Law

موسسه حقوقی عدل فردوسی به شماره ثبتی ۲۷۷۹۴

پیگیری کلیه دعاوی خود را با اطمینان به ما بسپارید.

دعاوی خانواده

کلیه دعاوی حقوقی خانوادگی اعم از مطالبه مهریه ، حضانت فرزند ، تمکین و طلاق را به ما بسپارید.

دعاوی ملکی

برای پیگیری دعاوی ملکی اعم از سرقفلی ، حق کسب ، پیشه ، تجارت و تخلیه اماکن مسکونی و تجاری با ما تماس بگیرید.

دعاوی کیفری

برای پیگیری کلیه دعاوی کیفری اعم از چک بلامحل كيفري، فروش مال غیر ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و ... با ما تماس بگیرید.

دعاوی حقوقی

برای پیگیری کلیه دعاوی حقوقی اعم از چک ، مطالبه خسارت ، سفته ، رسید ،دعاوي مالي ، ارث ، سهم الارث ، وصیت با ما تماس بگیرید.

دعاوی شهرداری ها

این موسسه کلیه دعاوی شهرداری ها مانند دریافت غرامت طرح‌هاي دولتي ، کمسیون ماده ۱۰۰ و غیره را نیز می پذیرد.

دعاوی دیوان عدالت

این موسسه دعاوی مرتبط با کمسیونهای ماده ۱۰۰شهرداری ها و غیره را در دیوان عدالت اداری می پذیرد.

907

مقالات حقوق جزایی

548

مقالات حقوق خانواده

965

مقالات حقوق خصوصی

هشدارهای انتظامی :تاييد راي شوراي حل اختلاف عليرغم وجود اشكالات متعدد

 

با همکاری عبدالرحیم سمسارزاده

◙ تاييد راي شوراي حل اختلاف عليرغم وجود اشكالات متعدد
كلاسه پرونده: …
شماره دادنامه: 171 و 170
تاريخ رسيدگي: 22/4/1389
مرجع رسيدگي: …
هيات دادرسان: …
موضوع رسيدگي: كيفرخواست‌هاي شماره 175 و 174 مورخه 8/7/88 دادسراي انتظامي قضات.
خلاصه جريان پرونده: در تاريخ 18/6/87 آقاي «داود» شكايتي از عملكرد رئيس شعبه … دادگاه عمومي … در دادسراي انتظامي قضات مطرح نموده كه با كلاسه 1913/39/87 آن دادسرا در جريان رسيدگي قرار گرفته و آقاي … داديار دادسراي انتظامي قضات در تاريخ 16/6/88 پس از تهيه گزارشي از چگونگي قضيه به شرح زير اظهارنظر نموده است:
الف – راي شورا از اين جهات واجد اشكالات قانوني است 1- در صدر راي از طرفين پرونده با عنوان خواهان و خوانده ياد شده لكن در متن راي آقايان روشن ضمير و رياضي شاكي و متهم معرفي شده‌اند.
2- در راي به دفاعيات بي‌اثر متهم اشاره شده در حالي كه آقاي «داود» در هيچ‌يك از جلسات شورا حاضر نبوده و لايحه‌اي نيز از ايشان در پرونده مشاهده نمي‌شود. 3- مستند راي شورا ماده 160 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ذكر شده در حالي كه ماده مذكور در مقام تعريف دعوي مزاحمت است و دلالتي بر رفع مزاحمت ندارد. 4- در راي به صورت كلي با رفع مزاحمت اظهارنظر شده بدون آنكه نحوه و چگونگي موضوع تبيين شده باشد. با اين وجود آقاي «قاسم» رئيس شعبه … دادگاه عمومي بخش … به عنوان قاضي مشاور شورا راي را تاييد كرده‌اند و به وظايف خود مصرح در ماده 13 آيين‌نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي عمل ننموده‌اند.
ب: علي‌رغم تصريح به قابل تجديدنظر بودن راي شورا ظرف بيست روز پس از ابلاغ به طرفين و به موقع اجرا گذاشته شدن آن بعد از قطعيت و درخواست ذي‌نفع و آن هم پس از صدور اخطار اجرايي در مادتين 18 و 19 آيين‌نامه مزبور، آقاي «رضا» رئيس وقت حوزه قضايي بخش … در تاريخ 25/8/85 دستور ارسال پرونده به اجراي احكام براي اجرا را داده‌اند در حالي كه ابلاغ به محكوم‌عليه ابهام داشته و درخواستي نيز از سوي ذي‌نفع در پرونده ملاحظه نمي‌شود و ضمنا اخطار اجرايي صادر نگرديده است.
ج – آقاي «مهران» رئيس حوزه قضايي بخش … نيز با عدم توجه به ايرادات موجود در نحوه رسيدگي و راي صادر شده به شرح بندهاي الف و ب در تاريخ 5/9/85 دستور اجراي راي را به واحد ارجاعات مي‌دهند و اين دستور را در تاريخ 18/9/85 خطاب به اجراي احكام تكرار مي‌نمايند و در نهايت بدون آنكه در راي شوراي حل اختلاف به قطع درختان تصريح شده باشد و چه بسا با قطع شاخه‌هاي آنها خواسته خواهان تامين مي‌گرديد. تعداد 23 اصله درخت صنوبر تبريزي به دستور ايشان قطع مي‌گردد. بنا به مراتب و به استناد ماده 40 لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات به تعقيب آقايان «قاسم» رئيس شعبه … دادگاه عمومي بخش …، «سيدرضا» رئيس وقت و «مهران» رئيس فعلي حوزه قضايي بخش … اظهارنظر مي‌شود.
در خصوص آقاي «ق» رئيس شعبه … دادگاه عمومي … نظر به اينكه مشاراليه در پرونده محلي موضوع شكايت انتظامي سمتي نداشته و از طرفي مفاد گزارش‌هاي ارسالي و از ملاحظه دادنامه‌هاي صادر شده از سوي ايشان كه تصوير آنها پيوست پرونده مي‌باشد تخلف و مسامحه‌اي از وي احراز نگرديد لذا به استناد ماده 40 از قانون مذكور به عدم تعقيب انتظامي نامبرده عقيده دارم. در ضمن حسب سوابق كه تصوير آنها منضم مي‌باشد آقاي «و» فاقد سابقه تعقيب انتظامي بوده و آقاي «قاسم» يك بار و آقاي «رضا» نيز يك بار تحت تعقيب انتظامي قرار گرفته‌اند كه هر دو مورد منتهي به تعليق تعقيب نامبردگان شده است.
پس از موافقت با نظريه مزبور كيفرخواست‌هاي شماره 175 – 8/7/88 و 174 – 8/7/88 عليه آقايان «قاسم» فرزند «…» رئيس شعبه … دادگاه عمومي بخش … و «سيدرضا» رئيس سابق دادگاه عمومي بخش … صادر گرديده و به استناد ماده 20 نظامنامه تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات درخواست صدور حكم مجازات انتظامي آنها شده است.
با ابلاغ مراتب به آقايان «قاسم» و «رضا»، مشاراليهما طي لوايحي كه به شماره‌هاي 2357/44 – 25/12/88 و 2283/44 – 25/11/88 ثبت دفتر دادگاه عالي انتظامي قضات گرديده به دفاع پرداخته‌اند. متن لوايح مزبور هنگام شور قرائت مي‌شود.
لازم به ذكر است كه حسب مندرجات گزارشي آقاي داديار دادسراي انتظامي قضات تاريخ صدور راي شوراي حل اختلاف 15/6/85 بوده است.
اينك شعبه دوم دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب مرقوم تشكيل است. با بررسي محتويات و مندرجات اوراق پرونده، قرائت گزارش تهيه شده و لوايح واصله و پس از كسب عقيده آقاي «ع» معاون اول و نماينده دادسراي انتظامي قضات مبني بر: «اتخاذ تصميم شايسته و قانوني …» و با انجام مشاوره به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:

راي دادگاه
اولا تاييد راي شوراي حل اختلاف با وجود اشكالات موجود در آن از طرف آقاي «قاسم» رئيس وقت شعبه … دادگاه عمومي …، به شرح نظريه مبناي كيفرخواست تخلف است و دفاعيات ايشان موثر تشخيص داده نشد لذا به استناد ماده 14 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات مشاراليه به توبيخ كتبي با درج در برگ خدمت محكوم مي‌شود.
ثانيا با توجه به اينكه حسب مندرجات گزارش مبناي كيفرخواست، پرونده امر از طرف شوراي حل اختلاف به منظور اجراي مفاد تصميم شورا به دادگاه بخش … ارسال گرديده است، صرف دستور ثبت و ارسال پرونده به اجراي احكام از جانب آقاي «سيدرضا» تخلف به نظر نمي‌رسد كما اينكه متعاقبا دستور اجراي راي از طرف آقاي «و» رئيس حوزه قضايي صادر شده است. بنابراين با رد كيفرخواست شماره 174 – 8/7/88 دادسراي انتظامي قضات راي بر برائت آقاي «سيدرضا» رئيس وقت حوزه قضائي بخش … صادر و اعلام مي‌گردد. اين راي قطعي است.

منبع:

http://www.ghazavat.com/66/hoshdar.htm
 

برچسب ها:

حل مشکلات

موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری سعی در حل مشکلات حقوقی شما دارد.

تماس با ما

ارتباط با ما

شما میتوانید برای حل کلیه مشکلات حقوقی خود با موسسه حقوقی عدل فردوسی تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما

کمک به شما

شما می توانید برای حل کلیه دعاوی حقوقی خود اعم از کیفری ، جزایی ، خانوادگی و.. از وکلای موسسه حقوقی عدل فردوسی استفاده فرمایید.

تماس با ما

بانک جامع مقالات

مقالات موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از بانکی بالغ بر ۳۰۰۰ مقاله ی حقوقی در اختیار شما می باشد.

تماس با ما