Law

موسسه حقوقی عدل فردوسی به شماره ثبتی ۲۷۷۹۴

پیگیری کلیه دعاوی خود را با اطمینان به ما بسپارید.

دعاوی خانواده

کلیه دعاوی حقوقی خانوادگی اعم از مطالبه مهریه ، حضانت فرزند ، تمکین و طلاق را به ما بسپارید.

دعاوی ملکی

برای پیگیری دعاوی ملکی اعم از سرقفلی ، حق کسب ، پیشه ، تجارت و تخلیه اماکن مسکونی و تجاری با ما تماس بگیرید.

دعاوی کیفری

برای پیگیری کلیه دعاوی کیفری اعم از چک بلامحل كيفري، فروش مال غیر ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و ... با ما تماس بگیرید.

دعاوی حقوقی

برای پیگیری کلیه دعاوی حقوقی اعم از چک ، مطالبه خسارت ، سفته ، رسید ،دعاوي مالي ، ارث ، سهم الارث ، وصیت با ما تماس بگیرید.

دعاوی شهرداری ها

این موسسه کلیه دعاوی شهرداری ها مانند دریافت غرامت طرح‌هاي دولتي ، کمسیون ماده ۱۰۰ و غیره را نیز می پذیرد.

دعاوی دیوان عدالت

این موسسه دعاوی مرتبط با کمسیونهای ماده ۱۰۰شهرداری ها و غیره را در دیوان عدالت اداری می پذیرد.

907

مقالات حقوق جزایی

548

مقالات حقوق خانواده

965

مقالات حقوق خصوصی

اجراي احکام مربوط به افراز مال مشاعي

حسين قربانيان، کارشناس ارشد حقوق خصوصي و کارشناس امور قضايي دادگاه عمومي ‌بسطام

گرچه به موجب قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آبان 1357 اختيار افراز املاک مشاع به اداره ثبت اسناد و املاک تفويض شده و اداره ثبت مجاز به انجام افراز املاک مشاع براساس تقاضاي يک يا تعدادي از مالکان مشاعي است؛ اما به موجب ماده دوم اين قانون هريک از شرکا مي‌توانند به تصميم واحد ثبتي در زمينه افراز ملک در مهلت مقرر در اين ماده به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک (دادگاه حقوقي) اعتراض نمايند. در اين حالت، اداره ثبت سوابق افرازي و در صورت لزوم پرونده ثبتي را حسب تقاضاي مرجع يادشده براي رسيدگي نهايي ارسال داشته و دادگاه تصميم افرازي اتخاذ شده از طرف اداره ثبت را تأييد يا خود مبادرت به صدور حکم ديگري مي‌نمايد.

 اجراي اين حکم مطابق ماده 8 آيين‌نامه قانوني افراز و فروش املاک مشاع مصوب 20 ارديبهشت 1358 وزارت دادگستري که مقرر داشته است: <اجراي حکم قطعي افراز تابع مقررات اجراي احکام مدني خواهد بود>، با واحد اجراي احکام مدني دادگاه صادرکننده حکم مي‌باشد. حکم افرازي که از دادگاه صادر مي‌شود، با توجه به ماده 4 قانون اجراي احکام مدني در زمره احکام اعلامي ‌است‌. بنابراين در اين مورد متقاضي بايد تقاضاي خود را همراه با اصل يا رونوشت حکم افراز به تأييد دفتر دادگاه محل رسانده و به آن تمبر الصاق کند. پس از آن، رئيس ثبت دستور ثبت تقاضا را در دفتر انديکاتور صادر مي‌نمايد و به متقاضي تاريخ مراجعه بعدي را اعلام مي‌دارد. متقاضي مکلف است هزينه افراز و ساير حقوق ثبتي متعلقه سهم خود را همراه با بهاي دفترچه سند مالکيت با توجه به محاسبه حسابداري در بانک توديع کرده و فيش آن را براي ضميمه شدن به پرونده به حسابداري ارائه نمايد. بعد از توديع هزينه افراز و ساير حقوق ثبتي و بهاي دفترچه سند مالکيت، پرونده براي انجام اقدام بعدي به دفتر املاک ارسال مي‌شود. متصدي دفتر املاک حدود و مشخصات هر کدام از قطعات افرازي را در دفتر جاري املاک ثبت نموده و شماره ثبت صفحه را در ستون ملاحظات درج و صفحه مشاعي مربوطه را قيد مي‌کند و سپس سند مالکيت مشاعي اوليه را باطل و سند جديد را تحرير مي‌نمايد. آن‌گاه سند مالکيت تحرير شده را به امضاي مسئول اداره ثبت مي‌رساند و پرونده را براي تسليم سند به متقاضي به بايگاني ارسال مي‌دارد‌. در بايگاني ابتدا سند نخ‌کشي و پلمب مي‌شود و سپس در دفتر تسليم سند ثبت مي‌گردد. پس از احراز هويت متقاضي که معمولاً با ملاحظه شناسنامه وي تحقق مي‌پذيرد، در قبال اخذ رسيد در دفتر تسليم سند و ستون ملاحظات پيش‌نويس سند مالکيت به متقاضي تسليم شده و پرونده در رديف مربوطه ضبط مي‌شود.

نظريه:

در عمل گاه مشاهده مي‌شود پس از اين که حکم افراز از مرجع صالح صادر و قطعيت مي‌يابد، هنگامي که اجراي احکام در اجراي ماده 4 قانون اجراي احکام مدني دستور اجراي حکم را به اداره ثبت مي‌دهد، واحدهاي ثبتي مجدداً نماينده و نقشه‌بردار خود را به همراه متقاضي به محل اعزام مي‌دارند و پس از تنظيم صورت‌جلسه افراز توسط نماينده و نقشه‌بردار، رئيس واحد ثبتي دستور ثبت آن را در دفاتر املاک مي‌دهد. به نظر مي‌رسد مطابق ماده 8 آيين‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع به محض قطعيت حکم و دستور واحد اجراي احکام، ادارات ثبت مکلف به صدور سند مالکيت مفروزي به قدر سهم متقاضي افراز و آنچه در حکم مورد لحوق قرارگرفته، هستند.

قبل از تصويب قانون افراز و فروش املاک مشاع در آبان ماه 1357، سازمان ثبت اسناد و املاک طي بخشنامه شماره 1696 مورخ10 ارديبهشت1354 به واحدهاي ثبتي اعلام کرده بود:

<واحدهاي ثبتي در موقع اجراي حکم افراز ضمن تطبيق مفاد حکم با محدوده ثبتي و سند مالکيت حدود و فواصل قطعات را  ضمن  تنظيم  صورت‌جلسه تعيين و سپس مبادرت به صدور سند مالکيت مي‌نمايند. اخيراً مشاهده شده است که بعضي از واحدها قبل از تطبيق مفاد حکم با محدوده ثبتي مبادرت به صدور سند مالکيت کرده و در نتيجه قسمتي از مورد سند مالکيت صادره خارج از محدوده ثبتي بوده و به مجاوران يا اموال عـمـومـي ‌تـجـاوز شـده اسـت. ازايـن‌رو خـاطـرنشان مـي‌نـمـايـد در موقع اجراي احکام قطعي افراز دادگاه‌ها بايد قبل از هر اقدامي مفاد حکم و يا نقشه کارشناس که ملاک حکم افراز بوده را به‌دقت با وضع محل و محدوده سند مالکيت تطبيق داده و پس از اطـمـيـنـان از ايـن‌کـه تمامي قــطــعــات مــورد حـکــم داخل محدوده ثبتي و يـا سـنـد مـالکيت است، مبادرت به صدور سند مالکيت و يا اقدام بعدي کنند.*>

شايد به نظر برسد در اجراي احکام افرازي که قبل از تصويب قانون افراز و فروش املاک مشاع از دادگاه صادر ‌شده و قطعيت يافته و به اداره ثبت ارائه مي‌شود، رعايت مفاد بخشنامه الزامي ‌است؛ اما بعد از تصويب قانون افراز در تاريخ آبان ماه 1357 چنانچه حکم افرازي از سوي دادگاه صادر شد، ديگر ضرورتي ‌براي تعيين وقت و اعزام نماينده و نقشه‌بردار به محل وجود ندارد و متقاضي فقط براي اخذ سند مالکيت بايد به واحد ثبتي مراجعه نمايد و وظيفه اداره ثبت تنها صـدور سـنـد مـالـکيت است؛ اما چنانچه گفته شد، تنظيم صورت‌مجلس افراز و بررسي حدود و مساحت ملک در محل و تطبيق آن با پلاک‌هاي مجاور، حصول اطمينان از عدم تجاوز به مجاوران و گواهي تثبيت مورد افراز در موقعيت مکاني خود مستلزم بررسي پرونده‌هاي ثبتي مجاور و کنترل آنهاست که اين مرحله در حيطه وظيفه و نظارت واحد ثبتي محل است.

* حجتي اشرفي، غلامرضا؛ مجموعه محشاي بخشنامه‌هاي ثبتي، ص159

 

منبع:http://www.maavanews.ir/tabid/53/ctl/Edit/mid/373/Code/8570/Default.aspx

برچسب ها:

حل مشکلات

موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری سعی در حل مشکلات حقوقی شما دارد.

تماس با ما

ارتباط با ما

شما میتوانید برای حل کلیه مشکلات حقوقی خود با موسسه حقوقی عدل فردوسی تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما

کمک به شما

شما می توانید برای حل کلیه دعاوی حقوقی خود اعم از کیفری ، جزایی ، خانوادگی و.. از وکلای موسسه حقوقی عدل فردوسی استفاده فرمایید.

تماس با ما

بانک جامع مقالات

مقالات موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از بانکی بالغ بر ۳۰۰۰ مقاله ی حقوقی در اختیار شما می باشد.

تماس با ما