Law

موسسه حقوقی عدل فردوسی به شماره ثبتی ۲۷۷۹۴

پیگیری کلیه دعاوی خود را با اطمینان به ما بسپارید.

دعاوی خانواده

کلیه دعاوی حقوقی خانوادگی اعم از مطالبه مهریه ، حضانت فرزند ، تمکین و طلاق را به ما بسپارید.

دعاوی ملکی

برای پیگیری دعاوی ملکی اعم از سرقفلی ، حق کسب ، پیشه ، تجارت و تخلیه اماکن مسکونی و تجاری با ما تماس بگیرید.

دعاوی کیفری

برای پیگیری کلیه دعاوی کیفری اعم از چک بلامحل كيفري، فروش مال غیر ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و ... با ما تماس بگیرید.

دعاوی حقوقی

برای پیگیری کلیه دعاوی حقوقی اعم از چک ، مطالبه خسارت ، سفته ، رسید ،دعاوي مالي ، ارث ، سهم الارث ، وصیت با ما تماس بگیرید.

دعاوی شهرداری ها

این موسسه کلیه دعاوی شهرداری ها مانند دریافت غرامت طرح‌هاي دولتي ، کمسیون ماده ۱۰۰ و غیره را نیز می پذیرد.

دعاوی دیوان عدالت

این موسسه دعاوی مرتبط با کمسیونهای ماده ۱۰۰شهرداری ها و غیره را در دیوان عدالت اداری می پذیرد.

907

مقالات حقوق جزایی

548

مقالات حقوق خانواده

965

مقالات حقوق خصوصی

يك راي:حكم دادگاه بدوي مبني بر ابطال يك دانگ مالكيت خوانده

نقض در نقض

حكم غیرقابل اجرا

دادگاه تجديدنظر: حكم دادگاه بدوي مبني بر ابطال يك دانگ مالكيت خوانده از پلاك ثبتي شماره … و نيز الزام وي به تنظيم سند رسمي ملك مذكور به نام خواهان قابليت اجرا ندارد. اكنون نظر خوانندگان محترم را نسبت به آراء (دادگاه بدوي – دادگاه تجديدنظر و شعبه تشخيص ديوانعالي كشور) كه در خصوص فوق و موارد ديگر جلب مي‌نماييم:

 

1‌ـ‌ دادنامه شماره 436 – 31/3/83 صادره از شعبه … دادگاه عمومي حقوقي تهران:
خواسته خواهان خانم «ن – س» به طرفيت خوانده آقاي «م – س» صدور حكم به ابطال يك دانگ از پلاك ثبتي شماره 13/3216 بخش 11 تهران و انتقال رسمي آن به نام وي و همچنين استرداد اسناد مالكيت پنج دانگ، پلاك مذكور مقوم به بيست و يك ميليون ريال با احتساب هزينه دادرسي بوده با اين توضيح كه خواهان در دادخواست و لوايح تقديمي و مطالب معروضه در صورتجلسه دادرسي خلاصه بيان داشته كه به موجب قرارداد مورخه 30/10/78 مبادرت به خريد 210 سهم مشاع از 7175 سهم پلاك ثبتي شماره 3216/3216 بخش 11 تهران نموده و سپس در مورخه 25/11/78 قرارداد احداث بناي ششدانگ آپارتمان از قرار متري دو ميليون و سيصد هزار ريال جمعا به مبلغ چهارصد و چهل و يك ميليون ريال (…/…/441 ريال) با خوانده منعقد نموده و وي متعهد بوده كه نسبت به ساخت و ساز و تقسيم و تفكيك و انتقال شش دانگ يك دستگاه آپارتمان به صورت تفكيكي به خريداران من‌جمله وي اقدام نمايد و به همين منظور وكالتنامه شماره 65167 مورخه 14/11/78 دفترخانه اسناد رسمي شماره … تهران از نظر تسهيل در امورات توسط وي و سايرين به وي اعطا شده پس از احداث بنا شش دانگ آپارتمان در طبقه سوم مسكوني (دوم ثبتي قطعه 12 تفكيكي) در مورخه 12/8/81 تحويل وي شده و تسويه حساب به شرح ذيل سند مذكور مبني بر تغيير متراژ از 210 متر مربع به 24/219 متر مربع و همچنين هزينه مشاعات و مابه‌التفاوت هزينه‌هاي داخلي آپارتمان به عمل آمد و عليرغم پرداخت مبلغ شصت ميليون تومان كه قبلا پرداخت نموده بود بابت تسويه حساب مبلغ نه ميليون و سيصد هزار تومان بابت خريد زمين و ساخت كه مديون بوده جهت مبلغ مذكور و ساير محاسبات چك شماره 884967 مورخ 25/10/81 به مبلغ بيست و پنج ميليون تومان را به خوانده پرداخت نموده كه خوانده قبل از سررسيد چك به بانك مراجعه نموده و عليه وي شكايت نموده كه منجر به صدور دادنامه‌هاي 347، 348 و 346 مورخ 31/1/82 شعبه … محاكم عمومي تهران شده كه فعلا پرونده در شعبه … محاكم تجديدنظر استان مطرح رسيدگي مي‌باشد و خلاصه اينكه خوانده از وكالت اعطايي ياد شده سوءاستفاده نموده و در تقسيم‌نامه شماره 72914 مورخ 17/9/81 دفترخانه تهران يك دانگ از پلاك 13/3216 را به نام خود اختصاص داده و استدعاي رسيدگي نموده است. وكيل خوانده به موجب لايحه تقديمي ثبت شده به شماره 1068 مورخ 27/3/83 رد دعوي خواهان را تقاضا نموده لذا دادگاه در خصوص ايراد شكلي مطروحه در لايحه تقديمي از توجه به اينكه خواسته ابطال و تنظيم سند رسمي و انتقال رسمي يك دانگ از آپارتمان متنازع‌فيه در يك راستا مي‌باشد و خواهان مبادرت به ابطال تمبر قانوني آن نموده است لذا ايراد مطروحه رد مي‌شود و اما در ماهيت دعوي نيز دفاع وكيل خوانده كه اشعار داشته در بخش فسخ معامله مبايعه‌نامه 30/10/78 في‌مابين طرفين به فروشنده اختيار داده شده كه در صورت عدم پرداخت هزينه‌ها بدون هيچگونه اقدام اداري و قضائي معامله را فسخ و آپارتمان را به هر شخص حقيقي و حقوقي واگذار نمايد عنايتا به اينكه اولا حق فسخ براي فروشنده تا مرحله دوم اقساط بوده و عدم پرداخت وجه به فرض ثبوت، وي دليلي بر عدم پرداخت وجه تا مرحله مذكور را ارائه ننموده است و ششدانگ آپارتمان به موجب صورتجلسه مورخ 12/8/81 تحويل خواهان شده كه حكايت از عدم تحقق حق ياد شده مي‌باشد. ثانيا مراتب اعلام فسخ مبايعه‌نامه مي‌بايست با حكم محكمه باشد. ثالثا چنانچه خوانده تقاضاي فسخي داشته باشد مي‌بايست نسبت به شش‌دانگ پلاك متنازع‌فيه مراتب را مطرح مي‌نمودند نه يك دانگ از مبيع مورد معامله. لهذا ضمن رد مدافعات وكيل خوانده و توجها به اينكه به موجب ماده 338 و بند 1 ماده 326 قانون مدني بيع عبارت است از تمليك عين به عوض معلوم و مقتضاء و هدف غائي و نهايي عقد مبيع، انتقال مالكيت مبيع به مشتري و ثمن به بايع است و در مانحن فيه نه تنها وكيل خوانده به مستندات ابرازي خواهان خصوصا اسناد مورخه‌هاي 30/10/78 و 25/11/78 و هم‌چنين تحويل ششدانگ آپارتمان، موضوع رسيد مورخه 12/8/81 را ايراد و اعتراض قرار ننموده بلكه آن را مورد تاييد قرار داده لهذا عنايتا به اينكه مفاد قراردادهاي ياد شده و في‌مابين خواهان و خوانده حكايت از خريد 210 سهم عرصه مشاع از پلاك ثبتي ياد شده و همچنين ساخت شش دانگ آپارتمان طبقه سوم مسكوني ضلع شمال غربي توسط خوانده مي‌نمايد و چون به موجب بند 3 قرارداد مورخه 25/11/78 خوانده متعهد به اخذ پايان‌كار و صورتمجلس تفكيكي و تقسيم‌نامه ثبتي و انتقال سند ششدانگ به نام خواهان بوده و همچنين سند مورخه 12/8/81 (صورتجلسه تحويل ملك و تسويه‌حساب) حكايت از اقرار خوانده به مالكيت خواهان به ميزان ششدانگ آپارتمان متنازع‌فيه بوده و چون وكيل خوانده نيز اقرار به دريافت ثمن معامله به ميزان شصت ميليون تومان و همچنين چك شماره 884967 مورخ 25/10/81 به ميزان بيست و پنج ميليون تومان نموده و چون ميزان دريافتي ثمن معامله براي ششدانگ آپاراتمان متنازع فيه بوده و مزيداً خوانده به موجب صورتجلسه در پرونده كيفري شماره 81/1476 شعبه … محاكم عمومي تهران اشعار داشته كه چنانچه خواهان نسبت به پرداخت بدهي خود و جبران ضرر و زيان وارده اقدام نمايد حاضر به انتقال يك دانگ متنازع فيه اقدام خواهد نمود. لذا بنا به مراتب مذكور مبني بر اينكه تسويه حساب نسبت به ششدانگ آپارتمان ياد شده في مابين طرفين به عمل آمده و آپارتمان تحويل خواهان شده است لذا دادگاه دعوي خواهان را موجه تشخيص و اقدام خوانده را مبني بر اينكه در تقسيم‌نامه شماره 72914 مورخ 17/9/81 دفترخانه … تهران پنج دانگ را به خواهان و يك دانگ را به خوانده اختصاص داده موجه نبوده لذا دادگاه به استناد مواد 10، 30، 338، 339 و 355 قانون مدني و مواد 198، 519 قانون آيين دادرسي مدني حكم به محكوميت خوانده به ابطال يك دانگ مالكيت خوانده از پلاك ثبتي شماره 1313/3216 بخش 11 تهران و هم‌چنين انتقال آن به نام خواهان و همچنين استرداد اسناد پنج دانگ آپارتمان خواهان به وي صادر و اعلام مي‌گردد ضمنا خوانده محكوم به پرداخت مبلغ 302000 ريال در حق خواهان مي‌باشد. راي صادره حضوري و ظرف مدت 20 روز قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان خواهد بود.
رئيس شعبه … دادگاه عمومي حقوقي تهران …

2‌ـ‌ دادنامه شماره 1165 – 15/9/83 شعبه… دادگاه تجديدنظر استان تهران:
تجديدنظرخواهي آقاي «م – ش» با وكالت آقاي «پ – ك» نسبت به دادنامه شماره 436 مورخ 31/3/83 صادره از شعبه … دادگاه عمومي تهران كه به موجب آن حكم به محكوميت خوانده به ابطال يك دانگ مالكيت خوانده از پلاك ثبتي شماره 13 فرعي از 3216 اصلي بخش 11 تهران همچنين انتقال آن به نام خواهان و نيز استرداد اسناد پنج دانگ آپارتمان خواهان بدوي و پرداخت هزينه دادرسي مربوطه صادر و اعلام گرديده به نحوي نيست كه گسيختن دادنامه تجديدنظر خواسته را ايجاب نمايد زيرا محتويات پرونده و اسناد و مدارك ابرازي طرفين كه مورد تاييد و قبول آنان مي‌باشد حاكي است تجديدنظرخواه قصد داشته در پلاك‌هاي تجميع شده (فرعي از 3216 اصلي و 3216 اصلي بخش 11 تهران) ساختمان‌سازي نمايد با توجه به نقشه‌هاي ساختماني و تعداد طبقات و مساحت آپارتمان‌هايي كه مي‌خواسته بسازد كل ملك را به 7175 سهم مشاع تقسيم و به افرادي به عنوان شريك واگذار و سپس با آنها قرارداد ساخت منعقد ‌نموده از جمله مطابق قرارداد عادي مورخ 30/10/78 مقدار 210 سهم مشاع را به تجديدنظر خوانده واگذار و در قسمت مورد معامله سند مزبور توضيح داده است اين مقدار سهام با هدف مشاركت در احداث بنا با ساير مالكين و استفاده از يك واحد آپارتمان حدود 210 متر مربعي در طبقه سوم مسكوني ضلع شمال غربي ساختمان خواهد بود. سپس با تنظيم سند رسمي شماره 65166 مورخ 24/11/78 دفتر اسناد رسمي … تهران و فروش قطعي سهام فوق به نامبرده، قرارداد ساخت مورخه 25/11/78 را با مشاراليها تنظيم مي‌نمايد ساختمان توسط تجديدنظرخواه احداث و به 37 آپارتمان و تعدادي انباري و پاركينگ و قسمت‌هاي مشاعي تفكيك مي‌شود مطابق صورت‌مجلس تفكيكي شماره 56181 مورخ 1/8/81 اداره ثبت اسناد قطعه 12 آن با پلاك 13 فرعي از 2316 اصلي واقع در طبقه دوم سمت شمال غربي به تجديدنظر خوانده اختصاص مي‌يابد و طبق صورت جلسه 12/8/81 به وي تحويل مي‌شود از يك سو تجديدنظرخواه مبالغي بابت اضافه مساحت آپارتمان و هزينه اضافي مشاعات و هزينه‌هاي داخلي ساختمان علاوه بر بهاي توافق شده از تجديدنظر خوانده مطالبه مي‌كرده كه مشاراليها با پرداخت آن توافق نداشته از سوي ديگر كليه مالكين مشاع از جمله تجديدنظرخوانده هم‌زمان با تنظيم سند رسمي خريد ملك وكالتنامه‌اي به شماره 65167 مورخ 24/11/78 جهت انجام تشريفات اداري لازم از قبيل مراجعه به شهرداري و اداره ثبت و غيره جهت دريافت پايان كار ساختمان و تفكيك و تقسيم آن بين شركاء به تجديدنظر خواه اعطا كرده بودند كه تجديدنظرخواه با استفاده از آن تقسيم‌نامه‌اي به شماره 72914 مورخ 17/9/81 را در دفتر … تهران تنظيم و ششدانگ آپارتمان قطعه 12 تفكيكي به انضمام انباري شماره 12 و پاركينگ‌هاي شماره 26 و 27 را در ازاء سهم مشاعي تجديدنظرخوانده به وي اختصاص مي‌دهد اما در هنگام صدور سند ششدانگ آن به نام تجديدنظر خوانده بدون اينكه چنين اختيار و مجوزي داشته باشد يك دانگ آن را به نام خود انتقال داده و 5 دانگ ديگر را به نام تجديدنظرخواهان‌ها انتقال رسمي مي‌دهد و چون حاضر به انتقال آن به مشاراليها نمي‌شود نامبرده ناچار به طرح دعوا به شرح مندرج در دادخواست مي‌گردد. بنا به مراتب ادعاي وي مبني بر داشتن حق فسخ به لحاظ عدم پرداخت بدهي يا باقيمانده ثمن در قرارداد عادي مورخ 30/10/78 با توجه به تنظيم سند رسمي موخر بر آن از وجاهت قانوني برخوردار نبوده و چون نامبرده تنها وكالت در اخذ پايان كار و تفكيك و تقسيم آپارتمان‌ها بين مالكين و تنظيم سند ششدانگ به نام آنان داشته انتقال يك دانگ ملك به نام خودش بدون مجوز، و خلاف قانون و اسناد و مدارك صورت گرفته و اعتراض وي به راي تجديدنظر خواسته وارد نيست لكن دادنامه واجد اين ايراد است كه با صدور حكم بر ابطال يك دانگ مشاع از پلاك موضوع كه به نام خوانده شده قسمت ديگر حكم مبني بر الزام وي به انتقال آن به خواهان بدوي عملا غيرممكن شده و قابليت اجرا ندارد و چون خواسته تحت عنوان الزام خوانده به انتقال يك دانگ مشاع مطرح شده صدور حكم اعلامي مبني بر مالكيت خواهان و صدور سند مالكيت يك دانگ ابطال شده به نام او نيز خارج از موضوع خواسته است به همين لحاظ تجديدنظرخوانده در اين مرحله طي لايحه ثبت شده به شماره 1063 مورخ 4/9/83 با ادعاي اينكه خواسته وي از اول الزام خوانده به انتقال يك دانگ مشاع از پلاك موضوع خواسته بوده و خواسته بطلان مورد نظر او نبوده آن را كلا مسترد نموده عليهذا دادگاه مستندا به تبصره ماده 348 و ماده 358 و بند «ج» ماده 107 قانون آيين دادرسي مدني با نقض اين قسمت از دادنامه تجديدنظر خواسته كه بر ابطال يك دانگ مالكيت خوانده از پلاك ثبتي شماره 13/3216 بخش 11 تهران صادر شده و صدور قرار سقوط اين دعوا دادنامه صادره را در ساير قسمت‌ها تاييد و ابرام مي‌نمايد. اين راي قطعي است./ف
رئيس شعبه … دادگاه تجديدنظر استان تهران …
مستشاردادگاه ….

3‌ـ‌ دادنامه شماره 157/14 شعبه … تشخيص ديوانعالي كشور:
خلاصه جريان پرونده:
در پرونده بدوي خانم «ن – س» عليه آقاي «م – ش» به ابطال يك دانگ از پلاك ثبتي شماره 13/3216 بخش 11 تهران و انتقال رسمي به نام خود طرح دعوا كرده است. برابر دادنامه بدوي به شماره 436 – 31/3/83 شعبه … دادگاه عمومي تهران بر اين اساس كه شصت ميليون تومان از ثمن معامله را خواهان به خوانده پرداخته است و بقيه آن به مبلغ بيست و پنج ميليون تومان برابر چك شماره 884967 – 25/10/81 به فروشنده (خوانده بدوي) تحويل داده است اگرچه پرونده چك در شعبه … تجديدنظر تهران هنوز مطرح است و در واقع اين بيست و پنج ميليون تومان را هنوز خريدار وصول نكرده است. به هر حال، برابر دادنامه مزبور حكم به محكوميت خوانده بدوي (تجديدنظرخواه كنوني) به ابطال يك دانگ مالكيت او از پلاك ياد شده صادر شده است.
از اين راي به شعبه… تجديدنظر تهران تجديدنظرخواهي شده است. دادگاه مزبور ضمن صدور حكم به انتقال يك دانگ از شش دانگ ملك مزبور به نام خواهان بدوي حكم ابطال يك دانگ مالكيت را در دادنامه بدوي گسيخته است و در اين قسمت قرار سقوط دعوا را صادر كرده است و در بقيه قسمت‌ها دادنامه را تاييد كرده است.
از اين راي به شعب تشخيص ديوان عالي كشور تجديدنظرخواهي شده است كه براي رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده است.
نظريه: چون وكيل تجديدنظرخواه در لايحه مفصل خود مدعي است كه در برابر دريافت بقيه ثمن معامله، موكل حاضر به تنظيم سند يك دانگ از شش دانگ ملك مورد معامله به نام تجديدنظر خوانده است و از طرفي بيست و پنج ميليون تومان بقيه ثمن معامله هنوز وصول نشده و چك دريافتي آن طي يك پرونده در شعبه … تجديدنظر به شماره 82/…/1205 تحت رسيدگي است، به هر حال ملاحظه پرونده اصل و نيز استنادي 82/…/1205 جهت ملاحظه و اظهارنظر نهايي الزامي است.
نظر به اعلام ضرورت ملاحظه پرونده‌هاي محاكماتي مقرر است دفتر پرونده‌هاي موصوف مطالبه شود و پس از وصول به نظر برسد.
به تاريخ 7/3/84 پرونده شماره … – 83/456 زير نظر است. اصل پرونده‌هاي خواسته شده رسيده است كه مطالعه گرديد. هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد، پس از قرائت گزارش آقاي محمدحسين ساكت عضو مميز و بررسي اوراق پرونده و انجام مشاوره نسبت به دادنامه شماره 1165 – 15/9/83 صادره از شعبه دادگاه تجديدنظر استان تهران چنين راي مي‌دهد.
بسمه تعالي
راي شعبه:
از جانب تجديدنظرخواه اعتراض موثر و موجهي كه وقوع اشتباه بين شرعي و قانوني را در صدور دادنامه تجديدنظر خواسته احراز نمايد به عمل نيامده است. بنا به مراتب به استناد تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381 قرار رد درخواست تجديدنظرخواهي تجديدنظرخواه را صادر مي‌نمايد.
…. رئيس شعبه … تشخيص ديوانعالي كشور
اعضاء معاونين: … ‌ـ‌ …. ‌ـ‌ … ‌ـ‌ …

 

 

منبع:http://www.ghazavat.com/51/yekray.htm

 

برچسب ها:

حل مشکلات

موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری سعی در حل مشکلات حقوقی شما دارد.

تماس با ما

ارتباط با ما

شما میتوانید برای حل کلیه مشکلات حقوقی خود با موسسه حقوقی عدل فردوسی تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما

کمک به شما

شما می توانید برای حل کلیه دعاوی حقوقی خود اعم از کیفری ، جزایی ، خانوادگی و.. از وکلای موسسه حقوقی عدل فردوسی استفاده فرمایید.

تماس با ما

بانک جامع مقالات

مقالات موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از بانکی بالغ بر ۳۰۰۰ مقاله ی حقوقی در اختیار شما می باشد.

تماس با ما