«حق » و «تکلیف » در عصر قدیم و جدید

  «حق » و «تکلیف » در عصر قدیم و جدید منابع مقاله: مجله باز تاب اندیشه، شماره 33، ؛   گفت وگو با محمد راسخ گزارش گفت وگو، ش 3 چکیده: در این گفت وگو، به تحول تاریخی مفهوم حق اشاره می شود و بر این نکته تاکید می گردد که تنها بر مبنای […]

بررسی وجه التزام مندرج در قرارداد

منابع مقاله: فصلنامه الهیت و حقوق، شماره 6، حسین آبادی، امیر؛ *استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی چکیده در این که آیا وجه التزام، کیفر تخلف از انجام تعهد و نوعی مجازات مدنی است که برای متخلف از انجام تعد در نظر گرفته شده  یا این نهاد حقوقی (وجه التزام) نوعی جبران خسارات وارده به […]