پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘اراضی کشت موقت’

رأی شماره ۴۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع اراضی کشت موقت

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري  شماره ویژه نامه: ۶۲۹ دوشنبه،۱۳ آبان ۱۳۹۲ سال شصت و نه شماره ۲۰۰۰۳ رأی شماره ۴۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تصمیمات و آراء هیأتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت  شماره هـ/۹۱/۳۰۰                     […]

دادنامه شماره 242 هیات عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع مهلت اعتراض به آراي هيات‌هاي واگذاري زمين

رأی شماره 242 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مهلت اعتراض به تصمیمات و آراء هیاتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در خصوص اراضی کشت موقت از تاریخ تصویب قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد […]