پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘ایدز’

عمد يا شبه عمد بودن‌ قتل‌ توسط ويروس‌ ايدز

اما اين‌ كه‌ قتل‌ از نوع‌ عمد مي باشد و يا شبه‌ عمد به‌ اموري‌ بستگي‌ دارد كه‌ عبارتند از: 1 ـ آيا انتقال‌ دهنده‌ بيماري‌ قصد قتل‌ طرف‌ مقابل‌ را از اين‌ طريق‌ داشته‌ است‌ يا نه ؟ 2 ـ آيا ويروس‌ ايدز ولو در طول‌ زمان‌ نوعا كشنده‌ است‌ يا خير؟ چنانچه‌ احراز […]

اگر كسي عمدا ديگري را مبتلا به بيماري ايدز ،چه جرمي محسوب مي شود؟

اگر كسي عمدا ديگري را مبتلا به بيماري ايدز نمايد چون اين بيماري فورا كشنده نيست و ممكن است در آينده مهار و بيمار معالجه شود و يا ممكن است در آينده بيمار فوت نمايد فعلا عمل متهم مشمول كدام ماده قانوني است و چه جرمي محسوب مي شود؟ آقاي حسن محمد حسيني (رئيس شعبه 311 […]