کیفیت مقرّرات حاکم بر قتل غیر عمدِ ناشی از رانندگی و تعدّد سبب (مصداق علمی کاربردی)

منابع مقاله: فصلنامه الهیت و حقوق، شماره 13، گلدوزیان، ایرج*؛ *استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران چکیده: واقعه حقوقی ای که رخ می دهد، در مواردی ممکن است علاوه بر آنکه سببهای متعدّدی در پیدایش آن دخیل باشد، از نظر گستره مقررات نیز مشمول مقررات و یا چند عنوان مجرمانه دیگر واقع شود. […]

ربا با توسل به عقد صوري

دكتر محمد صالح وليدي عضو هيات علمي مدرسه عالي تربيتي و قضايي طلاب قم مقدمه 1 _ شناخت مساله : امروزه اهميت واقعيتي به نام / ضرورت قانون براي بقا جامعه و تنظيم روابط اجتماعي انسان ها بر كسي پوشيده نيست بهمين مناسب اكثر دانشمندان و صاحبنظران صرفنظر از افكار و عقايد خاصي كه درباره […]

انسانيت و جرائم عليه آن

دكتر رضا نوربها مقدمه به تازگي در فرانسه مردي در زندان مرد كه متهم بود چهل و چند سال پيش به مدت دو سال عامل كشتار, شكنجه و قتل عام اهالي ليون بوده است. يك آلماني اصيل برخاسته از رايش سوم و غرق شده در تخيلات و اوهام ناسيونال سوسياليسم آلمان و ابر مرد هيتلر […]