پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘قتل غیر عمدِ ناشی از رانندگی’

کیفیت مقرّرات حاکم بر قتل غیر عمدِ ناشی از رانندگی و تعدّد سبب (مصداق علمی کاربردی)

منابع مقاله: فصلنامه الهیت و حقوق، شماره 13، گلدوزیان، ایرج*؛ *استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران چکیده: واقعه حقوقی ای که رخ می دهد، در مواردی ممکن است علاوه بر آنکه سببهای متعدّدی در پیدایش آن دخیل باشد، از نظر گستره مقررات نیز مشمول مقررات و یا چند عنوان مجرمانه دیگر واقع شود. […]