پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘سوگند’

تبرئه متهم با امتناع شاکی از اتیان سوگند

دکتر آقایی‌نیا در گفت‌وگو با «حمایت» بررسی کرد تبرئه متهم با امتناع شاکی از اتیان سوگند گروه حقوقی – سعیده جلادتی:یکی از ادله اثبات دعوی به خصوص در امور کیفری موضوع «سوگند» یا «قسامه» است. اگر هریک از ادله اثبات دعوی، ادله قطعی برای اثبات دعوی نباشد، در این صورت، شرع و قانون اجازه داده […]

چگونه می‌توان از حافظه شاهدان عینی مراقبت کرد

  مقدمه: در امور کیفری در بحث مربوط به ادله اثبات شهادت از جمله ادله شرعی است که شارع البته با وسواس خاص، شرایط خاصی برای شاهد شرعی قائل شده است از جمله اینکه شرط بلوغ، ایمان، عدالت، طهارت مولد، ذی‌نفع نبودن در موضوع، نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها، عدم اشتغال به […]