پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘عقل: يكي از ادله اربعه’

عقل: يكي از ادله اربعه

جناب آقاي موسوي بجنوردي عضو شورايعالي قضائي بسم الله الرحمن الرحيم اصوليان شيعه عقل را يكي از ادله اربعه مي دانند و در باب آن سخنان فراوان دارند . اشاعره به لحاظ گفتگو از حسن و قبح عقلي در اين ميدان گام مي نهند. بحث از حسن و قبح گفتگو از معاني گوناگون آنرا به […]