پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘مرور زمان در’

مرور زمان در جرایم تعزیری

وقتی زمان به داد متهم می‌رسد  مرور زمان در جرایم تعزیری     با تعیین مجازات، هدف‌های مختلفی تضمین می‌شود. یکی از آنها پاسخ به نگرانی جامعه است. وقوع جرم جامعه را مشوش و نگران می‌کند اما فرض بر این است که با تعقیب مجرم و مجازات او، نظم به جامعه باز می‌گردد و وضع […]