پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘ديوان عدالت اداری’

دادنامه شماره 4 هيأت عمومي ديوان عدالت اداری با موضوع ضرورت پرداخت بهاي عرصه و اعيان املاك

      ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ شماره هـ/89/5         تاريخ: 23/1/1389               شماره دادنامه: 4                   کلاسه پرونده: 89/5           مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.        موضوع: اعمال ماده 53 الحاقی به آييـن ‌دادرسي ديوان عدالت […]

دادنامه شماره 87/349 هيأت عمومي ديوان عدالت اداری با موضوع ماده 100 قانون شهرداری

  تاریخ: 20 مرداد 1387 ———————————————————————- کلاسه پرونده: 342/87 ———————————————————————- شماره دادنامه: 87/349 ———————————————————————– موضوع رأی: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 28 بدوي و 12 تجديدنظر ديوان عدالت اداري. ———————————————————————– شاکی: آقاي جهانگير اعتمادي. ———————————————————————— مقدمه: الف- شعبه بیست وهشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/2327 موضوع شکایت جهانگیر اعتمادی به طرفیت شهرداری شیراز […]

دادنامه شماره 87/236 هيأت عمومي ديوان عدالت اداری با موضوع کمیسیون ماده 100(احداث بنای زائد بر تراکم مجاز)

  تاریخ: 16 تیر 1387 ——————————————————————————– کلاسه پرونده: 176/87 ——————————————————————————– شماره دادنامه: 87/236 ——————————————————————————– موضوع رأی: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 27 بدوي و 12 تجديدنظر ديوان عدالت اداري. ——————————————————————————– شاکی: آقاي جهانبخش منصوريان. ——————————————————————————– مقدمه: الف- شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/3155 و 83/3156 موضوع شکایت آقای مهدی منصوریار به طرفیت […]

دادنامه شماره 87/230 هيأت عمومي ديوان عدالت اداری باموضوع صدور پروانه ساختماني

  تاریخ: 16 تیر 1387 ——————————————————————————– کلاسه پرونده: 256/86 ——————————————————————————– شماره دادنامه: 87/230 ——————————————————————————– موضوع رأی: صدور رأي وحدت رويه به استناد ماده 44 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 جهت صدور پروانه ساختماني. ——————————————————————————– شاکی: آقاي محمدحسين طلوعي. ——————————————————————————– مقدمه: الف- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/2119 موضوع شکایت محمد رضائی فر […]

دادنامه شماره 87/209 هيأت عمومي ديوان عدالت اداری با موضوع عوارض تفکيک املاک

  تاریخ: 02 تیر 1387 ——————————————————————————– کلاسه پرونده: 599/86 ——————————————————————————– شماره دادنامه: 87/209 ——————————————————————————– موضوع رأی: ابطال مصوبه 11/8/84 شوراي اسلامي شهر اصفهان  ——————————————————————————– شاکی: حميدرضا نشاط  ——————————————————————————– مقدمه : شاکي در دادخواست تقديمي خود معنون داشته است، شوراي اسلامي شهر اصفهان در جلسه علني مورخ 11/8/84 اقدام به تصويب لايحه پيشنهادي شهرداري اصفهان (لايحه […]

دادنامه شماره 87/212 هيأت عمومي ديوان عدالت اداری با موضوع ماده 100 قانون شهرداری وتبصره ذیل بند 24 ماده 55

تاریخ: 02 تیر 1387 ——————————————————————- کلاسه پرونده: 146/87 ——————————————————————- شماره دادنامه: 87/212 ——————————————————————- موضوع رأی: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 30و 26 ديوان.  شاکی: اداره کل حقوقي شهردار تهران. ——————————————————————– مقدمه: الف- شعبه سی دررسیدگی به پرونده کلاسه 30/85/825 موضوع شکایت احمدعلی امام جمعه به طرفیت شهرداری منطقه 5 تهران به خواسته اعتراض به […]