Law

موسسه حقوقی عدل فردوسی به شماره ثبتی ۲۷۷۹۴

پیگیری کلیه دعاوی خود را با اطمینان به ما بسپارید.

دعاوی خانواده

کلیه دعاوی حقوقی خانوادگی اعم از مطالبه مهریه ، حضانت فرزند ، تمکین و طلاق را به ما بسپارید.

دعاوی ملکی

برای پیگیری دعاوی ملکی اعم از سرقفلی ، حق کسب ، پیشه ، تجارت و تخلیه اماکن مسکونی و تجاری با ما تماس بگیرید.

دعاوی کیفری

برای پیگیری کلیه دعاوی کیفری اعم از چک بلامحل كيفري، فروش مال غیر ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و ... با ما تماس بگیرید.

دعاوی حقوقی

برای پیگیری کلیه دعاوی حقوقی اعم از چک ، مطالبه خسارت ، سفته ، رسید ،دعاوي مالي ، ارث ، سهم الارث ، وصیت با ما تماس بگیرید.

دعاوی شهرداری ها

این موسسه کلیه دعاوی شهرداری ها مانند دریافت غرامت طرح‌هاي دولتي ، کمسیون ماده ۱۰۰ و غیره را نیز می پذیرد.

دعاوی دیوان عدالت

این موسسه دعاوی مرتبط با کمسیونهای ماده ۱۰۰شهرداری ها و غیره را در دیوان عدالت اداری می پذیرد.

907

مقالات حقوق جزایی

548

مقالات حقوق خانواده

965

مقالات حقوق خصوصی

آشنایی با سرپرستی

 آشنایی با سرپرستی
 
1- مراجعين به دايره سرپرستي افرادي هستند كه معمولاً يك فرد محجور در خانواده داشته باشند كه محجور به استناد ماده 1207 قانون مدني اشخاصي هستند كه از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند شامل 1- صغار 2- اشخاص غير رشيد ( كي كه تصرفات او دراموال و حقوق مالي خود عقلائي نباشد) 3- مجانين .كه در اموال اين اشخاص به عهده ولي يا قيم آنان زير نظر دايره سرپرستي است وچنانچه کودک زیر 18 سال یا محجور یا سفیه ومجنون دارای اموال باشد دایره سرپرستی بر آن نظارت میکند، تا آن صغیر حکم رشد یا بالغ شود و محجور تا مادامیکه زنده است و يا رفع حجربگيرد دايره سرپرستی موظف است براموال او نظارت کند که حیف و میل نشود و حقوق وي تضييع نگردد. 
مراحل تشکیل پرونده جهت قيموميت صغیرو با محجور:
متقاضی بایستی درخواست کتبی به انضمام اصل و کپی گواهی فوت مرحوم و اصل کپی شناسنامه صغار و متقاضی را تهیه کرده به دایره سرپرستی ارائه دهد پس از آنکه کپی مدارک مذکور در دفتر سرپرستی برابر اصل گردید رئيس دایره سرپرستی دستور تشکیل پرونده و ارجاع به یکی از شعب دادیاری را می دهد.
دادیار شعبه سرپرستی نیز با ملاحظه پرونده دستورارسال فرم اظهار نامه به كلانتري محل سكونت صغار راجهت صورت برداری از اموال مرحوم و بررسی درخصوص وجود یا عدم وجود جد پدری و صلاحیت اخلاقی متقاضی قیمومت که معمولاً مادر می باشد را صادروهمچنین با اداره تشخیص هویت نیروی انتظامی مکاتبه تا بررسی شود سوابق موثرکیفری نداشته باشد، و پس از وصول پاسخ استعلامات از مراجع مذكور در صورتي كه متقاضي قيمومت ،ضلاحيتهاي لازم را داشته باشد بعنوان قيم صغير به دادگاه حقوقي براي صدور قيمومت معرفي خواهد شد.لازم به اوضيح است صغار ي كه داراي جد پدري يا وصي منصوب از طرف پدر يا جد پدري هستند نيازي به قيم ندارد وجد پدري و وصي منصوب مي تواند خود اقدامات لازم را در مورد صغير طبق موازين شرعي و قانوني انجام دهد. فقط بايستي اين افراد ،فوت پدرصغير را به سرپرستي اطلاع دهند و مدارك لازم را ارائه تا با صدور ولايت نامه مطبق ماده 73 امور حسبي به وظايف خود عمل نمايند.
 
در خصوص تشكيل پرونده محجور:
2- درخصوص تشکیل پرونده محجور مستدعي حجر بایستی درخواست مبنی بر جنون و سفاهت به انضمام مدارک شامل شناسنامهای خود و شخص بیمار را با تهیه کپی برابر اصل به سرپرستی ارائه دهد و پس از دستور تشكیل پرونده و ارجاع به يكي از شعبه دادیاری بدواً بیمار به پزشکی قانونی برای تشخیص نوع بیماری ( جنون یا سفاهت) معرفی مي گردد.و شروع حجر در نامبرده معرفي مي گردد و پس از وصول پاسخ پزشكي قانوني، اگربيماري فرد احراز شد، تحقيقات محلي نيز توسط كلانتري از همسايگان اقربای شخص بیمار انجام می شود تا خدای ناخواسته شخص تمارض نکرده باشد. واهالي محلی نیز گواهی کنند که وی دارای رفتار غير متعارف و ياجنون آمیز است یا از نظر قوای عقلانی دچار عقب ماندگی ذهنی ، فراموشی ،اختلال هواس ویا در حال کما است. پس از وصول پاسخ کلانتری پرونده تکمیلاً جهت صدور حکم حجربيمار دادگاه حقوقي ارسال مي شودودادگاه با مشاهده بيمارو نظريه پزشكي قانوني وپاسخ كلانتري محل ،حكم حجروي را صادر مي نمايدوچنين شخص توانايي اداره اموال خودرانداردومی نماید. ووجوه ياحقوق خودرااز بانك برداشت كندو در حقيقت ممنوع المعامله مي باشد وپس از 20 روز از صدورحكم حجرو قطعيت حكم در دادگاه و عدم وصول اعتراض به حكم صادره پرونده به سرپرستي اعاده مي گردد و روال كار عيناً مانند تعيين قيم براي صغير مي باشد مگر اينكه جنون يا سفاهت شخص بيمار متصل به زمان كودكي او باشد و شخص داراي پدر يا جد پدري يا وصي منصوب باشد كه در اين صورت سرپرستي باصدور ولايت نامه براي آنها پرونده را مختومه مي نمايد.
 
در مورد تشکیل پرونده مفقودالاثر:
3- چنانچه شخصي براي مدتي مجهول المكان ، مفقودالاثر يا در زندان باظد كه دسترسي به وي امكان پذير نبوده و يا هيچگونه آدرس نداشته باشند، در این مورد خصوص شخص متقاضی با ارائه درخواست کتبی و مدارک شناسایی خود و شخص مفقودو اولاد صغير وي به سرپرستي پس از مصاحبه ابتدايي و احراز عدم حضور فرد در محل دستور تشكيل پرونده صادر و پس ازثبت پرونده مربوطه،فرم اظهارنامه به كلانتري ارسال و در مورد مفقوديت وي استعلام مي گرددو چنانچه داراي اموالي باشد.صورتبرداري شده و ودرخصوص صلاحيت اخلاقي متقاضي صدور امين نامه تحقيقات كافي انجام گرديده پرونده جهت صدور امين نامه ( امين بر اموال يا اولاد) شخص مفقود به دادگاه ارسال مي شود و بديهي است اگر شخص مفقود فاقد اموال یا اولاد صغير باشد نيازي به تشکیل پرنده در سرپرستی نیست . و اگر اموال نداشته باشد و اولاد صغیر داشته باشدو جد پدری صغير در قید حیات باشد باز هم نیازی به تشکیل پرونده در سرپرستی نمی باشد. چنانچه پس از صدور امین نامه موقت شخص مفقودالاثر پیدا شود و به سرپرستی مراجعه نمايد یا افرادی پیدا شدن او را اطلاع دهد هردو نفر متقاضی و شخص پیدا شده به سرپرستی دعوت و با اعلام موضوع به دادگاه امین نامه باطل می شود و پرونده مختومه می گردد.لازم به ذكر است كه براي تشكيل پرونده در دايره سرپرستي حتماً بايستي صغير يا محجور در شهرستان مشهد سكونت داشته باشد و شخص مفقود شده آخرين محل اقامتش آن شهرستان باشد در غير اينصورت بايد به دادسراي شهرستاني كه اين افراد در آنجا سكونت دارند براي تشكيل پرونده مراجعه نمايند.
 
وظايف و مسئوليت قيم :
4-مواد 1235 تا 1247 قانون مدنی و مواد 74 تا 95 قانون امور حسبي مربوط به وظایف اختیارات و مسئولیت قیم و نظارت دادستان بر کار قیم می باشد. که مهمترین وظیفه قیم مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی است قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از دارایی او را تهیه کرده یک نسخه آن را به دادستان و نسخه دیگر را برای خود نگهدارد و همچنین باید لااقل سالی یک مرتبه صورتحساب ايام تصدی خود را به مدعی العموم با نماینده اودایره (سرپرستی) بدهد، وقیم نمی تواند به سمت قیمومت از طرف مولی علیه ( صغیر یا محجور) با خود معامله کند. اعم از اینکه مال مولی علیه را به خود منتقل نمايد یا مال خود را به انتقال دهد.قیم نمی تواند اموال غیر منقول مولی علیه را بفروشد یا رهن گذارد یا معامله ای کند که در نتیجه آن خود مدیون مولی علیه شود مگر صادر كننده راي بخواهد و قيم ديگري را تعيين نمايد.اگر محجور داراي وجوه نقدي مازاد بر احتياج داشته باشد بايستي طبق ماده 84 قانون امور حسبي اين وجوه نقدي در يكي از بانكهاي معتبر براي وي سپرده گذاري شود. اجازه برداشت از اين وجوه نيز توسط قيم با اجازه سرپرستي مي باشد. اگر محجور نيازبه ازدواج داشته باشد درصورت كه پزشكي قانوني ازدواج محجور را لازم بداند قيم با اجازه دادستان مي تواند ترتيب ازدواج محجوررا بدهد. 
و چنانچه قيم صغير،مادرش باشد، و در صورت ازدواج مجدد بايد ازدواج خود را ظرف يكماه به اطلاع دايره سرپرستي برساند .و همسرش رضايت خود را اعلام نمايد. ساير موارد كه دايره سرپرستي به آن رسيدگي مي كند .
 
نصب امين:
1- تعيين امين براي اداره سهم الارثي كه ممكن است از تركه متئفي به جنين تعلق گيرد در صورتيكه جنين ولي يا وصي ندشته باشد.
2- براي اداره اموالي كه به مصارف عمومي اختصاص داده شد و سرپرستي نداشته باشد.
3- چنانچه در وقف ، متولي وقف محجورگردد ويا به علت تخلف از وظايف خود معذور گردد، جهت ضم امين ، دايره سرپرستي اقدامات لازم را انجام مي دهد.
و ديگر معرفي به بهزيستي افراد بي سرپرست مانند كودكان يا دختراني كه از منزل فرار كرده اندوجاو مكاني ندارند و يا افراد سالمندي كه به علت اختلال حواس در سطح شهر سرگردان هستند و اعزام آنان به بهزيستي تا پس از شناسايي خانواده ها و بستگان درجه يك تحويل آنها گردند. و همچنين اجازه خروج از كشور براي اطفالي كه صغير هستند و فاقد پدر و جد پدري مي باشند و زناني كه شوهرانشان متواري ويا مجهول المكان هستند و مجوز عمل جراحي در مواردي كه پدر و جد پدري بيمار حضور ندارد و دسترس به آنها امكان پذير نباشد و عمل جراحي به تشخيص پزشك معالج ضرورت دارد كه از اختيارات دادستان مي باشد و ايشان به معاونت دادستان در امور سرپرستي تفويض اختيار نموده ا ند و همچنين افراديكه بعنوان زائر و مسافردر شهري وجوه آنها مورد دستبرد سارقين قرار گرفته باشد يا اينكه پول خود راتمام كرده باشند و براي برگشت به شهر خود فاقد هرگونه مالي باشند نيز دايره سرپرستي طي مكاتبه با اجرائيات شهرداري براي تهيه بليط رايگان و هر صورت لزوم هزينه غذاي بين راه معرفي مي نمايد.
به نقل از:http://www.amoozeshdadkhr.ir/?portal=MainPortal&modules=pages&ref=4

برچسب ها:, , , ,

حل مشکلات

موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری سعی در حل مشکلات حقوقی شما دارد.

تماس با ما

ارتباط با ما

شما میتوانید برای حل کلیه مشکلات حقوقی خود با موسسه حقوقی عدل فردوسی تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما

کمک به شما

شما می توانید برای حل کلیه دعاوی حقوقی خود اعم از کیفری ، جزایی ، خانوادگی و.. از وکلای موسسه حقوقی عدل فردوسی استفاده فرمایید.

تماس با ما

بانک جامع مقالات

مقالات موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از بانکی بالغ بر ۳۰۰۰ مقاله ی حقوقی در اختیار شما می باشد.

تماس با ما