پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘عسر و حرج زن’

طلاق بر مبناي عسر و حرج زن (بخش سوم و پاياني)

مرتضي بهرامي – دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه تهران اشاره: در شماره هاي گذشته به مقدماتي در خصوص طلاق بر مبناي عسر و حرج پرداخته و عسر و حرج تعريف شد و به مستندات اين قاعده عنوان گرديد. همچنين جايگاه قانوني طلاق بر مبناي عسر و حرج مورد بررسي قرار گرفت . در اين […]

طلاق بر مبناي عسر و حرج زن (بخش اول)

مرتضي بهرامي – کارشناس ارشد حقوق خصوصي دانشگاه تهران چکيده با عنايت به تبصره ماده 1133 قانون مدني زن نيز در موارد محدودي مي تواند از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد . اين موارد عبارتند از : 1- خودداري يا عجز شوهر از دادن نفقه (ماده 1129 ق . م ). 2- غيبت شوهر بيش از […]

طلاق بر مبناي عسر و حرج زن (بخش دوم)

مرتضي بهرامي – دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه تهران اشاره: در شماره گذشته به مقدماتي در خصوص طلاق بر مبناي عسر و حرج پرداخته و عسر و حرج تعريف شد و به مستندات اين قاعده عنوان گرديد. در اين شماره ادامه مقاله مي آيد. بخش 2: عسر وحرج در طلاق يکي از مصاديق قاعده […]