پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘كلياتي از حقوق قراردادها’

كلياتي از حقوق قراردادها (2)

بيان و توصيف بايد عاري از ابهام بوده، صريح و روشن باشد Representatian must be unambiguous                 اظهار و توصيف، ممكن است قابليت در برداشتن دو معني را داشته باشد. (بيان واجد چنان خوصيت انعطاف پذيري باشد كه بتوان از آن دو معني متفاوت استنباط نمود، مفيد دو معني باشد) يكي معني كه واقعي است، […]

كلياتي از حقوق قراردادها(1)

مقدمه (تعريف قرارداد) (Definition of contract)INTRODUCTION. قرارداد را مي توان به عنوان توافقي كه به وسيله قانون به اجرا گذاشته مي شود و يا به عنوان توافقي كه بر حقوق يا وظايف قانوني طرفين قرارداد، تأثير مي گذارد و به وسيله حقوق به رسميت شناخته مي شود، تعريف كرد. بنابراين، اصولاً حقوق قراردادها با سه […]