پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘حق عدول دادستان و بازپرس از قرارهاي صادره’

نظر حقوقدانان پيرامون حق عدول دادستان و بازپرس از قرارهاي صادره .

آيا دادستان و بازپرس مي‌توانند از قرارهاي منع پيگرد و موقوفي تعقيب كه خود آن را صادر يا با آن موافق بوده‌اند عدول نموده و قرار ديگري صادر نمايند؟ قاسم ولي‌پور(معاون دادستان نظامی تهران): مفهوم مخالف ذيل ماده‌ي 180 از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290(اصلاحي 1337) درباره‌ي قرار منع‌پيگرد كه به علت عدم كفايت […]