پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘هزينه خدمات تفكيك و افراز’

دادنامه شماره 87/218 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص خدمات تفكيك و افراز

تاریخ: 09 تیر 1387 ——————————————————- کلاسه پرونده: 475/86 ——————————————————- شماره دادنامه: 87/218 ——————————————————– موضوع رأی: ابطال مصوبات 1664ش/الف مورخ 18/5/1386 و 12868ش/الف مورخ 12/6/1386 و 14391ش/الف مورخ 23/8/1384 و بند (ب) 1351 مورخ 4/6/1382 شوراي اسلامي شهر شيراز. ——————————————————— شاکی: آقاي رحيم کشکولي. ———————————————————- مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی خود اعلام داشته است، شهرداری شیراز […]