Law

موسسه حقوقی عدل فردوسی به شماره ثبتی ۲۷۷۹۴

پیگیری کلیه دعاوی خود را با اطمینان به ما بسپارید.

دعاوی خانواده

کلیه دعاوی حقوقی خانوادگی اعم از مطالبه مهریه ، حضانت فرزند ، تمکین و طلاق را به ما بسپارید.

دعاوی ملکی

برای پیگیری دعاوی ملکی اعم از سرقفلی ، حق کسب ، پیشه ، تجارت و تخلیه اماکن مسکونی و تجاری با ما تماس بگیرید.

دعاوی کیفری

برای پیگیری کلیه دعاوی کیفری اعم از چک بلامحل كيفري، فروش مال غیر ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و ... با ما تماس بگیرید.

دعاوی حقوقی

برای پیگیری کلیه دعاوی حقوقی اعم از چک ، مطالبه خسارت ، سفته ، رسید ،دعاوي مالي ، ارث ، سهم الارث ، وصیت با ما تماس بگیرید.

دعاوی شهرداری ها

این موسسه کلیه دعاوی شهرداری ها مانند دریافت غرامت طرح‌هاي دولتي ، کمسیون ماده ۱۰۰ و غیره را نیز می پذیرد.

دعاوی دیوان عدالت

این موسسه دعاوی مرتبط با کمسیونهای ماده ۱۰۰شهرداری ها و غیره را در دیوان عدالت اداری می پذیرد.

907

مقالات حقوق جزایی

548

مقالات حقوق خانواده

965

مقالات حقوق خصوصی

دادنامه شماره 531 و 455 الي446 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع مشاغل سخت و زيان‌آور

 

شماره هـ/90/444                                                               25/11/1390 تاريخ دادنامه: 19/10/1390 شماره دادنامه: 531 و 455 الي446 کلاسه پرونده:90/444، 1022، 1053، 1088، 1091، 1092، 1093، 1094، 1095، 1096 ، 1203 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. درخواست‌كنندگان: آقايان صمد شهبازي ـ مجيد فرزامي‌سرچشمه ـ ناصر آقاجاني ـ علي‎اصغر مهدوي ـ اسداله عباسي ـ علي بهنام‌پورـ محمدرضا فخاري ـ حميدرضا فيروزآبادي و غلامرضا عليزاده‌داوودي و خانم منظر رحيم پورهريس ـ و سازمان كار و امور اجتماعي تهران موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري گردش کار: درخواست‌كنندگان رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه، به موجب لوايح جداگانه اعلام كرده‎اند كه شعب ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواست‎هاي افراد به خواسته «الزام به اجراي صورتجلسه 4/12/1368 كميته بررسي كارهاي سخت و زيان‌آور موضوع بخشنامه شماره 577 فني سازمان تامين اجتماعي» آراء معارض صادر كرده‎اند. گردش كار پرونده‎ها و مشروح آراء به قرار زير است: الف: شعبه دوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده‎هاي شماره 2/81/2063 و 2/83/19 و 2/83/2338 با موضوع دادخواست آقايان عليرضا محمدزاده نداماني، و اريك ميناس‌ميرزابيگ و رمضانعلي فتاح‌شاهي به طرفيت كميته بررسي كارهاي سخت و زيان‌آور استان تهران و به خواسته اجراي مفاد صورتجلسه مورخ 12/4/1368 در ارتباط با كارهاي سخت و زيان‌آور به موجب دادنامه‎هاي شماره 829 ـ16/4/1383 و 1089ـ19/5/1383 و 465ـ31/2/1384، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده‎ است: در خصوص شكايت طرح شده به طرفيت كميته بررسي كارهاي سخت و زيان‌آور استان تهران مستقر در وزارت كار و امور اجتماعي به خواسته اجراي مفاد صورتجلسه مورخ 12/4/1368 در مورد سخت و زيان‌آور بودن كليه مشاغل كارخانه سيمان تهران با در نظر گرفتن مجموع محتويات پرونده اعم از مشروح دادخواست تسليمي و مضمون لايحه واصل شده از طرف خوانده به شماره 5672 ـ8/3/1382 و با مداقه در مفاهيم و مضامين ساير اوراق و منضمات پرونده از جمله متن نامه شماره 11215ـ 17/2/1382 شوراي اسلامي كارخانجات سيمان تهران (محل اشتغال مبحوث عنه) و مفاد نامه مديرعامل سيمان مزبور به شماره 10292/4/2ـ26/12/1381 و همچنين مفاد دادنامه‎هاي صادر شده از  سوي شعب بدوي 4 و 14 ديوان عدالت اداري و مفهوم نامه شماره 24765ـ 18/1/1383 اداره كل تامين اجتماعي تهران بزرگ در پيرو نامه شماره 822 ـ 15/1/1383 به عنوان اداره تامين اجتماعي شعبه شهر ري كه مرقوم داشته است با توجه به دادنامه‎هاي ارسالي (دادنامه‎هاي مارالذكر) كه قطعي و لازم‎الاجرا مي‎باشد لذا مقتضي است دستور فرماييد نسبت به بررسي دادنامه‎هاي مذكور اقدام و با رعايت توالي و تناوب بيمه‌شدگان اقدام فرماييد و بالاخره توجهاً به مدلول و منطوق و مفاد اسناد و مدارك مرقومه ياد شده كه تصريحاً و تلويحاً همگي بر تاييد موضوع خواسته شاكي موصوف دلالت دارد و با عنايت به مدلول ماده يك آيين‎نامه اجرايي بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371 كه مقرر داشته است كارهاي سخت و زيان‌آور كارهايي است كه در آنها عوامل فيزيكي، شيميايي، ميكانيكي و بيولوژيكي محيط كار غيراستاندارد بوده و در اثر اشتغال بيمه شده تنشي به مراتب بالاتر از ظرفيتهاي طبيعي (جسمي و رواني) در وي ايجاد مي‎شود كه نتيجه آن بروز بيماري شغلي و عوارض ناشي از آن خواهد بود و از طرفي با در نظر گرفتن مفاد صورتجلسه مورخ 12/4/1368 كميته بررسي كارهاي سخت و زيان‌آور موضوع بخشنامه 2/577 فني درباره سيمان تهران كه به اتفاق آراء كليه مشاغل موجود در كارخانه سيمان تهران را با عطف توجه به مفاد مواد 1 و 2 و 3 آيين‎نامه كارهاي سخت و زيان‌آور و نامه شماره 4775 مورخ 8/10/1366 مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت و بهداشت كار كه بيان داشته مادامي كه كارخانه سيمان تهران در جوار كارخانه ايرانيت قرار دارد سخت و زيان‌آور تشخيص و اجراي تبصره4 قانون بازنشستگي پيش از موعد منضم به بخشنامه 577 فني را در مورد آنان بلامانع اعلام مي‎دارد و با التفات به اين كه دليل و مدركي در پرونده مشهود و معلوم نشد كه از به كارگيري تمهيدات بهداشتي ايمني و تدابير فني مناسب توسط كارفرما حاكي باشد و سختي و زيان‌آوري آن را منتفي ساخته باشد و چنين ادعايي نيز از سوي خوانده صورت نگرفته است، علي‎هذا و با امعان نظر به تحقيقات معمول توسط مركز تحقيقات وزارت كار كماكان كارخانه سيمان تهران از حيث رعايت موارد استاندارد كار براي كارگران شاغل در آن غيراستاندارد تشخيص داده شده و مواردي كه معروض افتاد حاكي از آن است كه صورتجلسه موضوع خواسته در ستون دادخواست به قوت خود باقي و شامل حال شاكي نيز مي‎شود از اين رو و اين كه دفاع موثري از سوي خوانده صورت نگرفته حكم به وارد بودن شكايت صادر و اعلام مي‎شود اين رأي ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابليت تجديدنظر در ديوان عدالت اداري را دارد. ب: شعبه شانزدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره بايگاني 900480 با موضوع دادخواست آقاي حميدرضا فيروزآبادي به طرفيت سازمان تامين اجتماعي شهر ري و كميته بررسي كارهاي سخت و زيان‌آور، به خواسته الزام به اجراي صورتجلسه مورخ 12/4/1368 و قانون بازنشستگي پيش از موعد در ارتباط با كارهاي سخت و زيان‌آور در محيط كارخانجات سيمان به موجب دادنامه شماره 900997090160252ـ 19/9/1390، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است: با توجه به مفاد دادخواست تقديمي و پاسخ مشتكي‎عنه نظر به اين كه به دليل اصلاح قانون مشاغل سخت و زيان‌آور موضوع ماده 76 قانون تامين اجتماعي در سال 1371 و ابلاغ تصويب‎نامه هيأت وزيران در سال 1380 و جايگزين شدن اصلاحيه‎هاي بعدي به جاي صورتجلسه مورخ 12/4/1368 ضمن اين كه شوراي عالي حفاظت فني در خصوص سيمان تهران كليه عناوين شغلي شركت سيمان تهران را در قالب درخواست گروهي در جلسه 24/10/1381 مورد بررسي كميته سخت و زيان‌آور قرار گرفت و جهت اجرا در مورخه 12/11/1381 به سازمان تامين اجتماعي ارسال شد كه مورد اعتراض شركت سيمان قرار گرفت و در جلسه 12/10/1383 مورد رسيدگي مجدد شوراي عالي حفاظت فني قرار گرفت و در نهايت با توجه به مصوبه هيأت وزيران در سال 1386، در سال 1388 مجدداً درخواست گروهي شركت سيمان توسط كارشناسان كميته بدوي و تجديدنظر تشخيص مشاغل سخت و زيان‌آور بررسي گردد كه به تامين اجتماعي و شركت سيمان ابلاغ گرديد. شعبه با توجه به مراتب فوق و اصلاحات به عمل آمده قانون و مصوبات هيأت وزيران و جايگزين شدن نظريات شوراي عالي حفاظت فني و هيأتهاي تشخيص و تطبيق مشاغل سخت و زيان‌آور اجراي صورت جلسه مورخ 12/4/1368 فاقد وجاهت قانوني است علي‎هذا به رد شكايت حكم صادر و اعلام مي‎شود. ج: شعبه هفدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 17/88/569 با موضوع دادخواست آقاي محسن عباسي به طرفيت سازمان تامين اجتماعي شعبه 15 تهران و به خواسته الزام سازمان تامين اجتماعي به پذيرش سوابق نامبرده در كارهاي سخت و زيان‌آور به موجب دادنامه شماره 1480 ـ 15/7/1388، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است: شاكي طي دادخواست تقديمي بيان داشته است كه به مدت 23 سال در مجتمع صنعتي سيمان مشغول به كار بوده است و بر اساس آراء كميته استاني كه شغل نامبرده را سخت و زيان‌آور دانسته است خواستار الزام سازمان به پذيرش سوابق خود در كارهاي سخت و زيان‌آور شده است كه با توجه به مجموع محتويات و اوراق پرونده و لايحه مديركل تامين اجتماعي تهران بزرگ و ساير مستندات ابرازي نظر به اين كه برابر رأي مورخ 8/2/1388 كميته بدوي استاني موضوع ماده 80 آيين‎نامه اجرايي با اكثريت آراء شاغل رديفهاي درخواست شاكي رديف يك: شكل مورد ادعا كارگر نظافت محوطه از تاريخ 7/4/1365 لغايت 2/2/1367 رديف دو: كارگر نگهبان از تاريخ 3/2/1367 لغايت 8/11/1372 رديف سه: كارگر نگهبان 3 از تاريخ 9/11/1372 لغايت 31/2/1385 و رديف چهار: كارگر نگهبان 2 از تاريخ 1/3/1385 لغايت 30/9/1387 رديف پنجم: كارگر نگهبان يك از تاريخ 1/10/1387 لغايت تاكنون سخت و زيان‌آور بودن شغل نامبرده مورد تاييد قرار گرفت. لذا با توجه به مراتب فوق شكايت شاكي وارد تشخيص و رأي به وارد بودن شكايت صادر و اعلام مي‎شود. د: شعبه هجدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده‎هاي شماره 18/89/495 و 893486 با موضوع دادخواست آقايان اسداله عباسي و صمد شهبازي مزيد به طرفيت كميته بررسي كارهاي سخت و زيان‌آور استان تهران و به خواسته الزام به اجراي مفاد صورتجلسه مورخ 12/4/1368 در ارتباط با سخت و زيان‌آور بودن كار در كارخانه سيمان تهران به موجب دادنامه‎هاي شماره 1579ـ 30/4/1389 و 9009970901801000 ـ 28/4/1390، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است: شاكي در اين پرونده اجراي مفاد صورتجلسه مورخ 12/4/1368 كميته بررسي كارهاي سخت و زيان‌آور را خواستار است مفاد صورتجلسه مذكور اين است كه در تاريخ 12/4/1384 كميته بررسي كارهاي سخت و زيان‌آور با حضور كليه اعضا تشكيل و پس از بررسي درباره سيمان تهران و به اتفاق آراء كليه مشاغل موجود در كارخانه سيمان تهران را با توجه به مفاد ماده 1 و 2 و 3 آيين‎نامه كارهاي سخت و زيان‌آور و ناحيه شماره 2160 مورخ 8/10/1366 مركز تحقيقات و حفاظت بهداشت كار مادامي كه در جوار كارخانه ايرانيت قـرار دارد را سخـت و زيان‌آور تشخيـص داده است. اجراي تبـصره 4 قانـون بازنشستگي پيش از موعد منضم به بخشنامه 577 را در مورد آنها بلامانع اعلام مي‎دارد. اين شعبه ديوان عدالت اداري نظر به شرح شكايت شاكي و توجه به مفاد لايحه ارسالي خوانده با استدلال ذيل شكايت شاكي را وارد نمي‎داند: اولاً: شاكي در متن دادخواست تقديمي به كسر سابقه در زمان تصميم مذكور اذعان كرده است. ثانياً: وفق بند ل جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقي به ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 و تبصره ب ماده 76 مصوب 1371 و مصوب 1380 و آيين‎نامه اجرايي آن پس از تكميل فرم شماره يك از ناحيه كارگر و يا فرم شماره 2 از ناحيه كارفرما موضوع در كميته استاني موضوع ماده 9 و 8 آيين‎نامه مذكور تحت بررسي قرار گرفته و آن كميته مستند به موارد محصور قانوني و يا به اتكاء نظريه شوراي عالي حفاظت فني حسب مورد نظر قانوني خود را مورد سخت و زيان‌آور بودن شغل شخص اعلام مي‎دارد. ثالثاً: موضوع صورتجلسه مورخ 12/4/1368 كه عيناً قيد شده مربوط به پانزده سال قبل و در حال حاضر صرف نظر از اصلاح تبصره قانوني ماده 76 و آيين‎نامه اجرايي آن به شرحي كه گذشت و اين كه ضمانت اجرايي ندارد معلوم نيست كه آيا شرايط سخت و زيان‌آور بودن كارخانه مذكور در همان وضع است يا توسط كارخانه تمهيدات لازم در سالم‌سازي صورت گرفته است و آيا در جوار آن همچنان كارخانه ايرانيت فعاليت دارد يا خير علي‎هذا نظر به مراتب اجراي صورتجلسه مذكور با وصف فوق و كيفيت طرح دادخواست شاكي به وضعيت شغل شاكي قابليت انطباق نداشته لهذا به رد شكايت شاكي حكم صادر و اعلام مي‎شود. شاكي مي‎تواند وفق مراتب مذكور در متن رأي با مراجعه به كميته استاني و درخواست لازم تقاضاي بررسي شغل خود را از جهت سخت و زيان‌آور بودن و بازنشستگي، مطابق با آن را درخواست كند تا مشخصاً مورد رسيدگي قرار گيرد. هـ ‍: شعبه نهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده‎هاي شماره 891726 و 890152 و 890140 و 890829 و 890323 و 892586 و 891039 و 891701 و 892585 با موضوع دادخواست آقايان حسن سهرابي، علي اسداله، نادر فلاح، حسين قره‌داغلي، ماشاء اله رحمي، اسداله نمك‌دار، بهرام نورحجابي، حسنعلي خان محمدي و عباس كتي به طرفيت كميته بررسي كارهاي سخت و زيان‌آور تهران و به خواسته الزام به اجراي مفاد صورتجلسه مورخ 12/4/1368 و قانون بازنشستگي پيش از موعد در ارتباط با سخت و زيان‌آور بودن كار در محيط كارخانجات سيمان تهران به موجب دادنامه‎هاي شماره 8909970901901874 ـ 28/9/1389 و 8909970901902976 ـ 25/11/1389 و 8909970901901873 ـ 28/9/1389 و 8909970901902826 ـ 29/11/1389 و 8909970901902847 ـ 19/11/1389 و 8909970901902846 ـ 19/11/1389 و 8909970901901872 ـ 28/9/1389 و 8909970901902698 ـ 11/11/1389 و 8909970901902845 ـ 19/11/1389، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده ‎است: در خصوص شكايت طرح شده عليه سازمان كار و امور اجتماعي تهران مبني بر عدم اجراي مفاد صورتجلسه مورخ 12/4/1368 و قانون بازنشستگي پيش از موعد در ارتباط با سخت و زيان‌آور بودن كار در محيط كارخانجات سيمان تهران نظر به اين كه شاكي به پيوست دادخواست تقديمي مداركي ارائه كرده است كه مفاد آن حاكي است، چون كارخانه سيمان تهران در مجاورت كارخانه ايرانيت قرار دارد بر اساس صورتجلسه مورخ 12/4/1368 كليه شاغلان در كارخانه سيمان در معرض آسيبهاي جدي ناشي از ذرات معلق در هوا كه به وسيله فعاليت كارخانه ايرانيت پخش مي‎گردد قرار دارند و بر اين اساس بسياري از كارگران كارخانه سيمان با سابقه 20 سال كار بازنشسته شده‎اند و هيچ اقدامي در جهت كاهش آسيبها و آلودگيهاي موجود به عمل نيامده است. فلذا شكايت شاكي را وارد دانسته و به وارد بودن شكايت وي حكم صادر و اعلام مي‎شود. و: شعبه نهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 882038 با موضوع دادخواست تعاوني روستايي رادنصيركندي به طرفيت اداره كار و امور اجتماعي مياندوآب و به خواسته نقض رأي قطعي شماره 242ـ4/8/1388 هيأت حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي مياندوآب به موجب دادنامه شماره 8909970901900348 ـ30/6/1389 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎كند: با عنايت به اوراق و محتويات پرونده و ملاحظه مفاد شكايت شاكي و ضمائم آن و پاسخ اداره مشتكي‎عنه به شماره 49148 مورخ 1/11/1389 و پرونده فني مربوط، نظر به اين كه رأي قطعي مورخ 4/8/1388 در حدوث اختلاف في‎مابين كارگر و كارفرما بر مبناي مقررات مواد 1 و 2 و 3 و 24 و 34 و 37 و 61 و 71 و 165 از قانون كار مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام حل و فصل شده است و از جانب شاكي هم دليل موثر و موجهي كه نقض يا ابطال و بي‎اعتباري رأي معترض‎عنه را باعث شود ارائه و ابراز نشده است و از حيث رسيدگي شكلي و ماهيت امر اختلاف طرفين نيز ايرادي به رسيدگي به نظر نمي‎رسد. در نتيجه با عدم احراز نقض قوانين و مقررات و يا مخالفت با آنها در مباني استدلال رأي موضوع خواسته شكايت مطروح را غيرموجه تشخيص و به رد آن حكم صادر و اعلام مي‎دارد. ز: شعبه نهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 19/84/2411 با موضوع دادخواست آقاي قاسم حسن دولت آبادي به طرفيت كميته بررسي مشاغل سخت و زيان‌آور استان تهران و با خواسته اعتراض به عدم شمول سخت و زيان‌آور بررسي شغل شاكي به موجب دادنامه شماره 464 ـ 8/3/1386، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎كند: با توجه به محتويات پرونده و لايحه طرف شكايت و اين كه شاكي دليل كافي بر مخدوش بودن اقدامات كميته استان نسبت به خود ارائه و ابراز نكرده است و بر كيفيت رسيدگي در رأي معترض‎عنه ايراد و اشكالي مشهود نيست علي‎هذا با رد اعتراض، شكايت را وارد ندانسته و به رد آن حكم صادر مي‎شود. ح : شعبه اول تشخيص ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره تش1/88/406 با موضوع دادخواست آقاي قاسم حسن دولت‌آبادي به طرفيت كميته بررسي كارهاي سخت و زيان‌آور استان تهران و به خواسته الزام خوانده به اجراي مفاد صورتجلسه مورخ 12/4/1368 و لحاظ قانون بازنشستگي پيش از موعد در ارتباط با سخت و زيان‌آور بودن شغل شاكي به موجب دادنامه شماره 563 ـ27/11/1388 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎كند: با توجه به بند يك ماده 9 آيين‎نامه ماده 76 قانون اصلاح مادتين 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامين اجتماعي و نظر به اين كه كميته استاني تعيين و تطبيق مشاغل سخت و زيان‌آور طي صورتجلسه 12/4/1368 كليه مشاغل كارخانه سيمان تهران را به عنوان سخت و زيان‌آور تعيين و تصويب كرده است و صدها نفر از كارگران كارخانه مذكور به استناد صورتجلسه مذكور بازنشسته شده‎اند. لكن صورتجلسه 24/10/1381 كميته مرقوم كه با توجه به شرايط كنوني و بهبود نسبي در سيستمهاي مستقر در كارخانه در سال 1381 تنظيم شده است قانوناً قابل تسري به كارگران سنوات سابق نيست. علي‎هذا ايراد معترض به دادنامه شماره 464 مورخ 8/3/1386 صادر شده از شعبه 19 ديوان وارد است و دادنامه مزبور كه بدون توجه به مقررات قانوني و مفاد صورتجلسه 12/4/1368 صادر شده است خلاف بيّن قانون است. بنا به مراتب با اختيار حاصله از ماده 18 قانون ديوان مصوب سال 1385 ضمن نقض دادنامه موصوف خواسته شاكي در كلاسه پرونده 84/2411 مطروح در شعبه 19 با استناد به مادتين 13 و 18 قانون ديوان و مواد 72ـ 76 و 77 قانون تامين اجتماعي موجه و وارد تشخيص و الزام خوانده به اجابت خواسته شاكي با رعايت ساير مقررات و ضوابط حكم صادر و اعلام مي‎شود. اين رأي قطعي است. ط: شعبه بيستم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده‎هاي شماره 892619 و 892618 و 20/85/2736 و 20/89/429 و 20/89/273 و 20/89/158 با موضوع دادخواست آقايان علي اصغر مهدوي و علي بهنام‌پور و غلامرضا عليزاده‌داودي و محمدرضا فخاري و مجيد فرزامي و خانم منظر رحيم پور هريس به طرفيت كميته بررسي كارهاي سخت و زيان‌آور تهران و به خواسته الزام به اجراي مفاد صورتجلسه 12/4/1368 و قانون بازنشستگي پيش از موعد در محيط كارخانجات سيمان تهران به موجب دادنامه‎هاي شماره 8909970902002541 ـ 4/12/1389 و 8909970902002545 ـ 4/12/1389 و 3123ـ 29/9/1386 و 1247ـ29/3/1389 و 1239ـ29/3/1389 و 1228ـ29/3/1389، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎كند: در خصوص دادخواست مطروح به طرفيت اداره كار و امور اجتماعي تهران كميته بررسي كارهاي سخت و زيان‌آور استان مبني بر الزام به اجراي مفاد صورتجلسه مورخ 12/4/1368 كميته تشخيص كارهاي سخت و زيان‌آور محيط كار كارخانه تهران با عنايت به مشروح دادخواست و مستندات شاكي كه دلالت دارد از تاريخ 22/10/1369 به عنوان نگهباني و به صورت آزمايشي در كارخانه سيمان تهران مشغول به كار شده و در تاريخ 1/2/1370 به عنوان نگهبان استخدام رسمي در آمده است توجهاً به لايحه مشتكي‎عنه طي شماره 16725/60/892 تاريخ 12/3/1389 كه اعلام داشته‎اند كميته بدوي استاني تهران در جلسه مورخ 12/5/1388 خود به عنوان شغل 286 مورد را سخت و زيان‌آور تشخيص داده است و كميته تجديدنظر استاني نيز در جلسه مورخ 12/7/1388 تعداد 159 عنوان از مشاغل كارخانه سيمان را سخت و زيان‌آور تشخيص داده‎اند. لذا خواسته شاكي مبني بر الزام به اعمال نظر به مورخ 12/4/1368 كه قبل از استخدام شاكي بوده است وجاهت قانوني ندارد و به رد شكايت حكم صادر و اعلام مي‎شود. بديهي است در صورتي كه شغل شاكي جزء مشاغل نظريه‎هاي كميته بدوي و تجديدنظر استاني باشد و 20 سال متوالي يا شرايط ديگر را دارا باشد حق مراجعه يا معرفي كارخانه و تاييد اشتغال جهت بهره‎مندي از بازنشستگي پيش از موعد را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.

                                        رأي هيأت عمومي

      اولاً: تعارض در آراء مذكور در گردش كار محرز است. ثانياً: به موجب بند 5 قانون اصلاح تبصره 2 الحاقي ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371، مصوب 14/7/1380، تشخيص مشاغل سخت و زيان‌آور و نحوه احراز توالي و تناوب اشتغال، نحوه تشـخيص فرسايش جسمي و روحي و ساير موارد مطرح شده به آيين‎نامه‎اي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، موكول شده است و در مواد 2 و 8 و 9 آيين‎نامه اجرايي قانون مذكور، بررسي، تطبيق و تعيين مشاغل سخت و زيان‌آور با بررسي سوابق، انجام بازديد و بررسي شرايط كار توسط كارشناسان بهداشت حرفه‎اي وزارت بهداشت، درمـان و آموزش پزشكي و بازرسان كار وزارت كار و امور اجتماعي به عهده كميته‎هاي بدوي و تجديدنظر استاني محول شده است و با توجه به اين كه كميته‎هاي ياد شده در سال 1381 تعدادي از مشاغل كارخانه سيمان را از زمره مشاغل سخت و زيان‌آور خارج كرده‎اند و در اين خصوص داراي صلاحيت نيز بوده‎اند، بنابراين از تاريخ تصويب آيين‎نامه ياد شده، الزام به اجراي صورتجلسه 12/4/1368 كميته بررسي كارهاي سخت و زيان‌آور وجاهت قانوني ندارد و رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1369ـ21/11/1386 نيز مؤيد مراتب فوق است. علي‎هذا آراء مبتني بر رد شكايت به شرح مندرج در گردش كار صحيح و موافق موازين قانوني است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و معاون ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري   

 http://www.hvm.ir/lawdetailnews.asp?id=47384

 

برچسب ها:, ,

حل مشکلات

موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری سعی در حل مشکلات حقوقی شما دارد.

تماس با ما

ارتباط با ما

شما میتوانید برای حل کلیه مشکلات حقوقی خود با موسسه حقوقی عدل فردوسی تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما

کمک به شما

شما می توانید برای حل کلیه دعاوی حقوقی خود اعم از کیفری ، جزایی ، خانوادگی و.. از وکلای موسسه حقوقی عدل فردوسی استفاده فرمایید.

تماس با ما

بانک جامع مقالات

مقالات موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از بانکی بالغ بر ۳۰۰۰ مقاله ی حقوقی در اختیار شما می باشد.

تماس با ما