پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘ترياك’

بايسته‌هاي قانوني مواد مخدر

  بايسته‌هاي قانوني مواد مخدر قاچاق مواد مخدر، جرايم مرتبط با آن و نحوه محاکمه و مجازات مرتکبان آن يکي از مهمترين موضوعات حيطه حقوق کيفري است. اين جرم از اين لحاظ که از يک طرف با جنبه هاي عمده مالي در ارتباط بوده، از جهت ديگر سلامت شهروندان را با تهديدي جدي مواجه مي […]

جرائم حمل و نگهداري ترياك و هروئين از جرائم غيرمختلف مي‌باشند

  جرائم حمل و نگهداري ترياك و هروئين از جرائم غيرمختلف مي‌باشند      سؤال:     اگر از فردي مقداري ترياك و مقداري هرويين كشف شود آيا بايد براي وي دو مجازات تعيين كرد يا يكي؟     «نظريه شماره: 7066/34/7- 15/2/1389»جرائم حمل و نگهداري ترياك و هرويين از جرائم غيرمختلف و هم‌جنس و […]

استعمال ترياك و هروئين مستوجب مجازات عنوان اشد است

  استعمال ترياك و هروئين مستوجب مجازات عنوان اشد است      سؤال:     اگر فردي هم ترياك و هم هروئين استعمال كند آيا بايد براي وي دو مجازات تعيين كرد يا يكي؟     «نظريه شماره: 7066/34/7- 15/2/1389»با عنايت به اينكه جرائم حمل و نگهداري ترياك و هرويين از جرائم مشابه هم‌جنس تلقي […]