Law

موسسه حقوقی عدل فردوسی به شماره ثبتی ۲۷۷۹۴

پیگیری کلیه دعاوی خود را با اطمینان به ما بسپارید.

دعاوی خانواده

کلیه دعاوی حقوقی خانوادگی اعم از مطالبه مهریه ، حضانت فرزند ، تمکین و طلاق را به ما بسپارید.

دعاوی ملکی

برای پیگیری دعاوی ملکی اعم از سرقفلی ، حق کسب ، پیشه ، تجارت و تخلیه اماکن مسکونی و تجاری با ما تماس بگیرید.

دعاوی کیفری

برای پیگیری کلیه دعاوی کیفری اعم از چک بلامحل كيفري، فروش مال غیر ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و ... با ما تماس بگیرید.

دعاوی حقوقی

برای پیگیری کلیه دعاوی حقوقی اعم از چک ، مطالبه خسارت ، سفته ، رسید ،دعاوي مالي ، ارث ، سهم الارث ، وصیت با ما تماس بگیرید.

دعاوی شهرداری ها

این موسسه کلیه دعاوی شهرداری ها مانند دریافت غرامت طرح‌هاي دولتي ، کمسیون ماده ۱۰۰ و غیره را نیز می پذیرد.

دعاوی دیوان عدالت

این موسسه دعاوی مرتبط با کمسیونهای ماده ۱۰۰شهرداری ها و غیره را در دیوان عدالت اداری می پذیرد.

907

مقالات حقوق جزایی

548

مقالات حقوق خانواده

965

مقالات حقوق خصوصی

يك راي:آزاد نمودن محكوم‌عليه مواد مخدر پس از دستگيري با اخذ تعهد مبني بر حضور با انگيزه بشردوستانه اهمال در انجام وظايف قانوني است

 

هشدارهای انتظامی

با همکاری عبدالرحیم سمسارزاده

آزاد نمودن محكوم‌عليه مواد مخدر پس از دستگيري با اخذ تعهد مبني بر حضور با انگيزه بشردوستانه اهمال در انجام وظايف قانوني است

 

كلاسه پرونده: ….
شماره دادنامه: ….
تاريخ رسيدگي: 17/7/89
مرجع رسيدگي … دادگاه عالي انتظامي قضات
هيات دادرسان: …
موضوع رسيدگي: كيفرخواست شماره … – 19/11/87 دادسراي انتظامي قضات.
خلاصه جريان پرونده: آقاي معاون دادستان … گزارشي از عملكرد آقاي … داديار دادسراي عمومي و انقلاب … به دادسراي انتظامي قضات ارسال نموده كه در تاريخ 21/10/87 با كلاسه … در آن دادسرا مطرح و آقاي … معاون دادسراي انتظامي قضات پس از تهيه گزارشي از چگونگي قضيه در تاريخ 3/11/87 به شرح زير اظهارنظر نموده است:
در اين پرونده … داديار اجراي احكام دادسراي عمومي و انقلاب … متهم است به آزاد نمودن محكوم‌عليه دادنامه شماره … مورخه 3/10/83 شعبه … دادگاه انقلاب اسلامي … پس از دستگيري كه منتهي به فرار وي شده است (موضوع تبصره 1 ماده 22 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 17/8/76) توجه اتهام ياد شده را با عنايت به 1- گزارش شماره … مورخه 6/6/87 معاون دادستان در امور دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي … 2- دستگيري محكوم‌عليه پس از مدت‌ها تلاش و اقدامات قانوني و اقرار داديار نامبرده به آزاد ساختن وي پس از دستگيري و معرفي او به اجراي احكام به شرح مرقومه مورخه 21/5/87 و فرار مشاراليه متعاقب اقدام مزبور 3- مدافعات بلاوجه مشاراليه 4- ساير قرائن و امارات موجود. محرز و مسلم دانسته از اين رو به لزوم تعليق آقاي … داديار اجراي احكام دادسراي عمومي و انقلاب اصفهان سپس تعقيب ايشان اظهار عقيده مي‌گردد. با ارجاع پرونده به آقاي … معاون دادسراي انتظامي قضات به منظور اظهارنظر ايشان مرقوم داشته‌اند.
حسب‌الارجاع مورخ 5/1/87 پرونده انتظامي كلاسه … به همراه گزارش و نظريه جناب آقاي … معاون محترم دادسراي انتظامي قضات مورد مطالعه و مداقه كامل قرار گرفت لذا به شرح ذيل مبادرت به اظهارنظر مي‌نمايد. به اعتقاد اينجانب اقدام آقاي … داديار اجراي احكام دادسراي عمومي و انقلاب … در آزاد نمودن … محكوم‌عليه دادنامه شماره … مورخه 36/10/86 شعبه … دادگاه انقلاب … پس از دستگيري و اخذ تعهد مبني بر معرفي خود در روز شنبه كه مدعي شده با انگيزه بشردوستانه مبادرت به چنين كاري نمود و بايد ادعاي او را حمل بر صحت نمود زيرا دليل و مدركي كه خلاف آن را اثبات نمايد اقامه و ارائه نگرديده از مدلول تبصره 1- ماده 22 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 17/8/76 كه همكار محترم به استناد آن به لزوم تعليق قاضي مزبور جهت تعقيب كيفري اظهار عقيده نموده خارج بوده زيرا قاضي مارالذكر نه در فرار محكوم‌عليه … همكاري نموده و نه مشاركت داشته، عمل مزبور فاقد وصف كيفري ليكن چون توجيه قانوني ندارد واجد وصف انتظامي است لذا ضمن مخالفت با نظريه همكار محترم با انطباق موضوع به ماده 20 نظامنامه در حد شمول قسمت اخير ماده مرقوم عقيده به تعقيب انتظامي دارم.
پس از موافقت آقاي دادستان انتظامي قضات با نظريه اخير كيفرخواست شماره … عليه آقاي … داديار اجراي احكام دادسراي عمومي و انقلاب … صادر گرديده و به استناد ذيل ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات صدور حكم مجازات انتظامي وي درخواست شده است.
با ابلاغ اين كيفرخواست به آقاي … مشاراليه طي لايحه‌اي كه به شماره … ثبت دفتر دادگاه عالي انتظامي قضات گرديده به دفاع پرداخته است. متن اين لايحه هنگام شور قرائت مي‌شود.
اينك شعبه … دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب مرقوم تشكيل است با بررسي مندرجات اوراق پرونده، قرائت گزارش تهيه شده و لايحه واصله و پس از كسب عقيده آقاي … معاون اول و نماينده دادسراي انتظامي قضات مبني بر: «اتخاذ تصميم شايسته و قانوني …» و با انجام مشاوره به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:

راي دادگاه
صدور دستور بر آزاد نمودن محكوم‌عليه به شرح گزارش و نظريه آقايان معاونين دادسراي انتظامي قضات تخلف است النهايه چون از مندرجات اوراق پرونده و كيفرخواست صادره، عنصر «تعمد براي اجراي مقصودي» احراز نمي‌گردد تا موضوع منطبق با قسمت اخير ماده 20 نظامنامه باشد، عمل آقاي … اهمال در انجام وظايف مخصوصه بر حسب مقررات تشخيص و تخلف ايشان از مصاديق ماده 14 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات مي‌باشد. بنابراين با وارد دانستن دفاعيات مشاراليه در اين زمينه، نتيجتا آقاي … داديار وقت اجراي احكام دادسراي عمومي انقلاب … به استناد ماده 14 مرقوم به كسر عشر حقوق در دو ماه محكوم مي‌شود. اين راي قطعي است.


 

منبع:

http://www.ghazavat.com/67/hoshdar.htm
 

برچسب ها:

حل مشکلات

موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری سعی در حل مشکلات حقوقی شما دارد.

تماس با ما

ارتباط با ما

شما میتوانید برای حل کلیه مشکلات حقوقی خود با موسسه حقوقی عدل فردوسی تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما

کمک به شما

شما می توانید برای حل کلیه دعاوی حقوقی خود اعم از کیفری ، جزایی ، خانوادگی و.. از وکلای موسسه حقوقی عدل فردوسی استفاده فرمایید.

تماس با ما

بانک جامع مقالات

مقالات موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از بانکی بالغ بر ۳۰۰۰ مقاله ی حقوقی در اختیار شما می باشد.

تماس با ما