پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘شهادت’

فقدان شهادت شهود

گزارش نشست قضایی استان پاســخ بـه پرسـش‌های 446 و 447 تهیه و تنظیم: رضا ایران‌مهر – سپیده شهیدی   مجتمع قضایی ولی‌عصر(عج): آقای جعفری (رئیس شعبه 1004): قانون‌گذار در ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر اعلام کرده است که قراردادهای اجاره باید به قید مدت اجاره و در دو نسخه تنظیم و به امضای […]