پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘لقطه و مجهول المالک قسمت دوم’

لقطه و مجهول المالک قسمت دوم

نویسنده : سيد کاظم حائري   د) تسليم لقطه به وليّ امر تسليم لقطه به وليّ امر به اين جهت است که او وليّ بر مالک مي باشد. گاهي گفته مي شود يابنده بعد از انجام وظيفه واجبش يعني يک سال تعريف، مي تواند لقطه را به مقتضاي قاعده و بدون نياز به نصّ خاصي […]