Law

موسسه حقوقی عدل فردوسی به شماره ثبتی ۲۷۷۹۴

پیگیری کلیه دعاوی خود را با اطمینان به ما بسپارید.

دعاوی خانواده

کلیه دعاوی حقوقی خانوادگی اعم از مطالبه مهریه ، حضانت فرزند ، تمکین و طلاق را به ما بسپارید.

دعاوی ملکی

برای پیگیری دعاوی ملکی اعم از سرقفلی ، حق کسب ، پیشه ، تجارت و تخلیه اماکن مسکونی و تجاری با ما تماس بگیرید.

دعاوی کیفری

برای پیگیری کلیه دعاوی کیفری اعم از چک بلامحل كيفري، فروش مال غیر ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و ... با ما تماس بگیرید.

دعاوی حقوقی

برای پیگیری کلیه دعاوی حقوقی اعم از چک ، مطالبه خسارت ، سفته ، رسید ،دعاوي مالي ، ارث ، سهم الارث ، وصیت با ما تماس بگیرید.

دعاوی شهرداری ها

این موسسه کلیه دعاوی شهرداری ها مانند دریافت غرامت طرح‌هاي دولتي ، کمسیون ماده ۱۰۰ و غیره را نیز می پذیرد.

دعاوی دیوان عدالت

این موسسه دعاوی مرتبط با کمسیونهای ماده ۱۰۰شهرداری ها و غیره را در دیوان عدالت اداری می پذیرد.

907

مقالات حقوق جزایی

548

مقالات حقوق خانواده

965

مقالات حقوق خصوصی

دادنامه شماره 1442 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع کميسيون ماده 77 قانون شهرداري

 
شماره هـ/84/220  ‌
‌تاريخ: 7/12/1386   ‌
‌شماره دادنامه: 1442  ‌
‌کلاسه پرونده: 84/220
مـرجـع رسـيـدگـي: هـيـئـت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاکي: شرکت ديرپاشيمي
‌موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراي صادره از شعب 9 و 10 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
‌مقدمه:
الـف)1- شـعبه دوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/3404، 3403 و 3402 موضوع شکايت شـرکـت ديـرپـاشيمي به طرفيت شهرداري ساوه کميسيون ماده 77 قانون شهرداري‌ها به خواسته ابطال رأي شماره 22184 مــــورخ 27 مـــرداد1381 کميسيون ماده77 قانون شـهــرداري‌هـا بـه شـرح دادنــــامـــه شــمـــاره 959 مـــــورخ 5 مــــرداد1383 چنين رأي صادر نموده است:<با توجه به اين‌که نـظـر مـقـنـن از تصويب مـوضـوع عـوارض يـک درصـــــــــد فـــــــــروش در واحـدهـاي تـولـيـدي بـه لـحـاظ خـدمـاتـي کـه از سوي شهرداري نسبت بـه واحـدهـاي تـولـيـدي ارائه مي‌گردد، بوده و با تـــــوجـــــه بـــــه ايـــــن‌کـــــه شهرداري هيچ‌گونه دليل مــحــکـمــه پــســنــــدي کـــه حـکـايـت از قـرار گـرفـتـن واحـــــــد تـــــولـــيـــــدي در مـحـــــــــدوده و حـــــــــوزه استحفاظي شهري و نيز حاکي از ارائه خدمات بنمايد، ابراز نکرده و تمسک خوانده به اين‌که شهرداري به اعضاي خانواده کارگران شاغل در کـارخانجات که در داخل محدوده و حوزه استحفاظي و خدماتي شهر زندگي مي‌کنند مکلف به ارائه خدمات مي‌باشد، دليل براستحقاق اخذ عوارض يک درصد فروش واحد توليدي نمي‌شود؛ چراکه ساکنان داخل محدوده و حوزه استحفاظي به طرق مختلف به صورت مستقيم و غير مستقيم عوارض را پرداخت مي‌نمايند،درنتيجه نظربه اين‌که دفاعيات خوانده مؤثر در مقام تشخيص نـگـرديـد، حـکـم بـه ورود شـکايت صادر و آراي معترض‌عليهم نقض و ابطال مي‌گردد.>
الف)2- شعبه نهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/1435 موضوع تقاضاي تجديدنظر شهرداري ساوه نسبت به دادنامه شماره 959 مورخ 5 مرداد1383 صادره از شعبه دوم ديوان به شرح دادنامه شماره 1826 مورخ 24 بهمن1383 چنين رأي صادر نـمـوده اسـت:<اولاً شـرکـت ديـرپاشيمي در حوزه استحفاظي شهرستان ساوه قرار دارد و ثانياً شهر صنعتي کاوه فاقد اوصاف شرکت شهرک‌هاي صنعتي مــوضــوع قــانــون تــأسـيـس شـرکـت‌هـاي صـنـعـتـي مصوب1362 مي‌باشد.
 ‌بنابه مراتب مارالذکر اعتراض تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته وارد است و ضمن فسخ دادنامه معترض‌عنه رأي به رد شکايت شاکي صادر و اعلام مي‌گردد.
 ‌ب)1 شعبه هفتم دررسيدگي به پرونده کلاسه 80/949 مـوضـوع شـکـايـت شرکت ديرپاشيمي به طرفيت، شهرداري شهرستان ساوه به خواسته ابطال رأي شـمـــاره 8553 مـــورخ 30 ارديـبـهـشــت1380 کميسيون ماده 77 شهرداري به شرح دادنامه شماره 821 مـورخ 17 تـيـر1382 چنين رأي صادر نموده است:<شاکي اعلام داشته است که محل کارخانه شرکت ديرپاشيمي شهرک صنعتي کاوه مي‌باشد. شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در مورد طرح جامع شهرستان ساوه که در آن به‌صراحت و با ذکـر جـزئـيـات مـــشـــخـــص گــرديــده کــه شــهــــر صــنــعــتــــــــي کـــــــاوه در حــــــوزه استحفاظي شهر ساوه نمي‌باشد، شهرداري ساوه خدماتي در اين شـهــر (شـهــرک) صـنـعـتــي ارائـه نمي‌نمايد و هزينه‌هاي خدمات را ايـن شرکت به شرکت شهر صنعتي کاوه مي‌پردازد.همچنين با عنايت به محتويات پرونده نظر بـه دفـاعـيـات غـير موجه طرف شکايت و مستنداً به رأي وحدت رويه شماره 42 مورخ 25 تير1370 و شـمـــــــــــاره 75/1 مــــــــــورخ 12 اسـفـنــد1370 صــادره از هـيـئــت عمومي ديوان حکم به ورود شکايت صادر و اعلام مي‌نمايد.>
 ‌ب)2 شعبه دهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/640 موضوع تقاضاي تجديدنظر شهرداري ساوه نسبت به دادنامه شماره 821 مورخ 17 تير1382 شعبه هفتم ديوان به شرح دادنامه شماره 720 مــورخ 30 آبــان1383 چـنـيــن رأي صــادر نـمــوده است:<مطابق بند 7 ماده واحده قانون اصلاح راجع به تأسيس شرکت شهرک‌هاي صنعتي ايران مصوب 1376، شـهـرک‌هـاي صـنـعـتـي از حـريـم قـانوني و استحفاظي شهرها و قانون شهرداري مستثنا شده است. بنابراين کارخانه شرکت ديرپاشيمي که واقع در شهرک صنعتي کاوه بوده، در خارج از مـحدوده شهرداري ساوه و مشمول ضوابط و مــقــــررات شـــرکـــت شــهـــرک‌هـــاي صــنــعــتـــي مي‌باشد،ازاين‌رو مطالبه عوارض يک درصد مبتني بر دليل موجه و مستند قانوني نـبـوده،هـمـچـنـان‌کـه رأي وحدت رويـــه بــه شـمــاره 42 مــورخ 25 تير1370 هيئت عمومي ديوان نيز تسري عوارض مـوضـوع بـنـد يـک مـاده 35 قـانـون تـشـکيلات شوراهاي اسلامي را به شهرک‌هاي صـنـعـتـي فـاقـد وجــاهــت قـانـونـي تشخيص داده است. هيئت عمومي ديــوان عــدالـت اداري در تـاريـخ مذکور با حــضــــــور روِســـــا، مـــســـتـــشـــــاران و دادرسـان علي‌البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آرا به شرح آتـــي مــبـــادرت بــــه صـــدور رأي مي‌نمايد.
رأي هيئت عمومي
  ‌نظر به اين‌که شرکت ديرپاشيمي در داخل محدوده شرکت سهامي خـاص شهر صنعتي کاوه و در حـوزه استحفاظي شهر ساوه قرار دارد و اين‌که شهرک صنعتي کاوه و شرکت‌هاي مستقر در آن واجد شرايط و اوصاف مقرر در قانون تأسيس شهرک‌هاي صنعتي مصوب سال 1362 نمي‌باشند و در نتيجه به حکم مقررات مربوط شـرکـت مـزبـور موظف به وصول يـک درصـد عوارض فروش کالاهاي توليدي از خريداران و پـرداخـت آن وفـق مـقـررات مي‌باشد، بنابراين دادنامه شماره 1826 مورخ 24 بهمن1383 شعبه نهم تجديدنظر ديوان مبني بر فسخ دادنامه بدوي و رد شکايت شاکي به خواسته نقض رأي کميسيون موضوع ماده 77 قانون شهرداري صحيح و موافق قانون مي‌باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ســايــر مــراجــع اداري ذي‌ربــط در مــوارد مـشـابـه لازم‌الاتباع است.
منبع:
http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/3010/Default.aspx

برچسب ها:, ,

حل مشکلات

موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری سعی در حل مشکلات حقوقی شما دارد.

تماس با ما

ارتباط با ما

شما میتوانید برای حل کلیه مشکلات حقوقی خود با موسسه حقوقی عدل فردوسی تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما

کمک به شما

شما می توانید برای حل کلیه دعاوی حقوقی خود اعم از کیفری ، جزایی ، خانوادگی و.. از وکلای موسسه حقوقی عدل فردوسی استفاده فرمایید.

تماس با ما

بانک جامع مقالات

مقالات موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از بانکی بالغ بر ۳۰۰۰ مقاله ی حقوقی در اختیار شما می باشد.

تماس با ما