Law

موسسه حقوقی عدل فردوسی به شماره ثبتی ۲۷۷۹۴

پیگیری کلیه دعاوی خود را با اطمینان به ما بسپارید.

دعاوی خانواده

کلیه دعاوی حقوقی خانوادگی اعم از مطالبه مهریه ، حضانت فرزند ، تمکین و طلاق را به ما بسپارید.

دعاوی ملکی

برای پیگیری دعاوی ملکی اعم از سرقفلی ، حق کسب ، پیشه ، تجارت و تخلیه اماکن مسکونی و تجاری با ما تماس بگیرید.

دعاوی کیفری

برای پیگیری کلیه دعاوی کیفری اعم از چک بلامحل كيفري، فروش مال غیر ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و ... با ما تماس بگیرید.

دعاوی حقوقی

برای پیگیری کلیه دعاوی حقوقی اعم از چک ، مطالبه خسارت ، سفته ، رسید ،دعاوي مالي ، ارث ، سهم الارث ، وصیت با ما تماس بگیرید.

دعاوی شهرداری ها

این موسسه کلیه دعاوی شهرداری ها مانند دریافت غرامت طرح‌هاي دولتي ، کمسیون ماده ۱۰۰ و غیره را نیز می پذیرد.

دعاوی دیوان عدالت

این موسسه دعاوی مرتبط با کمسیونهای ماده ۱۰۰شهرداری ها و غیره را در دیوان عدالت اداری می پذیرد.

907

مقالات حقوق جزایی

548

مقالات حقوق خانواده

965

مقالات حقوق خصوصی

علائم تجارتي

 

علائم تجارتي

علائم تجارتي صنعتي يا خدماتي . نشانه هايي هستند كه براي معرفي كالاها و محصولات صنعتي و يا خدماتي از لحاظ كيفيت و ضمانت جنس آنها مورد استفادهقرار مي گيرد. اين علائم ممكن است اسامي مركب شامل نقش تصوير و كلمه بوده يا به صورت تفنني (فانتزي) مانند ادكلن عقرب يا به صورت اسم منطقه وشهر (عسل سبلان اردبيل) و بالاخره به شكل علامت و ترسيمات برچسب اتيكيت و يا آهنگ مخصوص و غيره باشد.
ماده ١ قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات در تعريف علامت تجارتي مقرر ميدارد


علامت تجارتي عبارت از هر قسم علامتي است اعم از نقش – تصوير – رقمحرف- عبارت – مهر- لفاف وغيره آن كه براي امتياز و تشخيص محصول صنعتي تجارتي يافلاحتي اختيار مي شود. ممكن است يك علامت تجارتي براي تشخيص امتياز محصول جماعتي اززارعين يا ارباب صنعت و يا محصول يك شهر و يا يك ناحيه از مملكت اختيار شود
.
از ماده فوق مستفاد مي شود كه نوع علامت جنبه حصري ندارد بلكه با توجه بهابتكار از افراد براي شناسايي محصولات واحدهاي توليدي صنعتي يا خدماتي مانند حملونقل زميني هوايي يا دريايي به صورت كلمات حروف ارقام تصاوير افراد عادي يادانشمندان ويا به صورت آهنگ باشد
.
علامت تجارتي نه تنها بايد با ساير علائمتجارتي تمايز و تفاوت داشته باشد و با نوع و جنس كالا نيز ارتباط تنگاتنگ نشان دهدبلكه بايد توام با ابتكار و نوآوري ترسيم و تنظيم گردد و از اسامي عام وگمراه كنندهدر علامت استفاده نشود مثلا كلمه (شكر) را كه عام و ويژه كالا و جنس خاص است نميتوان به عنوان علامت انتخاب نمود


اول – خصوصيات علامت تجارتي

 

 


علامت تجارتي بايد جديد ابتكاري و قابل انتقال بوده و گمراه كننده نباشد.

 

1-جديد بودن علامت تجارتي
منظور اين مي باشد كه علامت مورد استفاده بر روي محصول كه براي ثبتارائه مي شود از حيث شكلي بايد جديد بوده و سابقه ثبت واستعمال توسط ديگران رانداشته باشد. در علائم مركب ممكن است در اجزا دو علامت مركب از يك كلمه مشابهاستفاده شده باشد و اجزاي ديگر يكسان و مشابه نباشند به نحوي كه جز مشترك و مشابهدو علامت ميان صاحبان آنها موجبات اختلاف و دعوي را فراهم سازد.
شايان ذكر استكه با توجه به جدول طبقه بندي كالا هرگاه براي نوعي كالاي مشخص علامتي از طبقه ايخاص استفاده شود شخص ديگري كه پس از انتخاب علامت مذكور بخواهد براي كالاي خود ازنوع مشابه از طبقه مزبور و از همان علامت قبلي استفاده كند با ممنوعيت استفاده وثبت علامت مواجه خواهدشد.

2-ابتكاري بودن علامت تجارتي
از خصوصيات ديگرعلامت تجارتي ابتكاري بودن آن است يعني علامت بايد توام با طراحي و ظرايف شكلي باشداگر علامت ساده باشد و با خود جنس اشتباه شود از محصول عرضه شده در بازار حمايت نميكند و آثار خوب تجارتي يك علامت ابتكاري را در بر نمي گيرد . از طرفي ديگر ابتكاريبود ن علامت تجارتي ايجاب مي كند اسامي عام (مانند كلمه شكر) به عنوان علامت انتخابنشود و بالاخره اينكه به كار بردن خطوط هندسي به شكل لوزي يا دايره و نيز انتخابارقام كه نشانگر كيفيت جنس باشد جنبه ابتكاري ندارد ولي اگر ارقام مورد استفاده بانوع كالا متمايز باشد براي استفاده به عنوان علامت خالي از اشكال خواهد بود.(مانند: عطر شماره ١١٤
). 

3-عدم ايجاد اشتباه در نظر مشتري
علامت تجارتي نبايد طوريترسيم گردد كه در نظر مشتري ايجاد اشتباه كرده و وي را در تشخيص و تمييز علائمتجارتي ديگر كه قدري با هم مشابهت دارند دچار سردرگمي و انتخاب نادرست كند. ايجاداشتباه در نظر مشتري گاه ممكن است با انتخاب نام منطقه اي خاص به عنوان علامتتجارتي براي كالايي مشخص كه در اصل بين كالا و آن منطقه ارتباطي وجود ندارد صورتپذيرد به نحوي كه مصرف كننده به تصور اينكه كالا متعلق به آن منطقه است راجع به نوعمبدا جنس دچار اشتباه شده و در انتخاب و خريد كالا گمراه گردد

3-قابليت نقل و
انتقال علامت تجارتي
با توجه به ماده ١٢ قانون ثبت و علائم و اختراعات كه مقررمي دارد: (علامت تجارتي قابل نقل و انتقال است ولي انتقال آن در مقابل اشخاص ثالثوقتي معتبر خواهد بود كه موافق مقررات اين قانون به ثبت رسيده باشد) مستفاد مي شودكه علامت تجارتي قابل انتقال است. اما براي آن كه اين انتقال نسبت به اشخاص ثالثمعتبر تلقي گردد. نحوه انتقال علامت از صاحب قبلي به صاحب جديد بايد به ثبت برسد
.
ماده ١٤ آيين نامه قانون ثبت علامت و اختراعات نيز در اين مورد چنين مي گويد
:
)
تغييرات مربوط به علامت يا طبقه كالا يا صاحب علامت همچنين مربوط به تغييراتنشاني و تابيعيت و نماينده قانوني او در ايران رسميت نخواهد داشت مگر اينكه درايران به ثبت رسيده باشد. ثبت اين تغييرات در روي صفحه مخصوص علامت مربوط به عملخواهد آمد ثبت تغييرات به موجب اظهارنامه رسمي به امضا صاحب علامت يا نماينده قانوني او به عمل خواهد آمد(
شايان ذكر است كه به موجب آيين نامه مذكوراظهارنامه در٣ نسخه تنظيم شده و شماره ثبت علامت در ايران نام اقامتگاه و تابعيت مالك جديد و بالاخره نام و نشاني نماينده قانوني او درايران نوشته مي شود. ضمنااداره مالكيت صنعتي همچنان كه عهده دار مراحل تقاضاي ثبت اوليه علامت مي باشدرسيدگي و نقل و انتقال علامت تجارتي را نيز اقدام مي نمايد. در صورتيكه نقل وانتقالعلامت تجارتي با سند عادي يا رسمي صورت گرفته باشد متقاضي بايد به هنگام ثبت انتقال علامت مدارك مزبور را نيز به اظهارنامه خود ضميمه نمايد و چنانچه علامتي در خارج ازكشور به ثبت رسيده و صاحب آن بخواهد علامت مزبور به ايران انتقال دهد مكلف است رونوشت مصدق ثبت علامت در خارج ازكشور را به اظهارنامه خود پيوست نمايد. (مستفاد ازتبصره ماده ١٨ آ.ق.ث.ع.و.ا)

دوم – انواع علائم تجاري

 

 
انتخاب و ثبت علامتتجارتي تابع شرايط خاصي است كه در قوانين كشورهاي مختلف با توجه به عرف جامعه عفت عمومي اخلاق حسنه مصالح كشور و رعايت مسائل مذهبي و اخلاقي محدوديت هايي براي آنپيش بيني شده است.
در اين قسمت ضمن بررسي علائم ممنوع انواع علامت تجارتي را بادر نظر گرفتن موارد فوق بيان مي داريم
:
1- علائم ممنوع
:
پرچم مملكتي ايران و هر پرچمي كهدولت ايران استعمال آن را به طور علامت تجارتي منع كند
.
علامت هلال احمرنشانها – انگ هاي دولت ايران

پرچم رسمي ايران با علامت مخصوص جمهوري اسلامي وشعار الله اكبر
كلمات و يا عباراتي كه موهم انتساب به مقامات رسمي ايران باشداز قبيل دولتي وامثال آن
علامت موسسات رسمي مانندهلال احمرو صليب احمر ونظاير آن.
علائمي كه مخل انتظامات عمومي يا منافي عفت باشد
.
2- علائم تجارتي صنعتي و خدماتي
درماده ١ ق.ث.ع.و.ا. علامت تجارتي درمعناي عام آن به كاررفته است و شامل هر گونه نشانه اي كه براي امتياز و تشخيص محصولات تجارتي و صنعتي وخدماتي و بالاخره محصولات مربوط به صنعتگران تجار و كشاورزان استعمال مي شود.مثلا ))شهروند)) كه علامت تجارتي فروشگاه شهروند است برروي كليه اشيا فروشگاه مزبورالصاق مي شود . علامت ممكن است برروي محصولات كارخانه نصب شود مانند : شربت سرفه )اكسپكتورانت) كه برروي محصول الصاق مي گردد. علات صنعتي نشانگر محصول معين و جنسآن ميباشد مانند محصولات بهداشتي (داروگر). همچنين ممكن است علامت صنعتي كارخانه ايمتعددباشد. شايان ذكر است كه علائم صنعتي محصولات موجب تشخيص تمييز كالاهاي مشابهاما با توليدمتفاوت ميگردد. مانند : (صابون نخل و زيتون) . درضمن موسسات خدماتيتجارتي نيز براي ارائه بهتر خدمات به مشتريان و جذب مشتري علامت صنعتي انتخاب مينمايند. مثلا مي توان درمورد خدمات حمل و نقل كلمه (هما) و از خدمات قاليشويي كلمه )شربت اوغلي) را به عنوان علامت تجاري نام برد
.
3- علائم فردي جمعي ساده مركب يا صوتي و تصويري
علائم فردي براي اشخاص معين حقيقي يا حقوقي استعمال مي شود. ومشخص كننده محصولات تجارتي متعلق به آنها مي باشد مانند (ارج) اما علائم جمعي برايتمييز محصولات معين يا اشخاص تهيه كننده از آنها استفاده مي شود مانند(سبلان) كهبراي تشخيص و تمييز (عسل) آن منطقه (به طور كلي و بدون توجه به شخص معين ) از محل ديگر مي باشد و يا قالي كرمان كه از علائم جمعي است
.
علامت ساده ممكن از ١ باچند كلمه يا حرف تشكيل شود مانند (١ و ١) و يا به صورت نقش و تصوير باشد مانندعلامت (سوسمار) بر روي مداد
.
در علامت مركب معمولا كلمه و نقش باهم به صورتتركيبي استفاده مي شوند . همچنين علامت ممكن است به صورت تصويري باشد مانند: منظرهطبيعي كوه (سبلان ) يا كوه (دماوند) براي تبليغ آب معدني و عكس دانشمندي همچون)پاستور) براي تبليغ دارو
.
علامت ممكن است به صورت صوتي و غير مادي معرفي گرددمانند آهنگ هاي موسيقي براي تبليغ كالا كه از راديو يا تلويزيون و گاهي هم به همراه شعر پخش ميشود


سوم – اسم تجارتي 

به موجب ماده ٥٧٦ ق.ت. ثبت اسم تجارتي اختياري است مگر در مواردي كه ثبت آن الزامي شناخته شود . بدين ترتيب تاجر مي تواندبراي معرفي كالاي خود از اسم تجارتي استفاده كند . گاهي نام تجارتي كالا با اسمت جارتي يا علامت ساخت آن ادغام و به يك شكل شده و براي شناساندن خود محصول به كارمي رود به عنوان مثال محصول ( آدامس ) كه در آن نام تاجر به عنوان اسم تجارتي استفاده شده و در عين حال محصول را نيز معرفي مي كند و اين نوع علامت را در انگليسي و درفرانسه ناميده اند. به هر حال ممكن است اسم تجارتي غير از نام تاجر باشد مانندفروشگاه گل ياس
.
انتخاب اسم تجارتخانه نبايد به نحوي باشد كه مشتريان را درتشخيص كالا گمراه كند . همچنين اسم تجارتي ثبت شده به نام ديگري را نمي توان انتخابو استفاده كرد حتي اگر با نام خانوادگي استفاده كننده اخير يكسان باشد ( مستفاد ازمواد ٥٧٧ و ٥٧٨ ق.ت.) . اسم تجارتي قابل انتقال است و مدت اعتبار آن پس از ثبت ٥سال مي باشد
.
)
مستفاد از مواد ٥٧٩ و٥٨٠ ق.ت
( .
ثبت اسم تجارتي مانند ثبت شركتها و دفاتر و علائم و اختراعات به صورت اعلامي است : به عبارت ديگر متقاضي ثبتبا تنظيم اظهارنامه و طي تشريفات مربوط به ثبت و آگهي ثبت علامت را به وسيله اداره ثبت اعلام مي نمايد تا بدين وسيله اشخاص ذينفع با اطلاع از موضوع عند اللزوم اعتراضبه ثبت اسم تجارتي مانع ثبت آن شده و حقوق خود را استيفا نمايند
.
ثبت تجارتي ها نبايد با ثبت اسم تجارتي اشتباه كرد زيرا ثبت نام تاجر با فوت يا حجر تغيير مييابد ولي اسم تجارتي با بقاي خود نشانگر ادامه كار موسسه يا تجارتخانه مي باشد . ماده ٥٨٢ ق.ت.مقرر ميدارد: (وزارت ادليه به موجب نظامنامه ترتيب اسم تجارتي و اعلانآن و اصول محاكمات در دعاوي مربوط به اسم تجارتي را معين خواهد كرد. دراين زمينهدراجراي مواد ٥٢٨ و ٥٨٥ ق.ت. طرح اصلاحي آيين نامه ثبت شركتها مصوب ١٣٤٠ با اصلاحاتبعدي در بند ٢ ماده اول خود اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي درتهران را مكلف نمودهكه نسبت به ثبت علائم تجارتي و اختراعات و نام تجارتي و اشكال و ترسيمات صنعتياقدام نمايد ولي تا كنون ايين نامه اجرايي ماده ٥٨٢ ق.ت. راجع به نحوه ثبت مرجع ثبت و حمايت قانوني از دارنده ويا تعقيب افراد سو استفاده كنند از نام تجارتي و بهتصويب نرسيده است . با اين ترتيب در حال حاضر ثبت اسم تجارتي بدون تصويب آيين نامهاجرايي ثبت و حمايت از اسم تجارتي امكان پذير نمي باشد و معمولا متقاضي اسم تجارتيرا به عنوان علامت تجارتي به ثبت مي رساند
.
شايان ذكر است به موجب ماده ٣ قانون سجل احوال مصوب ١٣٠٧ كسي حق ندارد نام خانوادگي شخص ديگري را به عنوان است تجارتييا عنوا تلگرافي خود قرار ميدهد


چهارم- نحوه تقاضا و ثبت علائم تجارتي 

درحقوق ايران حق استعمال انحصاري علامت فقط به كسي متعلق دارد كه علامت را به ثبت رسانيده است(مستفاد ازماده ٢ ق.ث.ع.و.ا) ثبت علامت تجارتي اختياري است مگر درموارديكه قانون ثبت آن را الزامي دانسته باشد (مستفاد از تبصره ١ ماده ٢ ق.ث.ع.و.ا) بهمنظور جلوگيري از تقلب و تقليد و از نظر تسهيل نظارت در ساخت كالاهايي كه براي مصرفواستعمال مستقيم بر روي بدن انسان به كار ميرود ماده ١ آيين نامه نصب وثبت اجباري علائم صنعتي بر روي بعضي از اجناس دارويي و خوراكي و آرايشي مصوب سوم ارديبهشت ماه١٣٢٨مقرر مي دارد: تمام اجناس دارويي و طبي و مواد غذايي مشروحه در ماده ٥ اعم ازآنكه در داخل ايران و يادر خارج ساخته و وارد كشور شده و در بازار تحت اسم مشخصي بانصب برچسب به معرض فروش قرار مي گيرند بايد داراي علامت صنعتي يا تجارتي ثبت شدهبوده و در روي برچسب نكات زير تصريح گردد
:
اسم تجارتي و نشاني سازنده جنس باقيد كشور مبدا
.
شماره ثبت علامت در ايران
.
تقاضاي ثبت علامت بايد دراظهارنامه ثبت علامت بازرگاني در سه نسخه روي نمونه هاي چاپي از طرف متقاضي ياوكيلوي تهيه و تسليم گردد. اظهارنامه مذكور بايد دارادي تاريخ و امضا بوده و حاوي نكات زير باشد
:
امضا كننده اظهارنامه صاحب علامت
.
اقامتگاه قانوني (شخص حقيقي يا حقوقي
(
رشته تجارت يا نوع صنعت
.
اسم و اقامتگاه اشخاصي كه صلاحيت دريافت ابلاغ و اخطار را دارند
.
كالا و طبقات علامت بر طبق آيين نامه (ق.ث.ع.و.ا
(
شرح و توصيف علامت
.
طرز مخصوص استعمال علامت مانند اينكه قيد شود به وسائل مختلف به هرشكل واندازه و نوع چاپ
 
 
به موجب ماده ٥قانون ثبت علائم و اختراعات زيرممنوع است

نكاتي چند در خصوص علامت تجارتي

 

علامت تجارتي عبارت از هر قسم علامتي است اعم از نقش تصوير رقم حرف عبارت مهر لفاف و غير آن كه براي امتياز و تشخيص محصول صنعتي تجارتي يا فلاحتياختيار شود.
1- داشتن علامت تجارتي اختياري است مگر در مواردي كه دولت آن راالزامي قرار دهد
.
2- حق استعمال انحصاري علامت تجارتي فقط براي كسي محسوب ميشود كه علامت خود را به ثبت برساند
.
3- علامت تجارت قابل نقل و انتقال است وبايد وفق مقررات قانون ثبت علايم و اختراعات ايران به ثبت برسد
.
4- اجازه استفاده از علامت ثبت شده به ديگران در ايران بايد به ثبت برسد
.
5- براي علامتگواهي ثبت علامت صادر خواهد شد
.
6- مدت اعتبار ثبت علامت براي هر بار ١٠ سالاست
.
7- براي ثبت چند علامت بايد به تعداد آنها اظهارنامه جداگانه داده شود
.
تغييرات مربوط به نشاني رسميت نخواهد داشت مگر اينكه به ثبت رسيده باشد.

 

مدارك لازم براي تقاضاي ثبت علامت تجارتي

 

 


  سه نسخه اظهارنامه ثبت علامت تجارتي و تكيمل ان طبق نمونه پيوستي 
 
در صورتي كه علامت تجارتي متضمن تصوير يا نوشته بخصوصي باشد ده قطعه از تصوير ضميمه شود
.

 

 مرحله دوم :
 
ارائه يك نسخه روزنامه رسمي كه آگهي تقاضاي ثبت علامت تجارتي در اندرج شده است
.
 
يك برگ تقاضاي ثبت علامت تجارتي

     ارائه يك نسخه روزنامه رسمي كه ثبت علامت تجارتي در آن درج و منتشر شده است
.
 
ارائه يك برگ تصديق ثبت علامت تجارتي

  ارائه برگ پايان خدمت در مواردي كه اعلام خواهد شد.
 
ارائه فتوكپي شناسنامه

  ارائه گواهي صنعتي يا جواز اتحاديه يا مجوز رسمي دررابطه با نوع فعاليت

 

ليست طبقات علايم

 

طبقه ١ – مواد شيميائي مورد استفاده در صنايع علوم عكاسي و همچنينكشاورزي باغباني و جنگلباني رزينهاي مصنوعي پردازش نشده پلاستيكهاي پردازش نشدهكودهاي گياهي تركيبات اطبائ حريق مواد آبكاري و جوشكاري فلزات مواد شيميائي براينگهداري مواد غذائي مواد دباغي چسبهاي صنعتي .
طبقه ٢- رنگ روغن جلا لاك موادضد زنگ زدگي و جلوگيري كننده از فاسد شدن چوب مواد رنگي مواد تثبيت رنگ رزين يا صمغهاي خام طبيعي فلزات به صورت پودر يا ورق براي نقاشان ساختمان چاپگرها و هنرمندان
.
طبقه ٣- تركيبات سفيد كننده و ساير مواد مخصوص شستشوي لباس مواد مخصوص تميزكردن براق كردن لكه گيري و سائيدن صابون عطريات روغن هاي اسانس مواد آرايشيلوسيونهاي مو گرد و خميردندان
.
طبقه٤- روغنها و گريسهاي صنعتي روان كننده هاتركيبات گردگيري مرطوب كردن و جذب رطوبت انواع سوخت ( شامل سوخت موتور) و موادروشنائي انواع شمع و فتيله چراغ
.
طبقه ٥- مواد داروئي و بيطاري مواد بهداشتيبراي مصارف پزشكي مواد رژيمي براي مصارف پزشكي غذاي كودكان انواع گچ شكسته بنديلوازم زخم بندي مواد پركردن دندان موم دندان سازي ضدعفوني كننده ها مواد نابودكننده حشرات موذي قارچ كش مواد دفع نباتا هرزه
.
طبقه ٦- فلزات عادي و آلياژهايآنها مواد ساختماني فلزي ساختمانهاي فلزي قابل حمل مواد فلزي خطوط مجراهاي فلزيگاوصندوق اجناس ساخته شده از فلزات عادي كه در طبقات ديگر ذكر نشده اند سنگهايمعدني فلزات
.
طبقه ٧- انواع ماشين و ماشينهاي افزار انواع موتور ( استثنائموتور وسائط نقليه زميني) قفل وبست و حلقه هاي اتصال قطعات ماشينها و قطعات انتقالقوه ( به غير از اتصالات و اجزائ انتقال قوه وسائط نقليه زميني) لوازم و ابزاركشاورزي ( به استثناي ابزارهاي دستي ) ماشين جوجه كشي
.
طبقه ٨- انواع ابزار ولوازم دستي ( كه با دست كارمي كنند) سرويس كارد و قاشق و چنگال سلاح كمري تيغ
.
طبقه ٩- اسباب و آلات علمي دريانوردي مساحي عكاسي سينمايي بصري وزن كردن اندازهگيري علامت دادن كنترل ومراقبت (نظارت) نجات و آموزش اسباب و لوازم هدايت قطع و وصلتبديل ذخيره سازي تنظيم يا كنترل جريان برق آلات واسباب ضبط ماشينهاي فروش خودكار ومكانيسم دستگاههايي كه با سكه كار مي كنند صندوق هاي ثبت مبلغ دريافتي ماشينهايحساب تجهيزات داده پردازي و رايانه اي دستگاه آتش نشاني
.
طبقه ١٠- آلات وابزار جراحي پزشكي دندانسازي وبيطاري اندام هاي مصنوعي دندان و چشم مصنوعي اقلامارتوپدي مواد بخيه زني
.
طبقه ١١- دستگاههاي روشنائي حرارتي مولد بخار طبخ خنككردن تهويه تامين آب بهداشتي
.
طبقه ١٢- وسايط نقليه دستگاههاي حمل و نقل زمينيدريائي و هوائي
.
طبقه ١٣- اسلحه گرم مهمات و انواع پرتابه ( از قبيل موشكخمپاره و غيره) مواد منفجره مواد وسايل آتش بازي
.
طبقه ١٤- فلزات گرانبها وآلياژهاي آنها و كالاهائي كه با فلزات گرانبها ساخته شده يا با آنها روكش شده اند ودرساير طبقات ذكر نشده اند جواهرات سنگهاي گرانبها اسباب و لوازم ساعت سازي و زمانسنجي
.
طبقه ١٥- آلات موسيقي
.
طبقه ١٦- كاغذ مقوا و كالاهاي ساخته شده ازآنها كه در طبقات ديگر ذكر نشده اند مطاب چاپ نشده مواد صحافي عكس نوشت افزار چسببراي مصارف تحريري يا خانگي لوازم نقاشي قلم مو نقاشي ماشين تحرير و لوازم ملزوماتدفتري ( به استثناي مبلمان) مواد آموزشي و تدريس ( به استثنائ دستگاها) موادپلاستيكي براي بسته بندي ( كه در سايرطبقات ذكر نشده اند) حروف و كليشه چاپ
.
طبقه ١٧- لاستيك كائوچو صمغ آزبست ( پنبه نسوز) ميكا ( سنگ طلق) و كالاهايساخته شده از اين مواد كه در طبقات ديگر ذكر نشده اند پلاستيك داراي شكل و قالب خاصبراي استفاده در توليد ساير كالاها مواد بسته بندي در پوش گذاري انسداد و عايق بنديلوله هاي قابل ارتجاع غير فلزي
.
طبقه ١٨- چرم و چرم مصنوعي و كالاهاي ساختهشده از آنها كه در طبقات ديگر ذكر نشده اند پوست حيوانات چمدان كيسه و كيفهايمسافرتي چتر چترآفتابگير و عصا شلاق يراق و زين و برگ
.
طبقه ١٩- مواد و مصالحساختماني )( غير فلزي) لوله هاي غير فلزي سخت و غير قابل انعطاف براي استفاده درساختمان آسفالت غيرو قطران ساختمانهاي متحرك غير فلزي بناهاي يادبود غير فلزي
.
طبقه ٢٠- مبلمان و اثاثيه آئينه قاب عكس كالاهاي ساخته شده از چوب چوب پنبه نيحصير شاخ استخوان عاج استخوان آرواره نهنگ صدف كهربا صدف مرواريد كف دريا وبدل كليهاين مواد يا ساخته شده از پلاستيك ( كه در ساير طبقات ذكر نشده اند
) .
طبقه ٢١ظروف خانگي يا لوازم آشپزخانه ( كه از فلزات قيمتي ساخت يا روكش نشده اند) شانه وابر و اسفنج انواع برس و قلم مو ( به استثناي قلم موهاي نقاشي ) مواد ساخت برسلوازم نظافت و تميزكاري سيم ظرف شويي شيشه كارشده يا نيمه كارشده ( به استثناي شيشهمورد استفاده در ساختمانها) شيشه آلات اشيائ ساخته شده از چيني و سفال كه در طبقاتذكر نشده اند
.
طبقه ٢٢- طناب ريسمان تور چادر سايبان برزن ( تارپولين ) بادبانوشراع ريسه و گوني كه در طبقات ديگر ذكر نشده است مواد لائي و لايه گذاري و پوشال ( به استثنائ لاستيك و پلاستيك ) مواد خام ليفي براي نساجي
.
طبقه ٢٣- انواع نخ ورشته براي مصارف پارچه بافي و نساجي
.
طبقه ٢٤- محصولات نساجي و پارچه اي كه درطبقات ديگر ذكر نشده اند انواع روتختي و روميزي
.
طبقه ٢٥- انواع لباس و پوشاكپاپش و پوشش سر
.
طبقه ٢٦- انواع توري و قلاب دوزي روبان بند (نوار) حاشيهوقيطان دگمه قزن قفلي سنجاق و سوزن ته گرد گلهاي مصنوعي
.
طبقه ٢٧- انواع فرشقاليچه حصير وزيرانداز لينويوم و ساير كف پوشها آويزهاي ديواري ( غير پارچه اي
).
طبقه ٢٨- انواع بازي و اسباب بازي لوازم ورزشي و ژيمناستيك كه در طبقات ديگرذكر نشده اند تزئينات درخت كريسمس
.
طبقه ٢٩- گوشت گوشت ماهي گوشت طيور وشكارعصاره گوشت سبزيجات وميوه جات به صورت كنسرو خشك شده و پخته شده انواع ژله مربا وكمپوت تخم مرغ شبر و محصولات لبني روغنها و چربيهاي خواركي
.
طبقه ٣٠ – قهوهچاي كاكائو شكر برنج نشاسته نشاسته كاساريا مانيوك ( تاپيوكا) نشاسته نخل خرما ( ساگو) بدل قهوه آرد و فراورده هاي تهيه شده از غلات نان نان شيريني شريني جاتشيريني يخي عسل ملاس يا شيره قند مايه خمير گرد مخصوص شيريني پزي يا پخت نان نمكخردل سركه انواع سس ( چاشني ) ادويه جات يخ
.
طبقه ٣١- محصولات كشاورزي باغداريو جنگلباني و دانه هايي كه در طبقات ديگر ذكر نشده اند حيوانات زنده ميوه و سبزيجاتتازه بذر گياهان و كلهاي طبيعي غذاي حيوانات مالت ( جو سبز خشك شده
) .
طبقه٣٢مائ الشعير آبهاي معدني و گازدار و ساير نوشيدنيهاي غير الكلي آب ميوه وشربتهاي ميوه اي شربت و تركيبات مخصوص ساخت نوشابه
.
طبقه ٣٣-…………………….
طبقه ٣٤- تنباكو لوازم تدخين كبريت
.
طبقه ٣٥تبليغات مديريت تجاري امور اداري تجارت كارهاي دفتري و اداري
.
طبقه ٣٦- بيمهامور مالي امور پولي امر مربوط به معاملات املاك و مستغلات
.
طبقه ٣٧ساختمانسازي تعميرو بازسازي خدمات نصب
.
طبقه ٣٨- مخابرات از راه دور
.
طبقه٣٩حمل و نقل بسته بندي و نگهداري كالاها تهيه مقدمات و ترتيب دادن مسافرتها
.
طبقه ٤٠- بهسازي و عمل آوري مواد
.
طبقه ٤١- آموزش و پرورش دوره هايكارآموزي و تعليمي تفريح و سرگرمي فعاليت هاي ورزشي و فرهنگي
.
طبقه ٤٢- خدماتعملي و فن آوري و تحقيق و پژوهش و طراحي در اين زمينه خدمات تجزيه و تحيل و تحقيقاتصنعتي طراحي و توسعه نرم افزار و سخت افزار رايانه اي خدمات حقوقي
.
طبقه ٤٣خدمات عرضه اغذيه و نوشابه تامين مسكن و محل اقامت موقت
.
طبقه ٤٤- خدمات پزشكيخدمات بيطاري مراقبت هاي بهداشتي و زيبائي براي انسانها يا حيوانات خدمات كشاورزيباغداري و جنگلداري .
طبقه ٤٥- خدمات شخصي يا اجتماعي كه توسط ديگران براي رفعنيازهاي افراد ارائه مي شوند خدمات امنيتي براي محافظت از افراد اموال و دارائيها .

منبع:http://www.iranbc.ir/tabid/115/Default.aspx#4

برچسب ها:

حل مشکلات

موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری سعی در حل مشکلات حقوقی شما دارد.

تماس با ما

ارتباط با ما

شما میتوانید برای حل کلیه مشکلات حقوقی خود با موسسه حقوقی عدل فردوسی تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما

کمک به شما

شما می توانید برای حل کلیه دعاوی حقوقی خود اعم از کیفری ، جزایی ، خانوادگی و.. از وکلای موسسه حقوقی عدل فردوسی استفاده فرمایید.

تماس با ما

بانک جامع مقالات

مقالات موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از بانکی بالغ بر ۳۰۰۰ مقاله ی حقوقی در اختیار شما می باشد.

تماس با ما