پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘تأمین خواسته’

چنانچه خواهان خواسته خود را که مثلاً پانصد سکه طلا بوده به مبلغ شصت میلیون ریال تقویم کرده باشد آیا…

  مرجع تصویب: قوه قضائيه  شماره ویژه نامه: ۵۴۹ دوشنبه،۷ اسفند ۱۳۹۱  سال شصت و هشت شماره ۱۹۸۰۳  نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه  شماره۱۹۵۳/۷                                                   […]

تأمین خواسته و خسارت احتمالی در سند تجاری چک

تأمین خواسته و خسارت احتمالی در سند تجاری چک محمود بقال شیروان، رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران چکیده: یکی از امتیازات سند تجاری واخواست شده، استفاده از تأسیس حقوقی تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی است. لیکن پس از صدور رأی وحدت رویه شماره 536 در سال 69 بین محاکم دادگستری و حقوقدانان […]

مقررات تأمین خواسته در قوانین تجارت و آیین دادرسی مدنی

با مقررات تأمین خواسته در قوانین تجارت و آیین دادرسی مدنی آشنا شوید  توقیف مال برای جلوگیری از فروش و سوءاستفاده     هرگاه كسی از دیگری طلبی داشته یا مالی به او امانت داده باشد اما پس از مدتی نامبرده (شخص امانت‌دار یا بدهکار) از موقعیت خود سوء‌ استفاده كرده و بخواهد با حیف […]