پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘روح’

زمان دميدن روح در جنين*

مسعود امامى مقدمه روح انسان, پديده اى شگرف و متعالى است كه واقعيتى غير ازجسم دارد. اين آفريده ارزشمند از ديرباز تاكنون, انديشه فيلسوفان و متكلمان حوزه تمدن اسلامى را به خود مشغول كرده و سبب پديد آمدن مباحث پردامنه اى همچون تجرد يا عدم تجرد روح و آفرينش آن قبل و بعد از خلقت […]

قصاص در سقط عمدى جنين

مسعود امامى چكيده: مجازات سقطِ عمديِ جنينِ دارايِ روح, از ديرباز در آثار فقهى مطرح بوده است, ولى عبارات بيشتر فقيهان گذشته در اين زمينه خالى از ابهام نيست و همين امر, سبب اختلاف نظر در فهم قول مشهور شده است; در حالى كه مشهور فقيهان اهل سنّت و مشهور فقيهان معاصر شيعه به صراحت, […]