Law

موسسه حقوقی عدل فردوسی به شماره ثبتی ۲۷۷۹۴

پیگیری کلیه دعاوی خود را با اطمینان به ما بسپارید.

دعاوی خانواده

کلیه دعاوی حقوقی خانوادگی اعم از مطالبه مهریه ، حضانت فرزند ، تمکین و طلاق را به ما بسپارید.

دعاوی ملکی

برای پیگیری دعاوی ملکی اعم از سرقفلی ، حق کسب ، پیشه ، تجارت و تخلیه اماکن مسکونی و تجاری با ما تماس بگیرید.

دعاوی کیفری

برای پیگیری کلیه دعاوی کیفری اعم از چک بلامحل كيفري، فروش مال غیر ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و ... با ما تماس بگیرید.

دعاوی حقوقی

برای پیگیری کلیه دعاوی حقوقی اعم از چک ، مطالبه خسارت ، سفته ، رسید ،دعاوي مالي ، ارث ، سهم الارث ، وصیت با ما تماس بگیرید.

دعاوی شهرداری ها

این موسسه کلیه دعاوی شهرداری ها مانند دریافت غرامت طرح‌هاي دولتي ، کمسیون ماده ۱۰۰ و غیره را نیز می پذیرد.

دعاوی دیوان عدالت

این موسسه دعاوی مرتبط با کمسیونهای ماده ۱۰۰شهرداری ها و غیره را در دیوان عدالت اداری می پذیرد.

907

مقالات حقوق جزایی

548

مقالات حقوق خانواده

965

مقالات حقوق خصوصی

دادنامه شماره343 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم امكان الزام شهرداري به صدور پايان كار تجاري جهت گرمابه عمومي

 
منبع:  روزنامه رسمي
شماره و تاریخ:   18758 – 6/5/1388
آخرین وضعیت:   تصویب شده
شناسه مطلب: 9140 |
 تاريخ دادنامه: 21/4/1388    
           شماره دادنامه:343       
           کلاسه پرونده: 88/295
           مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
           شاكي: آقاي محمدتقي مقيسه بوکالت از آقاي عبداله فتح اله زاده نور.
           موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 27 و5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
مقدمه:
الف ـ شعبه بيست و هفتم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/616 موضوع شکايت آقاي عبداله فتح‌اله‌زاده‌نور به طرفيت شهرداري منطقه 9 تهران به خواسته ابطال پايانکار شماره 92024148 مورخ 2/11/1382 و الزام به صدور پايانکار تجاري جهت گرمابه عمومي واقع در پلاک ثبتي 12057، 12056،12055، 12054، 12053 / 2395 به شرح دادنامه شماره 2938 مورخ 18/8/1387 چنين رأي صادر نموده است، در خصوص دادخواست تقديمي با توجه به محتويات پرونده و پاسخ خوانده و عدم احراز سابقه تجاري در ملک متنازع فيه و پروانه کسب و دادنامه صادره از شعبه  ‎هاي ديوان عدالت اداري نمي  ‎تواند دليل بر تجاري بودن ملک مزبور باشد و ملاحظه سابقه و نظر به اينکه نامبرده اعتراض موثر و موجهي که اقدام خوانده را مخدوش سازد، بعمل نياورده و همچنين تخلفي از مقررات در رسيدگي و عملکرد ثابت به نظر نمي ‎رسد، بنابراين موجبي جهت اجابت خواسته وي وجود ندارد. عليهذا به استناد مواد 7 و 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/3/1385 و ماده 2 قانون نظام صنفي مصوب 1359 و مراتب فوق حکم به رد شکايت صادر مي‎گردد. ب ـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/1455 موضوع شکايت اتحاديه صنف گرمابه داران و سوناي خشک و بخار تهران به طرفيت شهرداري تهران به خواسته حکم به ابطال کليه تصميمات و اقدامات شهرداري دائر بر غيرتجاري شناختن گرمابه‎ها به شرح دادنامه شماره 959 مورخ 22/4/1382 چنين رأي صادر نموده است، اولاً گرمابه‎هاي عمومي موجود همگي قديمي بوده و قبل از تصويب طرح جامع مورد استناد شهرداري به عنوان محل کسب دائر بوده و با ارائه خدمات ممر درآمد و اعاشه مالکان آن بوده است و از آنجا که تصويب مقررات لاحق قانوناً و شرعاً نمي‎تواند مخل حقوق مکتسبه سابق باشد، لذا وجود طرح جامع مانعي براي به رسميت شناختن حقوق حقه گرمابه‌داران نمي‎باشد. ثانياً مراجع قانوني اعم از قضائي و مالياتي و ساير سازمانها و ادارات ذيربط محل گرمابه‎هاي عمومي را تجاري محسوب احکام قضائي اتخاذ تصميم مغاير دوگانگي در تصميمات دولتي و عمومي است و قابل پذيرش نمي‎باشد. ثالثاً با ملاحظه دقيق طرح جامع ارائه شده از طرف شهرداري هيچ‌گونه منعي براي احداث محل تجاري در استفاده‎هاي مجاز در حد شهرهاي مسکوني به نظر نمي‎رسد، خصوصاً اينکه در طرح مذکور استفاده‎هاي مجاز به دو دسته مسکوني و غيرمسکوني تقسيم شده و در احتساب ساختمانهاي غيرمسکوني نيز مي‎بايست بهداشتي و صنعتي و تجاري صراحتاً اشاره شده و مجاز شناخته مي‎شدند، فلذا صدور پروانه تجاري در هدفهاي مسکوني نيز مغاير با طرح جامع مورد استناد نيست. رابعاً تغيير شغل گرمابه‎داران عمومي در شرايط زماني و مکاني موجود عملاً اجباري و خارج از حدود تصميمات و اختيارات مالکين آنها است چون با تصميم شهرداري حقوق مکتسبه اشخاص لحاظ نگرديده و موجب خسارات غيرقابل‌جبراني براي قشري از طبقات زحمتکش جامعه خواهدشد و خواسته آنها نيز هيچ‌گونه مغايرتي و يا تضادي با قوانين موجود ندارد، فلذا شکايت مطروحه فوق وارد تشخيص و رأي به ورود شکايت و ابطال کليه تصميمات و اقدامات شهرداري دائر بر غيرتجاري شناختن محل گرمابه‎هاي عمومي صادر و اعلام مي‎گردد. ج ـ شعبه پنجم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/584 موضوع تجديدنظر خواهي شهرداري تهران نسبت به دادنامه شماره 959 مورخ 22/4/1382 به شرح دادنامه شماره 471 مورخ 23/4/1383 چنين رأي صادر نموده است، صرفنظر از اينکه توصيف کاربريهاي تجاري واحدهاي کسبي به نحوي که در مکاتبات شهرداري بدان اشاره مي‎شود در تعريف قانوني مواد يک و 2 قانون تجارت مصوب 1311 در رابطه با  تاجر و واحد تجاري نمي‎گنجد، معذلک نظر به اينکه شهرداري عمدتاً کليه واحدهاي کسبي و صنفي موضوع ماده 3 قانون نظام صنفي را که با اجازه شهرداري و يا توسط مالک قبل از مرداد ماه 1352 تاسيس شده باشد را تجاري معرفي مي‎نمايد و نظر به اينکه بر طبق بند 4 از ماده 4 قانون نظام صنفي آن دسته از صنوفي که با فعاليتهاي خود قسمتي از نيازهاي جامعه را تامين نموده و اين فعاليت در زمينه تبديل مواد به فرآورده و با خدمات فني نباشد، صنف خدماتي ناميده مي‎شود و گرمابه‎داران نيز در تعريف بند 4 از ماده 4 قانون نظام صنفي قرار دارند و صدور پروانه کسب از اتحاديه مربوطه و نظارت قانون هيأتهاي نظارت صنفي و ساير مراجع قانوني مقرر در قانون نظام صنفي نيز مويد اين امر است که گرمابه‎داران با ارائه خدمات در توصيف ماده 2 قانون نظام صنفي قرار داشته و همانگونه که محل اشتغال ساير واحدهاي کسبي و صنفي و مشـاغل و حرف عرفاً در تعريف کاربري تجاري قرار مي‎گيرند محل گرمابه نيز به اعتبار محل کسب درآمد صاحب گرمابه و يا دارنده حقوق و کسب و پيشه آن تجاري محسوب خواهد شد. بنابراين منظور نمودن کاربري بهداشتي و يا مسکوني و غير آن از طرف شهرداري براي محل گرمابه فاقد هرگونه توجيه قانوني و عرفي است، لذا با رد تقاضاي تجديدنظر خواه دادنامه شماره 959 مورخ 22/4/1382 صادره از شعبه سوم ديوان عدالت اداري که مفيد مفاهيم قانوني فوق است، تاييد و استوار مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.
رأي هيأت عمومي
           الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌هاي فوق‌الذکر محرز بنظر مي‌رسد. ب ـ حکم مقرر در ماده 2 قانون تجارت در باب احصاء انواع معاملات تجاري و مدلول مادتين 2و4 قانون نظام صنفي کشور در مقام تعريف فرد صنفي و انواع صنوف مشمول قانون مزبور، مفيد وجوه افتراق و تمايز عمليات تجاري و اقدامات خدماتي از يکديگر و آثار و تبعات قانوني خاص مترتب بر هر يک از امور فوق‌الذکر است. نظر به اينکه تأسيس گرمابه و اداره آن حسب مقررات مذکور واجد ماهيت و خصوصيات امور تجاري نيست و از نوع امور خدماتي محسوب مي‌شود، بنابر اين دادنامه شماره 2938 مورخ 18/8/1387 شعبه بيست و هفتم ديوان مبني بر رد شکايت شاکي به خواسته الزام شهرداري به صدور پايان کار تجاري براي گرمابه عمومي صحيح و موافق قانون است. اين راي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب  ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
                                                  
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور

برچسب ها:, , , ,

حل مشکلات

موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری سعی در حل مشکلات حقوقی شما دارد.

تماس با ما

ارتباط با ما

شما میتوانید برای حل کلیه مشکلات حقوقی خود با موسسه حقوقی عدل فردوسی تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما

کمک به شما

شما می توانید برای حل کلیه دعاوی حقوقی خود اعم از کیفری ، جزایی ، خانوادگی و.. از وکلای موسسه حقوقی عدل فردوسی استفاده فرمایید.

تماس با ما

بانک جامع مقالات

مقالات موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از بانکی بالغ بر ۳۰۰۰ مقاله ی حقوقی در اختیار شما می باشد.

تماس با ما