دادنامه شماره 312هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع شكايت متعدد كه منشاء و مبناي آنها مختلف است

  شماره هـ/90/661                         8/8/1390 تاريخ دادنامه: 25/7/1390    شماره دادنامه: 312     کلاسه پرونده: 90/661 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي ابوالقاسم منشي موضوع شکايت و خواسته: اعلام‌تعارض در آراء صادرشده از شعب ديوان عدالت اداري گردش کار:نظر به اين كه شعب 16 و 15 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به خواسته شكات مبني بر 1ـ صدور حكم بازنشستگي 2ـ احتساب […]