Law

موسسه حقوقی عدل فردوسی به شماره ثبتی ۲۷۷۹۴

پیگیری کلیه دعاوی خود را با اطمینان به ما بسپارید.

دعاوی خانواده

کلیه دعاوی حقوقی خانوادگی اعم از مطالبه مهریه ، حضانت فرزند ، تمکین و طلاق را به ما بسپارید.

دعاوی ملکی

برای پیگیری دعاوی ملکی اعم از سرقفلی ، حق کسب ، پیشه ، تجارت و تخلیه اماکن مسکونی و تجاری با ما تماس بگیرید.

دعاوی کیفری

برای پیگیری کلیه دعاوی کیفری اعم از چک بلامحل كيفري، فروش مال غیر ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و ... با ما تماس بگیرید.

دعاوی حقوقی

برای پیگیری کلیه دعاوی حقوقی اعم از چک ، مطالبه خسارت ، سفته ، رسید ،دعاوي مالي ، ارث ، سهم الارث ، وصیت با ما تماس بگیرید.

دعاوی شهرداری ها

این موسسه کلیه دعاوی شهرداری ها مانند دریافت غرامت طرح‌هاي دولتي ، کمسیون ماده ۱۰۰ و غیره را نیز می پذیرد.

دعاوی دیوان عدالت

این موسسه دعاوی مرتبط با کمسیونهای ماده ۱۰۰شهرداری ها و غیره را در دیوان عدالت اداری می پذیرد.

907

مقالات حقوق جزایی

548

مقالات حقوق خانواده

965

مقالات حقوق خصوصی

دادنامه شماره 362ـ 363ـ364 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع تغيير در مفاد حكم بازنشستگي مستخدم

 
رأي شماره‌هاي 362ـ 363ـ364 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع هرگونه تغيير در مفاد حكم بازنشستگي مستخدم منوط به طرح دعوا به طرفيت سازمان متبوع مستخدم شاكي و سازمان بازنشستگي كشوري به صورت توأمان مي‌باشد
شماره هـ/90/819                           13/9/1390
تاريخ دادنامه: 30/8/1390           شماره دادنامه: 364، 363، 362
کلاسه پرونده: 90/870، 90/820، 90/819
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
درخواست‌كننده: آقايان غلامحسين علوي مقدم، بهروز شجاعي و حسين فريدوني
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش‌کار: آقايان غلامحسين علوي‌مقدم و بهروز شجاعي و حسين فريدوني به موجب دادخواستهاي جداگانه اعلام كرده‎اند كه در شعب ديوان عدالت اداري راجع به استحقاق اينجانبان و ديگر همكاران براي برخورداري از مزاياي فوق‎العاده كار با اشعه (موضوع تبصره 4 مادة 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال 1368) آراء متهافتي بر رد و ورود شكايت صادر شده است و با توجه به مراتب، رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده‎اند.
گردش كار پرونده‎ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه اول ديوان‌عدالت اداري در رسيدگي بهپرونده كلاسه8909980900006726 با موضوع دادخواست خانم مهتاب عنايتي به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان كرمان و به خواسته الزام به اصلاح احكام كارگزيني و پرداخت كامل حق اشعه و مابه‎التفاوت آن، به موجب دادنامه شماره 8909970900100254 ـ 13/7/1389 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
«نظر به اين كه بر طبق بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368، پرداخت حق اشعه تا پنجاه درصد مطلق حقوق و مزايا پيش‎بيني شده است و به موجب آراء شماره 1466 الي 1468ـ12/12/1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، تصويب‎نامه شماره 1816/ت19969هـ ـ17/3/1378 هيأت وزيران كه مبناي محاسبه حق اشعه تا پنجاه درصد حقوق و فوق‎العاده شغل اعلام كرده بود، باطل شده است. فلذا پرداخت حق اشعهبر اساس حقوق و فوق‎العاده شغل و مستثني نمودن برخي از مزايا فاقد محمل قانوني است. بنابراين با وارد دانستن شكايت مطروح، حكم به الزام طرف شكايت به پرداخت حق اشعه تا پنجاه درصد حقوق و مزاياي مشمول كسورات بازنشستگي از جمله حق جذب در حق شاكي از تاريخ استحـقاق صادر و اعلام مي‎دارد. در خصوص اصلاح حكم بازنشستگي، با توجه به اين كه از اختيارات و تكاليف سازمان بازنشستگي است، لذا خواسته مطروح در اين مورد متوجه مشتكي‎عنه نيست، ‎ قرار رد شكايت از اين بابت صادر مي‎شود.»
ب: شعبه دوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 2/88/1772 با موضوع دادخواست خانم سكينه رئيسي انبوي به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان كرمان و به خواسته محاسبه و پرداخت 50% مزاياي حق اشعه از 1/1/1374 لغايت 31/5/1387 (تاريخ بازنشستگي) و احتساب اين حق در حكم بازنشستگي و پرداخت مابه‎التفاوت آن از 1/6/1387 تا زمان تقديم دادخواست، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
«در خصوص دادخواست خانم سكينه انبوي به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي استان كرمان به خواسته پرداخت فوق العاده كار با اشعه بر مبناي كامل حقوق و مزايا با توجه به محتويات پرونده و پاسخ واصل شده، نظر به اين كه مطابق بند 4 ماده 20 قانون حفاظتدر برابر اشعه مصوب 1368 مقرر شده است تا پنجاه درصد حقوق و مزاياي مستمر به عنوانفوق‎العاده كار با اشعه پرداخت شود. بنابراين با عموم و اطلاق بند مذكور و رأي شماره 1466ـ 1468ـ12/12/1386 هيأت عمومي ديوان حق اشعه بايد بر مبناي حقوق و مزايا و بر اساس درصدي كه در اجراي قانون مذكور دانشگاه تعيين و تصويب كرده يا مي‎كند پرداخت شود و خواسته از اين جهت موجه است. لذا با وارد دانستن شكايت شاكي حكم به پرداخت مابه‎التفاوت صادر مي‎شود.»
ج: شعبه دهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 10/89/1350 با موضوع دادخواست خانم نصرت لشكري به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان كرمان و به خواسته اصلاح حكم كارگزيني و پرداخت حق اشعه و مابه‎التفاوت آن، به موجـب دادنامة شماره 1342ـ 29/4/1389 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
«نظر به اين كه به موجب بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/1368 مجلس شوراي اسلامي و آيين‎نامه اجرايي آن مصوب 2/2/1369 هيأت وزيران به مستخدماني كه به طور مستمر به كار با اشعه اشتغال داشته باشند مزايايي از جمله پرداخت فوق‎العاده كار با اشعه تا 50% حقوق و مزاياي قانوني تجويز شده است و پرداخت بر مبناي حقوق و فوق‎العاده شغل بر خلاف قانون و آراء شماره 371 مورخ 10/8/1383 و 1466 الي 1468 مورخ 12/12/1386 و 693 مورخ 22/10/1387 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است. بنابراين خواسته شاكي موجه تشخيص و مستنداً به مواد 7 و 13 و 14 قانون ديوان عدالت اداري با وارد دانستن شكايت شاكي به الزام مشتكي‎عنه به پرداخت تا 50% حقوق و مزاياي قانوني مشمول كسورات بازنشستگي از جمله حق جذب در ايام خدمت مستمر حكم صادر و اعلام مي‎شود. بديهي است كه پس از لازم‎الاجرا شدن بند 3 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري ملاك پرداخت حق اشعه مطابق مقررات مذكور خواهد شد.»
د: شعبه سوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره8909980900003157 با موضوع دادخواست آقاي محمدكريم مشكوه به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان كرمان و به خواسته الزام به اصلاح احكام كارگزيني و پرداخت كامل حق اشعه و مابه‎التفاوت آن، به موجب دادنامه شماره 8909970900300688 ـ 9/9/1389 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
«نظر به اين كه بر طبق بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال 1368 مقرر شده است كه تا50% حقوق و مزايا به عنوان فوق‎العاده كار با اشعه، به كساني كه به طور مستمر با اشعه سر و كار دارند پرداخت شود. بنابراين تفكيك يا استثناي بعضي از مزايا در محاسبه و پرداخت و فوق‎العاده مذكور وجاهت قانوني ندارد. لذا با وارد دانستن شكايت مطروحه حكم به الزام خوانده به محاسبه و پرداخت فوق‎العاده كار با اشعه به شاكي تا ميزان 50% حقوق و مزايا از جمله فوق‎العاده جذب از تاريخ استحقاق قانوني صادر و اعلام مي‎شود.»
هـ : شـعبه دوم ديـوان عدالـت اداري در رسيـدگي بـه پرونده شـماره8909980900006908 با موضوع دادخواست خانم شوكت فولادي ماماني به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان كرمان و به خواسته پرداخت فـوق‎العاده كار با اشعـه و اصـلاح حكم كارگزيـني بر مـبناي كامل حـقوق و مـزايا به موجب دادنامه شماره8909970900200408 مورخ 28/7/1389 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
«نظر به اين كه مطابق بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 مقرر شده است تا پنجاه درصد حقوق و مزاياي مستمر به عنوان فوق‎العاده كار با اشعه پرداخت گردد. بنابراين با عموم و اطلاق بند مذكور و رأي شماره1466ـ1468ـ12/12/1386 هيأت عمومي ديوان حق اشعه بايد بر مبناي حقوق و مزايا و بر اساس درصدي كه در اجراي قانون مذكور دانشگاه تعيين و تصويب كرده يا مي‎كند پرداخت شود و خواسته از اين جهت از تاريخ استحقاق موجه است. لذا با وارد دانستن شكايت شاكي به پرداخت مابه‎التفاوت حكم صادر مي‎شود.»
و: شعبه چهـارم ديوان عدالت اداري در رسـيدگي به پرونده‎هاي شماره8909970900401151 و 8909970900400036 و 8909980900006574 با موضوع دادخواست آقايان بهروز شجاعي و غلامحسين علوي مقدم و حسين فريدوني به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان كرمان و به خواسته اصلاح احكام كارگزيني و پرداخت كامل حق اشعه، به موجب دادنامه‎هاي شماره 8909980900007165 ـ12/10/1389 و 8909980900006275 ـ30/4/1389 و8909970900400043 ـ3/5/1389 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
« در خصوص شكايت شاكي به طرفيت دستگاه متبوع به خواسته پرداخت كامل فوق‎العاده كار با اشعه با اصلاح احكام كارگزيني به شرح مندرجات دادخواست و ضمائم پيوستي با توجه به مفاد و محتويات پرونده، نظر به اين كه شاكي از بازنشستگان سازمان بازنشستگي كشوري است و با عنايت به وظايف سازمان بازنشستگي كشوري در احتساب و برقراري حقوق بازنشستگي بر مبناي حقوق ماهانه و فوق‎العاده‎هاي مستمر مشمول كسور بازنشستگي در دو سال آخر خدمت، بنابراين شكايت منحصراً به طرفيت سازمان متبوعبدون شكايت از سازمان بازنشستگي مسموع نيست. مستنداً به رأي وحدت رويه صادر شده از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 636ـ24/9/1387 قرار رد شكايت صادر و اعلام مي‎شود.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.
رأي هيأت عمومي
اولاً: از حيث اين كه شعب اول، دوم، سوم ديوان عدالت اداري راجع به خواسته پرداخت مابه‎التفاوت فوق‎العاده كار با اشعه حكم به وارد بودن شكايت صادر كرده‎اند و شعبه چهارم ديوان عدالت اداري در همين خصوص مستند به رأي شماره 636 مورخ 24/9/1387 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار رد شكايت صادر كرده است تعارض محقق است.
ثانياً: با توجه به مفاد رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 636 ـ 24/9/1387 كه هرگونه تغيير در مفاد حكم بازنشستگي مستخدم را منوط به طرح دعوا به طرفيت سازمان متبوع مستخدم شاكي و سازمان بازنشستگي كشوري به صورت توامان كرده است، آراء شعبه چهارم ديوان عدالت اداري متضمن قرار رد شكايت به شرح مندرج در گردش كار صحيح و موافق مقررات تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و مادة 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
 رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

منبع:

روزنامه رسمي

 

برچسب ها:, ,

حل مشکلات

موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری سعی در حل مشکلات حقوقی شما دارد.

تماس با ما

ارتباط با ما

شما میتوانید برای حل کلیه مشکلات حقوقی خود با موسسه حقوقی عدل فردوسی تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما

کمک به شما

شما می توانید برای حل کلیه دعاوی حقوقی خود اعم از کیفری ، جزایی ، خانوادگی و.. از وکلای موسسه حقوقی عدل فردوسی استفاده فرمایید.

تماس با ما

بانک جامع مقالات

مقالات موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از بانکی بالغ بر ۳۰۰۰ مقاله ی حقوقی در اختیار شما می باشد.

تماس با ما