پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘فقهی’

جنین‌ (مباحث ‌فقهی‌ ، حقوقی ‌و اخلاقی‌)

جنین‌ (مباحث ‌فقهی‌ ، حقوقی ‌و اخلاقی‌) ‌، جنین ‌در لغت‌ به ‌معنای‌ پوشاندن‌ چیزی‌ از حواس‌است ‌و به ‌فرزند در شكم‌ مادر، از آن‌رو كه‌ پوشیده ‌و پنهان‌است‌، جنین ‌گفته‌ می‌شود (رجوع کنید به خلیل‌بن‌ احمد؛ جوهری‌؛ ابن‌فارس‌؛ راغب‌ اصفهانی‌، ذیل‌«جنّ»). در علوم ‌زیستی ‌و جنین‌شناسی، به‌ موجود حاصل‌ از لقاح ‌از سه‌ تا […]

جراحات ، موضوعی فقهی در بارة زخمهایی که در بدن انسان ایجاد می شود

جراحات ، موضوعی فقهی در بارة زخمهایی که در بدن انسان ایجاد می شود. این واژه جمع جِراحت ، از ریشة ج ر ح ، به معنای زخم است (ابن منظور؛ فَیّومی ، ذیل «جرح »). احکام جراحات در منابع فقهی ، عمدتاً در باب جنایات مطرح شده و ایجاد جراحت یکی از اقسام سه […]

بررسی فقهی – حقوقی وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق (2)

    در هر صورت آنچه در آیات قرآنی در ارتباط با مسأله طلاق مشاهده شد عمدتا با مفروض دانستن وجود زمام طلاق در دست مرد و سلطه او بر زن، دادن رهنمودها و دستورات اصلاحی نسبت به روشهای موجود و در جهت رعایت حقوق زن بوده است و شاید بتوان گفت راه حل ارایه […]

جُرم‌ ، اصطلاحی‌ فقهی‌ و حقوقی‌ به‌ معنای‌ هر فعل‌ یا ترك‌ فعلی‌ كه‌ در قانون‌ برای‌ آن‌ مجازات‌ تعیین‌ شده‌ است‌

جُرم‌ ، اصطلاحی‌ فقهی‌ و حقوقی‌ به‌ معنای‌ هر فعل‌ یا ترك‌ فعلی‌ كه‌ در قانون‌ برای‌ آن‌ مجازات‌ تعیین‌ شده‌ است‌. جرم‌، از ریشه عربی‌ ج‌ ر م‌ ، به‌ معانی‌ قطع‌ كردن‌، چیدن‌ میوه‌ از درخت‌، حمل‌ كردن‌، كسب‌ كردن‌، ارتكاب‌ گناه‌ و وادار كردن‌ به‌ كاری‌ ناپسند به‌ كار رفته‌ (خلیل‌بن‌ احمد، […]

مبانی فقهی و حقوقی مالکیت معنوی از نگاه مذاهب

  پدید آورنده : عمران حلیمی* ، صفحه 61 چکیده مالکیت معنوی اگر چه در حقوق موضوعه دارای سابقه ای نسبتاً طولانی است، اما در فقه شیعه از موضوعات مستحدثه فقهی به شمار می آید و فقها باید حکم آن را از مبانی فقهی شیعه استخراج کنند و در اختیار جامعه اسلامی قرار دهند. در […]

بررسی فقهی – حقوقی وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق (1)

دكتر حسین مهرپور چكیده: وضعیت طلاق در حقوق ایران، شاید مانند بسیاری از كشورها، فراز و نشیبهایی را طی كرده است و هنوز هم آن گونه كه باید و شاید، وضع تثبیت شده و كاملاً مشخص و روشنی ندارد. بحث ما در این بخش بررسی همه ابعاد و احكام طلاق نیست بلكه در مورد تفاوتهایی […]