Law

موسسه حقوقی عدل فردوسی به شماره ثبتی ۲۷۷۹۴

پیگیری کلیه دعاوی خود را با اطمینان به ما بسپارید.

دعاوی خانواده

کلیه دعاوی حقوقی خانوادگی اعم از مطالبه مهریه ، حضانت فرزند ، تمکین و طلاق را به ما بسپارید.

دعاوی ملکی

برای پیگیری دعاوی ملکی اعم از سرقفلی ، حق کسب ، پیشه ، تجارت و تخلیه اماکن مسکونی و تجاری با ما تماس بگیرید.

دعاوی کیفری

برای پیگیری کلیه دعاوی کیفری اعم از چک بلامحل كيفري، فروش مال غیر ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و ... با ما تماس بگیرید.

دعاوی حقوقی

برای پیگیری کلیه دعاوی حقوقی اعم از چک ، مطالبه خسارت ، سفته ، رسید ،دعاوي مالي ، ارث ، سهم الارث ، وصیت با ما تماس بگیرید.

دعاوی شهرداری ها

این موسسه کلیه دعاوی شهرداری ها مانند دریافت غرامت طرح‌هاي دولتي ، کمسیون ماده ۱۰۰ و غیره را نیز می پذیرد.

دعاوی دیوان عدالت

این موسسه دعاوی مرتبط با کمسیونهای ماده ۱۰۰شهرداری ها و غیره را در دیوان عدالت اداری می پذیرد.

907

مقالات حقوق جزایی

548

مقالات حقوق خانواده

965

مقالات حقوق خصوصی

یک رای:محاسبه قيمت از حيث پرداخت مابه التفاوت كسري مساحت زمين مورد معامله

محاسبه قيمت از حيث پرداخت مابه التفاوت كسري مساحت زمين مورد معامله در آراء ذيل :

رأي شماره 897 – 31/6/1383 شعبه… دادگاه عمومي حقوقي تهران به ملاك محاسبه قيمت روز با جلب نظر كارشناس است.

دعوي آقاي (ا.م)و خانم (ر.س) بطرفيت آقاي (ا.ع)با وكالت آقاي (ش.ص) بخواسته مطالبه وجه بابت مابه التفاوت كسري مساحت يك قطعه زمين به پلاك ثبتي شماره 566/116 واقع در بخش11 تهران موضوع قرارداد عادي مورخ 19/9/78 و توافق پيروان به تاريخ30/8/79 با جلب نظر كارشناس بانضمام هزينه و خسارت دادرسي و تأخير تأديه مي باشد لازم به توضيح است برابر قرارداد فوق الاشاره خواهانها قطعه زميني به مساحت 48/445 متر مربع از پلاك موصوف را از شخص خوانده ابتياع نموده ولي خوانده باختيار و يا بالاجبار از طريق شهرداري زمين مذكور باضافه قطعات ديگر مجاور آن را به قطعات كوچكتر تقسيم نموده كه با اين عمل شماره و متراژ قطعات تغيير يافته كه مقدار 25/269 متر مربع از زمين موصوف تماما بعنوان يك قطع مجزي با شماره قطعه10 به خريداران متعلق گرفته ولي الباقي مساحت زمين ابتياعي كه متراژ 23/176 در قسمتي از قطعه 11 كه هر دو منتزع از قطعه چهارم بوده اند قرار گرفته كه خواهانها به حكم قطعي دادگاه موفق به تحويل قطعه دهم بطور كامل شده اند ولي چون الباقي زمين در قطعه يازدهم نه بصورت كامل قرار داشته دادگاه تجديدنظر خواهانها را باستناد توافق مورخ29/8/79 مستحق دريافت قيمت الباقي زمين دانسته كه خواهانها مطالبه قيمت زمين با جلب نظر كارشناس به قيمت روز بر اساس توافق حاصله نمودند خوانده دفاعيات خود در لايحه تقديمي ضمن رد ادعاي خواهانها اظهار نموده كه چون خواهانها بابت الباقي قيمت زمين بدهكار مي باشند مستحق دريافت وجه آن نمي باشند و متعاقب آن وكيل خوانده با تكرار مطالب موكل خود دفاعي نموده كه طي آن اقدام دادگاه را جهت تعيين كارشناس صحيح ندانسته و عنوان نموده كه اولا موكل وي قطعه چهارم را فروخته و توافق نيز در خصوص آن قطعه مي باشد و ارتباطي به قطعه دهم ندارد.

پس خواهانها مستحق دريافت وجه الباقي زمين نمي باشند لذا تعيين كارشناس اساسا از سوي دادگاه اشتباه بوده و بفرض پذيرش نظر كارشناس مي بايست قيمت زمان معامله محاسبه مي گرديد نه قيمت زمان كارشناسي و بدين جهت نظريه كارشناس وارد نموده و خواستار ارجاع به هيأت سه نفره شده كه دادگاه پس از دقت نظر در محتويات پرونده و لوايح تقديمي اصحاب دعوي و وكيل خوانده و مدارك موجود در پرونده چنين استنباط مي كند اولا با تغيير قطعات بطور كلي شماره آنها نيز تغيير كرده و قطعات دهم و قسمتي از قطعه يازدهم منتزع از همان قطعه چهارم مي باشند كه دفاع آقاي وكيل به نظر به جهت انحراف ذهن دادگاه بوده و علاوه بر آن مگر بين خواهانها و خوانده بيش از يك معامله صورت گرفته كه دادگاه اين احتمال را بدهد توافق مربوط به موضوع ديگر بوده ضمنا نظريه كارشناس به دستور دادگاه ابراز گرديده و پس از آن خوانده به اصل نظريه ايرادي نداشته بلكه به تصميم دادگاه معترض بوده كه نيازي به تعيين هيأت كارشناس نبوده بلكه اين حق براي اصحاب دعوي وجود دارد كه در صورت متضرر شدن از حكم تجديدنظر خواهي نمايند علي ايحال دفاعيات خوانده و وكيل وي غيرمدلل و غيرموجه بوده دادگاه دعوي خواهانها را محمول بر صحت تشخيص و با توجه به نظريه كارشناس وارده به مشاره 1200- 24/5/83 كه قيمت23/176 متر مربع زمين يك ميليارد و دويست و سي سه ميليون و ششصد هزار ريال اعلام گرديده دعوي خواهانها را بر اساس نظريه كارشناس ثابت تشيخص و مستندا به مواد 10و219 قانون مدني و 198- 519- 522 قانون آئين دادرسي مدني حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ يك ميليارد و دويست و سي سه ميليون ششصد هزار ريال بابت قيمت 24/176 متر مربع زمين بابت اصل بهاي خواسته مضافا مبلغ بيست و پنج هزار و چهارصد ريال هزينه ها و خسارات دادرسي در حق خواهانها صادر و اعلام مي نمايد خسارت تأخير هنگام اجراي دادنامه از تاريخ 13/10/82 محاسبه و به نفع خواهانها از خوانده استيفاء خواهد شد. ضمنا خواهانها بابت الباقي ثمن معامله به خوانده مديون مي باشند ولي چون مطالبه با تقديم دادخواست صورت نگرفته دادگاه تكليفي در اين خصوص ندارد رأي صادره حضوري و ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در دادگاه تجديدنظر تهران مي باشد.

2- رأي شماره 455- 31/3/84 شعبه… دادگاه تجديدنظر استان تهران ؛ ملاك محاسبه ، قيمت زمان معامله مي باشد .

درخصوص دادخواست تجديدنظر آقاي (ا.ع) به طرفيت تجديدنظر خواندگان آقاي(ا.م) و خانم (ر.س ) نسبت به رأي شماره 897 مورخ 31/6/83 شعبه 207 دادگاه عمومي تهران كه بر محكوميت مشار اليه به پرداخت مبلغ يك ميليارد و دويست و سي سه ميليون و ششصد هزار ريال بابت كسر مساحت يك قطعه زمين مورد معامله موضوع مبايعه نامه عادي مورخ 19/9/78 داراي پلاك ثبتي شماره 566/116 اصلي بخش11 تهران به ميزان 24/176 متر مربع به قيمت روز و يا جلب نظر كارشناس در حق تجديدنظر خواندگان صادرگرديده از توجه به مندرجات پرونده ملاحظه مي گردد كه تجديدنظر خواندگان به موجب مبايعه نامه مذكور قطعه زمين را به مساحت 41/445 متر مربع از قرار هر متر مربع به مبلغ هشتاد و نه هزار تومان خريداري نموده و به موجب آن نيز توافق مي نمايد در صورت كسري مساحت ميزان ارش با توجه به قيمت مورد توافق محاسبه گردد اما پس از تفكيك پلاك ثبتي مرقوم به جهت مراجعه تجديدنظر خواندگان به محكمه حقوقي سند انتقال يك قطعه زمين به مساحت 25/269 به نام آنان تنظيم مي گردد به موجب مراضات حاصله به شرح توافقنامه عادي مورخ 29/8/79 متعاملين توافق نموده اند كه ميزان ارش ناشي از كسري مساحت به قيمت روز آن محاسبه گردد و عليهذا با عنايت به مندرجات پرونده و لايحه اعتراض تجديدنظر خواه از توجه به مفاد منطوق مواد 355 و 384 قانون مدني چنين مستفاد مي گردد كه در صورت كسري مساحت مبيع مشتري حق دارد كه قيمت موجود را با تأديه حصه اي از ثمن به نسبت موجود قبول نمايد نه اينكه كسري مساحت به قيمت روز آن محاسبه و از ثمن معامله كسر شود كه در مورد معترض عنه قيمت كسري مساحت با توجه به قيمت روز آن چندين برابر ثمن معامله محاسبه و مورد لحوق رأي معترض عنه واقع شده عليهذا با عنايت به اينكه توافق طرفين براي تقويم قيمت كسري مساحت به قيمت روز ملك مذكور و بدون توجه به ميزان ثمن معامله كه به هنگام تحقق عقد بيع مورد لحاظ آنان واقع شده برخلاف نص صريح قانون مدني و شرع انور مي باشد و توافقنامه اخير نيز به وجه الزام دادرسي بين آنان تصميم نشده و در صورت عدم تراضي خريدار مخير به فسخ معامله مي باشد دادگاه تجديدنظر اعتراض تجديدنظر خواه را وارد تشخيص داده ضمن اصلاح رأي معترض عنه تجديدنظر خواه را به پرداخت مبلغ 600/853/156 ريال بابت مقدار 24/176 متر مربع كسري مساحت مبيع از قرار متري هشتاد و نه هزار تومان مورد توافق اوليه آنان براي انجام عقد بيع در حق تجديدنظر خواندگان محكوم مي نمايد كه اين مبلغ نيز موقع اجراي حكم بايستي با مطالبات تجديدنظر خواه به بقيه ثمن معامله تهاتر گردد. رأي صادره قطعي است.

 

منبع:http://www.ghazavat.com/33/yekray.htm

برچسب ها:

حل مشکلات

موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری سعی در حل مشکلات حقوقی شما دارد.

تماس با ما

ارتباط با ما

شما میتوانید برای حل کلیه مشکلات حقوقی خود با موسسه حقوقی عدل فردوسی تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما

کمک به شما

شما می توانید برای حل کلیه دعاوی حقوقی خود اعم از کیفری ، جزایی ، خانوادگی و.. از وکلای موسسه حقوقی عدل فردوسی استفاده فرمایید.

تماس با ما

بانک جامع مقالات

مقالات موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از بانکی بالغ بر ۳۰۰۰ مقاله ی حقوقی در اختیار شما می باشد.

تماس با ما