پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘تخفیف عوارض’

رأی شماره ۱۲۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تخفیف عوارض

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۸۵۴ شنبه،۲۲ اسفند ۱۳۹۴ سال هفتاد و دو شماره ۲۰۶۸۹ رأی شماره ۱۲۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شماره ۷۹۳ـ ۱۸/۹/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر گلدشت در خصوص اعطاء ۲۵درصد تخفیف عوارض شهرداری خلاف قانون است و ابطال می‌شود شماره هـ/۹۴/۲۵۲ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ بسمه […]