پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘اخذ عوارض مهندسان ناظر ساختمان’

رأی شماره ۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۸۷۸ یکشنبه،۶ تیر ۱۳۹۵ سال هفتاد و دو شماره ۲۰۷۶۹ رأی شماره ۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره۴، فصل سوم تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر اراک، مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان شماره هـ/۶۸۶/۹۲ […]

رأی شماره ۱۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۸۷۸ یکشنبه،۶ تیر ۱۳۹۵ سال هفتاد و دو شماره ۲۰۷۶۹ رأی شماره ۱۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱۸ مصوبه شماره ۱۵۱۳۵ـ۱۴/۱۱/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر قم مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان شماره هـ/۶۱۴/۹۲ ۱۳۹۵/۳/۱۹ بسمه تعالی جناب […]