پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘پرداخت دیه از بیت‌المال’

پرداخت دیه از بیت‌المال

موارد قانونی پرداخت دیه از بیت‌المال مهمترین دارایی انسان جان اوست. بنابراین قانونگذار به‌تبعیت از شریعت اسلام، قواعد مهمی در جهت صیانت از این ودیعه‌ الهی وضع کرده است ‌که از جمله‌ آنها می‌توان به حق قصاص برای اولیای‌دم مقتول در قتل عمد، حق دریافت دیه در قتل غیرعمد، مصالحه بر دیه به‌جای قصاص و […]