پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘بيع قسطى’

بيع قسطى

د. شيخ عبدالهادى فضلى(91) تاريخچه: بيع قسطى از لحاظ نظرى از بيع هاى قديمى است, جز اين كه در زمان, ما به سبب پيوندهاى اجتماعى و همكارىهاى اقتصادى ميان ما و اجتماعات و موسسات تجارى سرمايه دارى غربى, بدين عنوان شناخته شده است. پيدايش و رواج اين گونه بيع در ميان غربيان, با هدف آسان […]