسب مورد مستوجب تعيين جريمه يا تخريب خواهد بود بنابراين آراء مبتني بر رد شکايت به شرح مندرج در گردش کار صحيح و موافق مقررات شناخته مي شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

منبع: پرتال روزنامه رسمی کشور

http://www.rooznamehrasmi.ir/tabid/38/articleType/ArticleView/articleId/740/language/fa-IR/-107———–.aspx

برچسب ها:, , ,

حل مشکلات

موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری سعی در حل مشکلات حقوقی شما دارد.

تماس با ما

ارتباط با ما

شما میتوانید برای حل کلیه مشکلات حقوقی خود با موسسه حقوقی عدل فردوسی تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما

کمک به شما

شما می توانید برای حل کلیه دعاوی حقوقی خود اعم از کیفری ، جزایی ، خانوادگی و.. از وکلای موسسه حقوقی عدل فردوسی استفاده فرمایید.

تماس با ما

بانک جامع مقالات

مقالات موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از بانکی بالغ بر ۳۰۰۰ مقاله ی حقوقی در اختیار شما می باشد.

تماس با ما