پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘تفكيك’

رأي شماره 964 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص تملک بخشي از اراضي اشخاص به‌طور رايگان

  تاریخ: 11 آذر 1386 کلاسه پرونده: 139/85 شماره دادنامه: 86/964 موضوع رأی: ابطال تبصره 2 از بند (الف-2) مصوبه شماره 1774 مورخ 18/10/80 شوراي اسلامي شهر کرمان. شاکی: خانم اختر هاشمي. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بر طبق طرح تفصیلی میزان 5/27 متر مربع از ملک اینجانب در مسیر طرح […]

دادنامه شماره333 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع دريافت قسمتي از زمـين و يا بهـاي آن در ازاي انجام تفكيك و افراز

    رأي شماره333 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 8 صورتجلسه24 مورخ4/5/1382 شوراي اسلامي شهر آباده و فراز آخر نامه شماره 3782 مورخ 2/5/1386 شهرداري آباده در آن قسمت متضمن دريافت قسمتي از اراضي مورد تفكيك و يا افراز به عنوان تامين احتياجات و… شماره هـ/86/594           […]

دادنامه شماره470 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص سلب مالكيت مشروع اشخاص و يا الزام آنان به واگذاري قسمتي از زمين …

رأي شماره470 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع سلب مالكيت مشروع اشخاص و يا الزام آنان به واگذاري قسمتي از زمين به طور رايگان و يا پرداخت قيمت معادل آن به منظور تفكيك آنها خلاف قانون است  شماره هـ/87/770                               […]

رأي شماره492 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع صدور پروانه احداث بنا

  رأي شماره492 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اختصاص قسمتي از املاك متقاضيان تفكيك و افراز به شهرداري به طور رايگان و يا وصول مبلغي به عنوان هزينه خدمات مذكور به منظور صدور پروانه احداث بنا خلاف قانون مي‌باشد شماره هـ/87/1061                         […]

دادنامه شماره 393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع واگذاري ۵۰% اراضي به شهرداری

  رأی شماره 393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع واگذاری 50% اراضی که مطابق طرح تفصیلی مربوطه دارای کاربردی مسکونی است به شهرداری در قبال انجام و امور مذکور در ماده 14 قانون زمین شهری خلاف قانون است شماره هـ/87/1000 ۱۳۸۹/۱۱/۲۰  رأی شماره 393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع واگذاری 50% اراضی که […]