پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘آیا تقسیم ترکه منوط و موکول به تحریر ترکه است’

آیا تقسیم ترکه منوط و موکول به تحریر ترکه است

نویسنده : حسین قربانیان مطابق ماده 206 قانون امور حسبی « مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است ».عموما نیز درخواست تحریر ترکه از سوی ورثه یا نماینده آنها ووصی برای اداره اموال پذیرفته می شود. پس از درخواست دادگاه وقتی را برای تحریر ترکه معین کرده وبه اشخاص ذینفع اطلاع […]