پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘عاطفی و مصادیق آن’

کودک آزاری عاطفی و مصادیق آن

    کودک آزاری عاطفی و مصادیق آن/ والدینی که کودکان را خدمتکار خویش می کنند!   بدرفتاری عاطفی دایره بسیار وسیعی دارد؛ رفتار و نگرش های منفی مداوم نسبت به کودک به صورت کلامی، به کار بردن الفاظ زشت در صحبت با کودکان و شوخی های منفی مکرر با کودک که سبب می شود کودک […]