پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘جرایم مرتبط با مواد مخدر’

تحلیل پاره ای از مجازات های جرایم مرتبط با مواد مخدر

  دکتر سید حسن اسعدی مقررات بازدارنده از ارتکاب جرایم در هر اجتماع ، در راستای تأمین نظم در جامعه و امنیت اجتماعی ، با هدف پیشگیری از تکرار جرم به وسیله ی مجرم و ارتکاب جرم توسط افراد دیگر، توسط مراجع صلاحیتدار وضع می شود.    نظر به این که ارزش های اجتماعی امور […]