پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘ضمان درک’

ضمان درک

نویسنده: قربان نوروزیان ( دادرس شعبه پنجم دادگاه حقوقی شهرستان ری و دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ) تعریف ضمان درک: در حقوق ما، ضمان درک ویژه موردی است که مبیع یا جزئی از آن ملک دیگری درآید؛ و او معامله را تنفیذ نکند. اگر شخص ثالث حق انتفاع یا ارتفاق بر مبیع داشته باشد، […]