Law

موسسه حقوقی عدل فردوسی به شماره ثبتی ۲۷۷۹۴

پیگیری کلیه دعاوی خود را با اطمینان به ما بسپارید.

دعاوی خانواده

کلیه دعاوی حقوقی خانوادگی اعم از مطالبه مهریه ، حضانت فرزند ، تمکین و طلاق را به ما بسپارید.

دعاوی ملکی

برای پیگیری دعاوی ملکی اعم از سرقفلی ، حق کسب ، پیشه ، تجارت و تخلیه اماکن مسکونی و تجاری با ما تماس بگیرید.

دعاوی کیفری

برای پیگیری کلیه دعاوی کیفری اعم از چک بلامحل كيفري، فروش مال غیر ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و ... با ما تماس بگیرید.

دعاوی حقوقی

برای پیگیری کلیه دعاوی حقوقی اعم از چک ، مطالبه خسارت ، سفته ، رسید ،دعاوي مالي ، ارث ، سهم الارث ، وصیت با ما تماس بگیرید.

دعاوی شهرداری ها

این موسسه کلیه دعاوی شهرداری ها مانند دریافت غرامت طرح‌هاي دولتي ، کمسیون ماده ۱۰۰ و غیره را نیز می پذیرد.

دعاوی دیوان عدالت

این موسسه دعاوی مرتبط با کمسیونهای ماده ۱۰۰شهرداری ها و غیره را در دیوان عدالت اداری می پذیرد.

907

مقالات حقوق جزایی

548

مقالات حقوق خانواده

965

مقالات حقوق خصوصی

دادنامه شماره414 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري باموضوع صدور پروانه احداث اضافه اشکوب

 
رأي شماره414 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبه شماره16011218700 مورخ22/5/1387 شوراي اسلامي شهر تهران
27/5/1388                                                        شماره هـ/87/829 
رأي شماره414 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبه شماره16011218700 مورخ22/5/1387 شوراي اسلامي شهر تهران  
     
     
       تاريخ دادنامه: 18/5/1388     
       شماره دادنامه: 414       
       کلاسه پرونده: 87/829
       مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
       شاكي: آقاي رمضان کريميان.
       موضوع شکايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره16011218700 مورخ22/5/1387 شوراي اسلامي شهر تهران.
       مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، شورا به انگيزه تخريب ساختمان سعادت‌آباد، مبادرت به صدور مصوبه شماره16011218700 مورخ22/5/1387 مي‎نمايد. اگرچه هدف، تعيين ضابطه براي صدور پروانه اضافه طبقه بوده، ليکن منطوق ماده واحده مصوبه صدرالذکر، ضمن برخورداري از لحن آمره از مصاديق وضع قاعده آمره تلقي مي‎شود. زيرا پروانه اضافه طبقه، اعم از پروانه‎هاي ساختماني موضوع بند 24 ماده 55 قانون تاسيس شهرداري است و شورا مجاز به سلب اختياري از شهرداري نيست که قائم به قانون است. تبصره مصوبه اخيرالذکر، دلالت بر صدور اجازه تکميل طبقات براساس پروانه صادره دارد. به عبارتي مدلول آن، ساختماني است نيمه‌کاره و يا ناتمام که مهلت قانوني اتمام عمليات ساختماني آن، خاتمه‌يافته است. بندهاي (الف) (ب) (ج) که نيز به عنوان شروط سه‌گانه اجازه تکميل طبقات و اتمام ساختمان موضوع پروانه، تقييد شده‎اند. به جهات عديده که اخص آن ذيلاً معروض مي‎گردد نقض غرض و مخدوش است. 1ـ پروانه اضافه اشکوب به پروانه‎اي مستقل، اطلاق مي‎شود که بعد از پروانه اصلي صادر و زائد بر آن است. تمامي پروانه‎هايي که تاکنون در مناطق شهرداري تهران تحت عنوان پروانه اضـافه اشکوب صادر شده از همين معناي لفظي که قاعده اصول لفظيه و عرفيه آن 
را حمايت مي‎کند، پيروي شده است. بنابراين در عمل از مضمون تبصره، صدور پروانه مستقلي، با معناي جاري و مسبوق آن مستفاد نمي‎شود. بلکه محمول است بر تمديد پروانه و اين امر نقض غرض از صدور پروانه اضافه اشکوب است. 2ـ اگر موقتاً و در فرض قياص مع الفارق، عنوان تمديد پروانه ساختمان نيمه‌کاره و ناتمام و تکميل طبقات، پروانه اضافه اشکوب، تلقي گردد، آن گاه اين مصوبه با مصوبه شماره 16043816592 مـورخ 8/11/1382 شورا، تعارض آشکار خواهد داشت. مصوبه اخيرالذکر، تمديد پروانه را صرفاً مشروط به پرداخت مبلغي تحت عنوان (هزينه تعليق) نموده است. در حالي که مصوبه متنازع فيه، تمديد را بر تحقق شرط (ب) از شروط 3گانه‎اي استوار کرده که در نفس خود ممتنع و از باب تسري آخرين تغييرات آيين‎نامه زلزله و آخرين تغييرات مقررات ملي ساختمان، به زمان ماقبل خود، از مصاديق عطف‌بماسبق‌شدن شرايط جديد و نفي حقوق مکتسب اشخاص و مغاير با ماده 4 قانون مدني است. به بياني ديگر حقوق شهروندي مشمول مرور زمان واقع شده است. بنابراين، حتي اگر موقتاً پروانه اضافه اشکوب را از تعريف عرفي و حقوق و اصول لفظيه خارج بدانيم و آن را تمديد پروانه‎اي فرض نمائيم که فقط مهلت اجراي آن و نه حقوق مکتسبه آن منقضي‌شده به دليل تسري فوق‎الذکر، تمديدش مقدورنخواهدبود. لذا، متقاضي ابطال مصوبه فوق‎الذکر شوراي اسلامي شهر تهران مي‎باشد. رئيس شوراي اسلامي شهر تهران، در پاسخ به شکايت شاکي، طي نامه شماره 697/160 مورخ 5/2/1388 اعلام داشته‎اند، صدور پروانه ساختماني در چارچوب قوانين و مقررات جاري از وظايف شهرداري است. شوراي اسلامي شهر تهران نيز با تصويب مصوبه مورد بحث، به ممنوعيت صدور پروانه اضافه اشکوب و اضافه نمودن طبقات در مورد ساختمانهاي ساخته شده بدون رعايت ضوابط شهرسازي و معماري و طرحهاي تفصيلي تاکيد نموده است. به عبارت ديگر، اضافه نمودن طبقات در ساختمانهايي که محاسبات فني آن قبلاً صورت گرفته و بر اساس اين محاسبات، حداکثر مجوز احداث طبقات صادرشده، ممنوع است. بديهي است در صورتي که فونداسيون ساختمان، اسکلت و محاسبات فني اجرا شده براي طبقات بيشتر از وضع موجود در ساختمان پيش‎بيني شده باشد، با رعايت قوانين مقررات مربوطه، ممنوعيتي براي اضافه نمودن طبقات در ساختمان مذکور وجود ندارد. در همين راستا به منظور رعايت حقوق مکتسبه افراد، در متن مصوبه مورد شکايت، اجراي اضافه اشکوب و احداث طبقاتي اضافي، منوط به رعايت شرايط سه گانه مندرج در بندهاي (الف) (ب) و (ج) تبصره موضوع ماده واحده مورد بحث شده است. در بند (الف) تبصره ياد شده، ضرورت رعايت ضوابط شهرسازي و معماري و طرحهاي تفصيلي تاکيد شده است. در بند (ب) اين تبصره، ضرورت رعايت مقررات ملي ساختمان و آيين‎نامه زلزله مورد تاکيد قرار گرفته است. در بند (ج) تبصره مذکور، ضرورت تاييد تطابق نقشه‎هاي اجرايي با مقررات مندرج در بند (ب) توسط مهندسين ذيصلاح مورد تاکيد قرار گرفته است. بنابراين، مصوبه  مورد بحث که به منظور حفظ جان و مال شهروندان تهراني تدوين گرديده، صرفاً نسبت به ضرورت رعايت نکات ايمني و محاسبات فني براي اضافه نمودن اشکوب و طبقات در ساختمانهايي که فونداسيون و اسکلت آنها اجرا شده تاکيد نموده است. علاوه بر آن، در تدوين اين مصوبه هيچ گونه تخلفي صورت نگرفته است و هيچ حقي تضييع نشده است. لذا، رد شکايت موضوع دادخواست تقديمي مورد استدعا است. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.
رأي هيأت عمومي
حدود صلاحيت و اختيارات شوراي اسلامي شهر به شرح مقرر در شقوق ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران و مقررات اصلاحي آن تبيين و احصاء شده است. نظر به  اينکه صدور پروانه احداث اضافه اشکوب و همچنين تعيين شرايط خاص در مورد صدور اجازه تکميل طبقات ساختمان با رعايت مقررات مربوط و نظارت و کنترل بر عمليات ساختماني در زمره وظايف و مسئوليتهاي شهرداري قرار دارد، بنابراين وضع قاعده آمره در باب امور فوق‎الذکر از حدود صلاحيت و اختيارات شوراي اسلامي شهر خارج است و بدين جهت مصوبه شماره 1601128700 مورخ 22/5/1387 شوراي اسلامي شهر تهران مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور   
http://hvm.ir/lawdetailnews.asp?id=45334

برچسب ها:, , , ,

حل مشکلات

موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری سعی در حل مشکلات حقوقی شما دارد.

تماس با ما

ارتباط با ما

شما میتوانید برای حل کلیه مشکلات حقوقی خود با موسسه حقوقی عدل فردوسی تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما

کمک به شما

شما می توانید برای حل کلیه دعاوی حقوقی خود اعم از کیفری ، جزایی ، خانوادگی و.. از وکلای موسسه حقوقی عدل فردوسی استفاده فرمایید.

تماس با ما

بانک جامع مقالات

مقالات موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از بانکی بالغ بر ۳۰۰۰ مقاله ی حقوقی در اختیار شما می باشد.

تماس با ما