پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘تعرفه عوارض محلی’

رأی شماره ۵۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه عوارض محلی

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۹۱۳ چهارشنبه،۳ آذر ۱۳۹۵ سال هفتاد و دو شماره ۲۰۸۸۹ رأی شماره ۵۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده ۲۷ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۳ مبنی بر تعیین عوارض کلیه معاملات رسمی اعم از تجاری، مسکونی، خدماتی، […]

رأی شماره ۴۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه عوارض محلی

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۹۰۶ چهارشنبه،۲۸ مهر ۱۳۹۵ سال هفتاد و دو شماره ۲۰۸۶۰ رأی شماره ۴۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲ـ ۲۸ تعرفه عوارض محلی شهرداری شهر هشتگرد در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر هشتگرد از تاریخ تصویب شماره هـ/۳۹۵/۹۵ ۱۳۹۵/۷/۱۸ ر […]

رأی شماره ۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۸۷۸ یکشنبه،۶ تیر ۱۳۹۵ سال هفتاد و دو شماره ۲۰۷۶۹ رأی شماره ۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره۴، فصل سوم تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر اراک، مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان شماره هـ/۶۸۶/۹۲ […]

رأی شماره۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تعرفه عوارض محلی و عوارض کسر پارکینگ

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۸۷۴ شنبه،۲۲ خرداد ۱۳۹۵ سال هفتاد و دو شماره ۲۰۷۵۶ رأی شماره۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مواد ۲ و ۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه خلاف قانون نیست و ابطال نمی‌شود تبصره ۲ ذیل بند ۵ ماده ۱۲ […]

رأی شماره ۴۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه عوارض محلی

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۹۰۷ سه‌شنبه،۴ آبان ۱۳۹۵ سال هفتاد و دو شماره ۲۰۸۶۵ رأی شماره ۴۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره ۲۰۲۴ از عوارض محلی شهر شهرضا در سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر شهررضا مبنی بر تعیین عوارض برای تأخیر در اتمام ساختمان […]

رأی شماره ۴۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه عوارض محلی(عوارض پیمانها و قراردادها )

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۹۰۶ چهارشنبه،۲۸ مهر ۱۳۹۵ سال هفتاد و دو شماره ۲۰۸۶۰ رأی شماره ۴۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند۵ بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال ۱۳۹۵ ناظر بر اخذ عوارض از پیمانها و قراردادها خلاف قانون […]

رأی شماره ۱۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه عوارض محلی

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۸۷۷ سه‌شنبه،۱ تیر ۱۳۹۵ سال هفتاد و دو شماره ۲۰۷۶۵ رأی شماره ۱۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند الف ماده ۲۴ از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر نهاوند در سال ۱۳۹۴ با عنوان عوارض حذف پارکینگ و تبدیل پیلوت به […]

رأی شماره۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه عوارض محلی

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۸۷۲ پنج‌شنبه،۱۳ خرداد ۱۳۹۵ سال هفتاد و دو شماره ۲۰۷۵۰ رأی شماره۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند ۴ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز خلاف قانون است و از تاریخ تصویب ابطال می‌شود شماره هـ/۹۲/۴۲۸ ۵/۳/۱۳۹۵ […]