پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘بزه ديده جرم’

حمايت پيشگيرانه کيفري از بزه ديده جرم

فاطمه حافظي بشردوست، ليلا بهاروند درآمد: حمايت کيفري در‌برگيرنده مجموعه‌اي از تدابير و شيوه‌هاي معمول مبارزه با بزهکاري و يا بزه‌ديدگي در حقوق کيفري مي‌باشد. حقوق کيفري به عنوان يکي از شاخه‌هاي علوم جنايي حقوقي، نقش دفاع از حقوق جامعه و استقرار نظم عمومي از طريق معرفي رفتارها و کنش هاي ضداجتماعي و پيش‌بيني واکنش‌هاي […]