Law

موسسه حقوقی عدل فردوسی به شماره ثبتی ۲۷۷۹۴

پیگیری کلیه دعاوی خود را با اطمینان به ما بسپارید.

دعاوی خانواده

کلیه دعاوی حقوقی خانوادگی اعم از مطالبه مهریه ، حضانت فرزند ، تمکین و طلاق را به ما بسپارید.

دعاوی ملکی

برای پیگیری دعاوی ملکی اعم از سرقفلی ، حق کسب ، پیشه ، تجارت و تخلیه اماکن مسکونی و تجاری با ما تماس بگیرید.

دعاوی کیفری

برای پیگیری کلیه دعاوی کیفری اعم از چک بلامحل كيفري، فروش مال غیر ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و ... با ما تماس بگیرید.

دعاوی حقوقی

برای پیگیری کلیه دعاوی حقوقی اعم از چک ، مطالبه خسارت ، سفته ، رسید ،دعاوي مالي ، ارث ، سهم الارث ، وصیت با ما تماس بگیرید.

دعاوی شهرداری ها

این موسسه کلیه دعاوی شهرداری ها مانند دریافت غرامت طرح‌هاي دولتي ، کمسیون ماده ۱۰۰ و غیره را نیز می پذیرد.

دعاوی دیوان عدالت

این موسسه دعاوی مرتبط با کمسیونهای ماده ۱۰۰شهرداری ها و غیره را در دیوان عدالت اداری می پذیرد.

907

مقالات حقوق جزایی

548

مقالات حقوق خانواده

965

مقالات حقوق خصوصی

آيا توقيف و يا فروش اموال غير منقول ….

 

  آيا توقيف و يا فروش اموال غير منقول محكومى كه به صورت عادى اموال به وى انتقال يافته و داراى وكالت بلاعزل و اقرار رسمى از مالك مى‏باشد جايز است ؟

 آقاى سروى – (دادگسترى ورامين):

 در فرض سؤال پاسخ آن كاملاً روشن و واضح مى‏باشد وقتى كه محكومُ‏عليه وكالت بلاعزل دارد و يا اقرار رسمى دارد مالك شناخته مى‏شود، در نتيجه توقيف اموال وى جايز خواهد بود در ماده (101) قانون اجراى احكام مدنى نيز بازداشت ملك محكومُ عليه كه به ثبت نرسيده و فاقد شماره ثبتى است در صورت تصرف مالكانه در قبال طلب محكومُ‏له بلااشكال عنوان شده است.

 آقاى بختيارى – (مجتمع قضائى شهيد مطهرى):

 نظريه اكثريت – با توجه به مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت مصوب 1310 به لحاظ اينكه قواعد و مقررات مربوطه آمره مى‏باشند و قانوگذار فقط كسى را مالك مى‏شناسد كه دفاتر اسناد موجود در سازمان ثبت وى را مالك اعلام كرده است عليهذا توقيف ملك با وصف مندرج در سؤال مذكور جايز نيست.

 نظريه اقليت قضات محترم مجتمع قضائى شهيد مطهرى:

 از توجه به اصول كلى حقوقى همچنين ملاك ماده (101) قانون اجراى احكام مدنى در خصوص توقيف املاكى كه سابقه ثبتى ندارد و يا در جريان ثبت است و همچنين ملاك مواد 87 الى 95 مبحث ششم قانون اجراى احكام مدنى با توقيف اموال منقول محكومٌ‏عليه كه نزد شخص ثالث است مى‏توان املاك به شرح مندرج در فرض سؤال را توقيف نمود و پس از مزايده و فروش آن مالك جديد داراى همان حقى مى‏گردد كه محكومٌ‏عليه طوعاً نسبت به تنظيم سند انتقال رسمى اقدام ننمايد ناچار از طرح دعوى مربوطه در مرجع صالح حقوقى خواهد بود.

 آقاى سفلائى – (دادگسترى هشتگرد):

 نظريه اكثريت – با توجه به اينكه مواد 46 و 47 قانون ثبتناظر به انتقال مال و با فرض وجود اقرار رسمى در واقع مالك اقرار به مالكيت ديگرى و انتقال آن به غير نموده و هدف قانونگذار تأمين شده است در مورد ماده (22) قانون ثبت نيز با اقرار رسمى مالك مطابق ماده (1275) قانون مدنى ملزم به اقرار خود است با اين توضيح توقيف و فروش اين مال غيرمنقول ممكن است و تفاوتى بين مال غيرمنقول كه سابقه ثبتى داشته يا نداشته باشد وجود ندارد.

 نظريه اقليت قضات محترم اين دادگسترى:

 بايد بين اموال غير منقول ثبت شده و اموالى كه هنوز به ثبت نرسيده تفاوت قائل شد اموال غير منقول ثبت شده فقط درصورتى قابل توقيف است كه در دفتر املاك بنام محكومُ‏عليه ثبت شده باشد و در مورد اموال غير منقول ثبت نشده نيز با احراز شرايط مقرر در ماده (101) قانون اجراى احكام مدنى مى‏توان اين اموال را توقيف و به فروش رسانيد.

 آقاى دكتر آذربايجانى نماينده محترم كانون وكلا:

 با توجه به منطوق صريح ماده (101) قانون اجراى احكام مدنى چنانچه ملك داراى سابقه ثبتى باشد با توجه به مقررات ثبتى صرفاً در صورتى به نام اموال محكومُ‏عليه قابل توقيف است كه سند رسمى ملك به نام محكوم عليه باشد و نتيجتاً اقرار رسمى به نفع ثالث و قولنامه نيز تأثيرى در تغيير اين حكم ايجاد نمى‏نمايد. در تأييد اين نظر بايد گفت اگر قضيه را عكس كنيم يعنى ملك رسماً به نام محكومُ‏عليه باشد و با قولنامه و اقرار نامه به ثالث منتقل گرديده دادگاه مكلف خواهد بود كه به استناد ماده (101) قانون اجراى احكام ملك را به نام محكومُ‏عليه توقيف كند و نتيجتاً ارائه قولنامه و اقرار نامه توسط ثالث در اين فرض بدون تأثير خواهد بود نتيجه اينكه ملاك توقيف در اموال غيرمنقول ثبت شده صرفاً سند رسمى است.

 آقاى آزادبخت – (دادگسترى كرج):

ديدگاه اكثريتبا معرفى مال غيرمنقول متعلق به محكومُ‏عليه اجراى احكام دادگسترى بايد مراتب را به اداره ثبت محل وقوع ملك گزارش نمايد و توقيف آن را بخواهد اداره ثبت مربوطه نيز بايد دستور مرجع قضائى را اجابت و نسبت به توقيف اقدام كند و اگر به دايره اجرا منعكس شود كه ملك به نام شخص ديگر ثبت شده است يا در صورت امتناع اداره ثبت با تأكيد مجدد دايره اجرا بايد نسبت به ثبت مراتب در دفتر املاك و انعكاس موضوع به اجرا اقدام نمايد، (مستفاد از ماده (100) قانون اجراى احكام مدنى و ماده (94) آئين نامه اجراى اسناد رسمى لازم‏الاجرا مصوب تيرماه سال 1355). شايسته است تصويرى از دستور توقيف ملك هم براى شخصى كه ملك در دفتر املاك بنام وى ثبت شده است ارسال شود كه اگر حقى براى خويش قائل است در ايفاى آن اقدام و مطابق مقررات قانون اجراى احكام مدنى به آن رسيدگى گردد و در باب فروش بايد گفت كه پس از تشريفات مزايده اگر فردى از افراد شركت كننده در مزايده برنده شود و بهاى ملك را پرداخت نمايد دايره اجرا هم آن را تحويل خريدار مى‏دهد ممكن است خريدار طلب كار و محكومُ‏له هم باشد كه در هر صورت با پرداخت بها و تحويل ملك فروش محقق شده، مقررات قانون اجراى احكام مدنى هم صحت مزايده و فروش را مشروط به انتقال رسمى ملك و ثبت ملك به نام محكومُ‏له در دفتر املاك نمى‏داند و با تسليم مال غيرمنقول موضوع فروش محقق شده تلقى مى‏شود پايان پاسخ را با اين سؤال به اتمام مى‏رسانيم كه اگر محكومُ‏له يا فرد ثالثى حاضر به خريدن مال غيرمنقولى باشند و با اين اقدام دين محكومُ‏له ادا و حكم دادگاه اجرا شود چه اشكالى در صحت اين عمل قانونى متصور است .

 ديدگاه اقليت قضات محترم دادگسترى كرج:

 توقيف مال غيرمنقولى كه در دفتر املاك به نام محكومُ‏عليه ثبت نشده است و ماده (22) قانون ثبت اسناد و املاك هم وى را مالك نمى‏داند جايز نبوده و درنتيجه فروش آن هم در صورت توقيف امكان عملى نخواهد يافت چه آنكه صحت مزايده و تمليك مال موضوع آن موكول و مشروط به انتقال رسمى آن است چگونه مالى كه قانوناً به محكومُ‏عليه تعلق ندارد مى‏توان توقيف نمود و سپس به فروش رساند، وقتى كه قانونگذار توقيف و فروش املاك فاقد سابقه ثبت را تحت شرايطى و با رعايت قيودى پذيرفته است، مى‏توان استفاده كرد سختگيرى قانونگذار ملاكى براى پاسخ منفى به سؤال فوق است.

 آقاى صدقى – (مجتمع قضائى شهيد محلاتى):

 اتفاق آراء – با توجه به مواد 46ù22 الى 48 قانون ثبت كه دولت فقط كسى را كه ملكبه نام او ثبت شده باشد مالك مى‏شناسد و اسناد عادى راجع به موضوع مواد 46ù47 به استناد ماده (48) قانون مرقوم در هيچ مرجعى اعم از ادارى و قضائى بالاستقلال سنديت ندارد و با عنايت به ماده (100ù101) قانون اجراى احكام مدنى كه صرفاً توقيف مال غيرمنقولى كه به نام محكومُ‏عليه مى‏باشد قابليت توقيف دانسته و توقيف مال غيرمنقولى كه سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محكومُ‏عليه وقتى جايز است كه محكومُ‏عليه در آن تصرف مالكانه داشته باشد.

 آقاى گل‏محمدى – (حوزه قضائى نظرآباد):

 نظريه اكثريت – بايستى بين توقيف و فروش اموال غيرمنقول كه سابقه ثبت ندارد و اموال غيرمنقول كه سابقه ثبت دارند قائل به تفكيك شد. در توقيف و فروش اموال غيرمنقول كه سابقه ثبت نداشته باشد وفق ماده (101) قانون اجراى احكام مدنى رفتار نموده كه در صورت متصرف بودن محكومُ‏عليه بر اموال غيرمنقول فاقد سابقه ثبتى يا داشتن حكم نهايى توقيف و فروش آن جايز مى‏باشد .ليكن در صورتى كه مال غير منقول سابقه ثبتى داشته باشد ولى به محكومٌ‏عليه به صورت عادى انتقال يافته و اقرار رسمى و وكالت بلاعزل داشته باشد هر چند در ماده (22) قانون ثبت مصوب 1304 مالك را كسى شناخته كه ملك در دفتر املاك به نام وى ثبت شده باشد و در بند(الف) ماده (47) قانون مذكور ثبت اسناد و املاك غيرمنقول را اجبارى دانسته و در ماده (48) قانون ثبت هم سندى كه مطابق مواد 46 و 47 به ثبت نرسيده باشد در ادارات و محاكم غير قابل پذيرش دانسته بايد اذعان نمود كه انتقال به موجب عقد حاصل مى‏شود عقد هم تابع قصد و انشاء است . سند رسمى جزء تشريفات عقد و جهت استحكام معامله و مالكيت مالك مى‏باشد. مضافاً قانون ثبت مصوب سال 1304 و قانون اجراى احكام مدنى مصوب سال 1356 بوده چطور قانونگذار اموال غير منقولى كه سابقه ثبت نداشته به عنوان مال محكومٌ‏عليه در صورت متصرف بودن وى قابل توقيف و فروش دانسته ولى مال غير منقولى كه سابقه ثبت دارد و محكومٌ‏عليه داراى مالكيت عادى و اقرارنامه رسمى و وكالت بلاعزل از مالك داشته باشد نتوان قابل توقيف دانست در اين صورت چنانچه محكومٌ‏عليه داراى اموال غير منقول متعدد باشد ليكن جهت فرار از دين مالكيت عادى و اقرارنامه رسمى و وكالت بلاعزل داشته باشد نمى‏توان اموال غيرمنقول متعدد وى را توقيف نمود آيا اين نظريه با عدل و انصاف قضائى سازگار است؟ پس وقتى قانونگذار در ماده (101) قانون اجراى احكام مدنى توقيف و فروش مال غير منقول محكومٌ‏عليه كه در تصرف وى بوده و سابقه ثبت ندارد يا به موجب حكم نهايى مالك باشد پذيرفته به طريق اولى در صورتى كه مال غيرمنقول سابقه ثبت داشته باشد و محكومٌ‏عليه علاوه بر تصرف داراى سند مالكيت عادى و اقرار نامه رسمى و وكالت بلاعزل باشد مى‏توان توقيف و به فروش رساند.

 نظريه اقليت قضات محترم حوزه قضائى نظرآباد:

 اموال غيرمنقول كه سابقه ثبت ندارد وفق ماده (101) قانون اجراى احكام مدنى در صورت متصرف بودن محكومٌ عليه و يا حكم نهايى قابل توقيف و فروش است ولى در صورتى كه مال غيرمنقول سابقه ثبت نداشته باشد با عنايت به نص صريح ماده (22) قانون ثبت مالك كسى است كه ملك در دفتر املاك به نام وى ثبت شده باشد و بند الف ماده (47) قانون ثبت، ثبت اسناد و املاك غير منقول را اجبارى دانسته و در ماده (48) قانون ثبت هم قيد شده محاكم از پذيرش سندى كه وفق مواد 46 و 47 به ثبت نرسيده باشد قابل پذيرش ندانسته پس قابل توقيف نيست.

 آقاى دلدار – (دادگسترى فيروزكوه):

 اتفاق آراء – مى‏شود توقيف نمود و جهت فروش آن هم اقدام كرد مستفاد از مجموعه قانون اجراى احكام مدنى منجمله مواد 101 و 105 و بخصوص مواد 146 و 147 قانون مذكور چنين اموالى كه به صورت عادى به اشخاص منتقل گرديده و علاوه بر اسناد عادى قرائن و امارات ديگرى و يا حتى ادله ديگرى بر صحت نقل و انتقال وجود دارد لذا مالكيت چنين مالى براى محكومٌ‏عليه جايز بوده و به تبع آن توقيف يا فروش مال غيرمنقول مذكور هم جايز مى‏باشد.

 آقاى رحمانى – (دادگسترى رباط كريم:)

نظريه اكثريت – چنانچه مال غيرمنقول در فرض سؤال فاقد سابقه ثبتى باشد به استناد ماده (101) قانون اجراى احكام و بند 3 ماده (138) قانون مزبور بازداشت آن منعى ندارد و اگر داراى سابقه ثبتى باشد توقيف و يا فروش آن (با توجه به فرض سؤال و مقررات قانون ثبت) فاقد وجاهت قانونى است.

نظريه اقليت قضات محترم اين دادگسترى:

باعنايت به ماده (35) قانون مدنى و با توجه به اسناد نامبرده در فرض سؤال مال غيرمنقول مذكور حتى اگر داراى سابقه ثبتى باشد مى‏توان توقيف و در معرض فروش گذاشت.

سؤال رئيس محترم شعبه 1209 دادگاه عمومى تهران در اين خصوص از اداره حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه و پاسخ ارائه شده به شماره2/7/380481/7 به شرح ذيل است.

سؤال – در صورتى كه محكومُ‏عليه داراى وكالت رسمى بلاعزل و تام‏الاختيار در انتقال مال غيرمنقول داراى سابقه ثبتى به نامه خود يادگيرى باشد و مالك ثبتى نيز اقرار به فروش عادى ملك به محكومُ‏عليه داشته و براى خود حقى قايل نگردد آيا امكان توقيف ملك ياد شده و فروش آن جهت استيفاى حقوق محكومُ‏له (كه از محكوم عليه طلبكار بوده است) وجود دارد؟

پاسخ اداره حقوقى:

 -1اگر منظور از مورد استعلام آن است كه ملك متعلق به طلبكار بوده و هنوز هم سند مالكيت به نام او است اما خودش اقرار دارد كه آن را به محكومُ‏عليه (بدهكار) انتقال داده و تقاضا دارد كه با فروش آن طلبش پرداخت گردد. چنين اقدامى منع قانونى نداشته و ضررى هم به كسى وارد نمى‏كند.

 -2چنانچه منظور از موضوع استعلام اين است كه شخص ثالثى از خريدار ملك (وكيل صاحب ملك) طلبكار بوده و ملك مذكور را جهت فروش و استيفاى طلب خود معرفى كرده است طبق نظر مقام محترم معاونت قضائى چنانچه دادگاه با توجه به اقرار صاحب ملك و وكالتى كه به خريدار داده احراز نمايد كه مالك ملك را به خريدار كه به شخص ثالث بدهكار است فروخته و معذالك از اعمال وكالت خود امتناع مى‏نمايد و به علاوه ملك مذكور از مستثنيات دين هم نيست، فروش آن جايز است.

نظريه اكثريت قريب به اتفاق اعضاى محترم كميسيون حاضر در جلسه(4/7/: 81

قانونگذار در ماده (101) قانون اجراى احكام مدنى توقيف و فروش مال غير منقول محكومٌ‏عليه را كه در تصرف دارد يا به موجب حكم نهايى مالك شده هر چند كه سابقه ثبت نداشته باشد پذيرفته لذا بطريق اولى توقيف و فروش مال غير منقول محكومٌ‏عليه‏اى كه داراى سند عادى و اقرار نامه رسمى و وكالت بلاعزل از مالك رسمى و داراى سابقه ثبت جايز مى‏باشد. زيرا با توجه به اقرار نامه رسمى مالك رسمى ملك هم برابر ماده (1275) قانون مدنى ملزم به اقرار خود خواهد بود در مورد فروش و چگونگى انتقال آن هم بايد گفت پس از انجام تشريفات مزايده ممكن است فردى از افراد شركت كننده در مزايده برنده شود و بهاى ملك را پرداخت نمايد دايره اجرا هم آن را تحويل خريدار مى‏دهد و يا اينكه محكومٌ‏عليه برابر مقررات اجراى احكام ملك موضوع مزايده را بابت طلب خود قبول نمايد در هر دو صورت با پرداخت بها و تحويل ملك فروش محقق شده و مقررات قانون اجراى احكام مدنى صحت مزايده را مشروط به انتقال رسمى ملك و ثبت آن بنام محكومٌ‏له در دفتر املاك نمى‏داند.

نظريه اقليت اعضاى محترم كميسيون حاضر در جلسه (4/7/: 81

با عنايت به نص صريح ماده (22) قانون ثبت مالك كسى است كه ملك در دفتر املاك به نام وى ثبت شده باشد و ماده (47) قانون مذكور هم ثبت اسناد و املاك غيرمنقول را اجبارى دانسته و طبق ماده (48) قانون ياد شده سندى كه وفق مواد 46 و 47 به ثبت نرسيده باشد در هيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهد شد لذا چون ملك موضوع سؤال بنام محكومٌ‏عليه ثبت نشده طبق مفاد ماده (22) قانون ثبت مالك شناخته نمى‏شود در نتيجه توقيف چنين ملكى جايز نبوده و در صورت توقيف هم فروش آن عملاً ممكن نيست چه آنكه صحت مزايده و تمليك مال موضوع آن

موكول و مشروط به انتقال رسمى آن است.
http://www.ghazavat.com/ghazavat.com/ghezavat11/Around%20The%20Table.htmمنبع:

برچسب ها:, , , , , , , , ,

حل مشکلات

موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری سعی در حل مشکلات حقوقی شما دارد.

تماس با ما

ارتباط با ما

شما میتوانید برای حل کلیه مشکلات حقوقی خود با موسسه حقوقی عدل فردوسی تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما

کمک به شما

شما می توانید برای حل کلیه دعاوی حقوقی خود اعم از کیفری ، جزایی ، خانوادگی و.. از وکلای موسسه حقوقی عدل فردوسی استفاده فرمایید.

تماس با ما

بانک جامع مقالات

مقالات موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از بانکی بالغ بر ۳۰۰۰ مقاله ی حقوقی در اختیار شما می باشد.

تماس با ما