پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘قرار عدم صلاحیت’

رأی شماره ۱۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع قرار عدم صلاحیت صادره از شعب دیوان قابل تجدیدنظر نیست

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري  شماره ویژه نامه: ۶۸۸ پنج‌شنبه،۲۹ خرداد ۱۳۹۳ سال هفتاد شماره ۲۰۱۸۰ رأی شماره ۱۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع قرار عدم صلاحیت صادره از شعب دیوان قابل تجدیدنظر نیست  شماره هـ/۹۳/۱۱۶                               […]