پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘تأثیر محیط بر ارتکاب’

تأثیر محیط بر ارتکاب جرائم

  به عقیده روانشناسان اجتماعی، ما تحتتأثیر محیطمان هستیم. عوامل محیطی مختلف، آثارگوناگونی بر ابعاد رشد فرد بهجای میگذارند و گاه این عوامل، در تعامل با هم، شدت، دامنه و چگونگی تأثیرات یکدیگر را تحتتأثیر قرار میدهند.  عوامل محیطی از جهات گوناگونی بر رفتار فرد تأثیر میگذارند که مهمترین آنها را میتوان در موارد زیر […]