پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘سهم الارث ورّ‌اث’

طبقات و سهم الارث ورّ‌اث

طبقات و سهم الارث ورّ‌اث ناصر نایبی  *   مقدمه: مقررات اکثر کشورها در مبحث احوال شخصیه، خصوصاً در باب ارث، صرف‌نظر از اینکه تابع کدام یک از نظام‌های حقوقی کنونی باشند؛ تحت تأثیر مذهب و اعتقادات ساکنان و مناسبات اجتماعی ـ اقتصادی همان کشور است و این تأثیرپذیری از دین و آیین به ویژه […]